Statut

Załącznik do Uchwały z dn. 5 maja 2003 r. o powołaniu stowarzyszenia NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE

STATUT NOWOTOMYSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

Po zmianach przyjętych uchwałą nr 3/2005 Walnego zebrania sprawozdawczo-programowego z dnia 24 01 2005 r.
I. Przepisy ogólne
II. Cele i środki działania Towarzystwa
III. Członkowie Towarzystwa
IV. Władze Towarzystwa

A/. Walne Zebranie
B/. Zarząd Towarzystwa
C/. Komisja Rewizyjna
D/. Postanowienia wspólne

V. Walne Zebranie
VI. Koła Towarzystwa
VII. Majątek Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań
VIII. Postanowienia końcowe

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne w skrócie NTK, zwane w dalszym ciągu Statutu Towarzystwem.
2. W kontaktach międzynarodowych dopuszcza się możliwość używania nazw będących tłumaczeniami:
# Nowy Tomyśl Culture Society
# Kulturgesellschaft der Stadt Nowy Tomyśl

§ 2

1. Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
3. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
4. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
5. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Nowy Tomyśl.

§ 3

Towarzystwo ma prawo powoływania kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§ 4

Towarzystwo ma prawo używania logo, znaczka, odznaki i pieczęci.

§ 5

Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych związków i stowarzyszeń.

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6

Celem działania Towarzystwa jest:

a. inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi nowotomyskiej,
b. poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
c. propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno-gospodarczego społeczności nowotomyskiej,
d. współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
e. rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii, zaspakajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych obywateli,
f. wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno-kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków twórczych i innych organizacji społecznych.

§ 7

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a. skupianie wokół idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji,
b. zbieranie opinii o społecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie, rozpowszechnianie,
c. organizowanie konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom społeczno-kulturalnym, oświatowym, artystycznym,
d. inicjowanie i opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów działalności kulturalnej,
e. organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez społeczno-kulturalnych,
f. organizowanie i prowadzenie zespołów problemowych, klubów oraz kół,
g. dokumentowanie oraz popularyzację działalności lokalnych oraz regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, związków twórczych, grup artystycznych i innych zespołów kulturalnych, a także wspieranie ich przedsięwzięć,
h. prowadzenie własnej działalności medialnej – w tym prasowej i wydawniczej,
i. inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce związanej z realizacją celów Towarzystwa,
j. udział w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstawania.

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§ 8

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

– członków zwyczajnych
– członków wspierających
– członków honorowych

2. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat i przez złożenie pisemnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych.
3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, stowarzyszenie, instytucja, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje współdziałanie z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz materialne wspieranie działalności .
4. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla rozwoju kultury nowotomyskiej. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Jest on zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 9

1. Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd.
2. W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa, deklarującemu przystąpienie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§ 10

Ustanie przynależności do Towarzystwa następuje na skutek:

a. wystąpienia
b. skreślenia z listy
c. wykluczenia
d. śmierci
e. utraty zdolności do działań prawnych przez osobę fizyczną
f. rozwiązania albo likwidacji stowarzyszenia, instytucji, przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej

§ 11

Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Towarzystwa.

§ 12

1. Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Towarzystwa ze składkami członkowskimi ponad rok.
2. Członkowie wspierający ulegają skreśleniu w razie braku przejawów działalności przez okres co najmniej jednego roku.

§ 13

1. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje, gdy działa on na szkodę Towarzystwa.
2. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.

§ 14

1. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków na podstawie par. 11 albo wykluczony z Towarzystwa na podstawie par. 12 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania.
2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały.
3. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członek Towarzystwa skreślony z listy członków albo wykluczony z Towarzystwa jest zawieszony w uprawnieniach członka.

§ 15

1. Członkowi zwyczajni mają prawo do:
a. wybierania i wyboru do władz Towarzystwa,
b. przedkładania wniosków w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
c. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towa­rzystwo,
d. uzyskiwania wydawnictw i materiałów promocyjnych Towarzystwa,
e. noszenia odznaki i znaczka Towarzystwa.
2. Szczegółowe zasady korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 określa Zarząd.

§ 16

1. Członkowie wspierający mają prawo do:

a. zgłaszania wniosków, opinii, i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
b. uzyskiwania wydawnictw i materiałów promocyjnych Towarzystwa.

2. Sposób korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 określa Zarząd.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a. realizowania celów statutowych Towarzystwa poprzez aktywny udział w jego pracach oraz troskę o wartości materialne i niematerialne Towarzystwa,
b. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
c. propagowania haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
d. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etyki w swojej działalności zawodowej i społecznej,
e. regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§ 18

Członkowie wspierający mają obowiązek:

a. twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturowego dziedzictwa Ziemi Nowotomyskiej,
b. wspierania celów statutowych Towarzystwa i propagowania jego dorobku,
c. regularnego wpłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

IV. WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 19

1. Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2. Władze Towarzystwa określone w ust. 1 lit. b-c wybierane są przez Walne Zebranie, zgodnie z przyjętym przez nie trybem wyborów na okres trzech lat.

A. Walne Zebranie

§ 20.

1. Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Towarzystwa.
2. Walne Zebranie:

a. wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków i Komisję Rewizyjną,
b. nadaje godność członka honorowego,
c. uchwala program prac Towarzystwa na kolejną kadencję,
d. wysłuchuje sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
e. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f. uchwala zmiany w statucie,
g. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, w tym także odwołania od uchwał w sprawach przyjęcia, skreślenia i wykluczenia z Towarzystwa.
h. ustala wysokość składek członkowskich,
i. podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.

§ 21.

1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie honorowi, zwyczajni Towarzystwa oraz delegaci członków wspierających.
2. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 50 % członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza Prezes Towarzystwa bez względu na liczbę obecnych.
3. Drugi termin Walnego Zebrania wyznacza Prezes po upływie 15 minut od momentu stwierdzenia braku wymaganej ilości członków zwyczajnych.

§ 22.

Walne Zebranie sprawozdawczo – programowe zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze nie rzadziej niż raz na 3 lata.

§ 23.

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

a. z własnej inicjatywy Zarządu,
b. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
c. na wniosek 1/4 liczby członków.

2. Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku wymienionego w ust.1 lit. b-c.

B. Zarząd Towarzystwa

§ 24.

1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, a zarazem naczelną władzą Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania.
2. Zarząd kieruje bieżącą pracą Towarzystwa zgodnie ze Statutem, programem działania i innymi uchwałami Walnego Zebrania.
3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:

a. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
b. uchwalanie szczegółowego planu prac Towarzystwa oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
c. zwoływanie Walnego Zebrania, ustalanie porządku obrad oraz określanie liczby i zasad wyboru delegatów członków wspierających,
d. sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, szczegółowego planu pracy oraz budżetu i przekładanie ich Walnemu Zebraniu,
e. powoływanie i rozwiązywanie kół, klubów, sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
f. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
g. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz,
h. określenie zasad korzystania z niektórych uprawnień członkowskich.

4. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowanie podmioty.
5. Zarząd sporządza / ogłasza roczne sprawozdanie finansowe stosownie do przepisów o rachunkowości.

§ 25.

1. Zarząd składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków.
2. Prezes Zarządu Towarzystwa oraz pozostali członkowie wybierani są przez Walne Zebranie.
3. Zarząd Towarzystwa konstytuuje się podczas przerwy w obradach Walnego Zebrania.

§ 26.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

§27.

Bieżącą pracą Towarzystwa kieruje Prezes.

C. Komisja Rewizyjna

§ 28.

Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej w Towarzystwie.

§ 29.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa, a także kół, zespołów, klubów i komisji problemowych,
b. co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej i gospodarczej,
c. występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności organizacyjnej Towarzystwa,
d. występowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e. występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania,
f. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 30.

Komisja Rewizyjna, mając uprawnienia kontrolne, ma prawo wglądu w całokształt działalności Towarzystwa, jego władz i komórek organizacyjnych, a także prawo żądania udzielenia jej wszelkich niezbędnych informacji.

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

a) Członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
b) Osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

D. Postanowienia wspólne

§ 32.

W trakcie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują uzupełnień w swoich składach w drodze dokooptowania. Uzupełnienia te nie mogą przekroczyć 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie, natomiast w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej nie mogą przekraczać 1/3 jej składu wybranego przez Walne Zebranie.

§ 33.

Posiedzenia wszystkich władz Towarzystwa są ważne, jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej połowa członków danego organu na danym posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 21, ust.2.

1. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
2. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
3. Władze Towarzystwa, mogą uchwalić głosowanie tajne w innych sprawach. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

V. KOŁA TOWARZYSTWA.

§ 35

1. Koło (klub, sekcja) jest dobrowolną formą organizacyjną Towarzystwa działa w oparciu o jego statut i jest powoływane uchwałą Zarządu Towarzystwa.
2. Do powołania koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków zwyczajnych.
3. Władzami koła są zebranie członków Koła i Zarząd Koła.
4. Podstawą działalności Koła jest uchwalony przez nie regulamin wewnętrzny i plan pracy.

VI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ

§ 36

1. Majątek Towarzystwa powstaje z:

a. składek członkowskich
b. dotacji i subwencji,
c. darów i innych zapisów,
d. dochodów własnych z imprez, wydawnictw itp. oraz zadań zleconych,
e. własnej działalności gospodarczej,
f. innych źródeł.

2. Towarzystwo nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 37

1. Dochody Towarzystwa przeznaczone są wyłącznie na rozwijanie jego statutowej działalności oraz inne cele użyteczności kulturalnej.
2. Towarzystwo:

a) Nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
b) Nie przekazują swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
c) Nie wykorzystują majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

§ 38

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują łącznie Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 39

Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes, względnie Wiceprezes lub Sekretarz. Pisma dotyczące spraw finansowych podpisuje dodatkowo Skarbnik.

§ 40

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 i ust. 3.

§ 41

W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powoła Komisję Likwidacyjną.