Regulamin

Załącznik do Uchwały nr 5 /2018

Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego

z dn. 23 października 2018 r.

 

Regulamin przyznawania statuetek

FILAR KULTURY

twórcom, animatorom i mecenasom kultury

 

 

I.                 Postanowienia  ogólne

 

1.     Zgodnie z § 6 i  § 7 Statutu  Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego ustala się zawarte poniżej zasady przyznawania statuetek  FILAR KULTURY twórcom, animatorom i mecenasom kultury na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu.

2.      Przyznawanie Statuetek FILAR KULTURY ma na celu uhonorowanie osób, instytucji lub organizacji szczególnie zasłużonych na polu kultury – za ich twórczość i aktywność artystyczną, działalność popularyzatorską, wspieranie różnorodnych inicjatyw kulturalnych,  które mają znaczący wpływ  na rozwój życia kulturalnego i promocję miasta i gminy Nowy Tomyśl  oraz utrwalanie wartości regionalnych w obszarze kultury.

3.     Statuetki  FILAR KULTURY przyznawane są za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w tym twórczości artystycznej, popularyzacji i upowszechnianiu kultury, organizowaniu lub wspieraniu działalności kulturalnej.

4.     Statuetkę FILAR KULTURY przyznaje Zarząd Nowotomyskiego Kulturalnego na wniosek członków Zarządu NTK, innych instytucji,  organizacji i stowarzyszeń, indywidualnych osób lub grup nieformalnych.

5.     Statuetka FILAR KULTURY przyznawana jest w trzech kategoriach:

a.     twórca kultury,

b.     animator kultury,

c.      mecenas kultury.

6.     Statuetka FILAR KULTURY przyznawana jest poszczególnym osobom, instytucjom lub organizacjom jednorazowo.

 

II.         Postanowienia  szczegółowe

1.     Wnioski zawierające  kandydatury do  statuetki  FILAR KULTURY  składać  należy  składać  lub przesyłać  pocztą tradycyjną, na kompletnie wypełnionych formularzach  w siedzibie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, ul. Witosa 8; 64-300 Nowy Tomyśl,  opatrując kopertę hasłem: FILAR KULTURY. Wzór wniosku stanowi Załącznik  do niniejszego Regulaminu.

2.     Statuetkę FILAR KULTURY przyznaje Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, większością swojego składu,  po zapoznaniu się z stosownymi wnioskami i ich zaopiniowaniu.

3.     Zastrzega się prawo do nieprzyznawania w danym roku kalendarzowym statuetek FILAR KULTURY lub przyznawania ich w wybranych kategoriach.

4.  Informacja o przyznaniu statuetek wraz z nazwiskami laureatów  i  wyszczególnieniem ich zasług podana zostaje do publicznej wiadomości m. in. w prasie lokalnej,  TV Kablowej, na stronie internetowej  Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego i na portalach społecznościowych.

5.  Przewiduje się każdorazowo uroczyste wręczenie laureatom FILARA KULTURY statuetek wraz z listami gratulacyjnymi.

 

III.               Postanowienia  końcowe

 

1.  Decyzja Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego o przyznaniu statuetki FILAR KULTURY jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2.  W przypadku zaistnienia okoliczności nie objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu, a także  w przypadku rozbieżności wynikających z jego interpretacji, ostateczną decyzję w sprawie podejmuje Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.

3.  Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

4.  Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego.