Statut

Załącznik do Uchwały nr 3 / 2024  XXI Walnego Zebrania Sprawozdawczego Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego z dnia 12 marca 2024 roku

Tekst jednolity ( po zmianach przyjętych uchwałami: nr 3/2005 Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego z dnia 24. 01. 2005 r.;  nr 3/ 2024 Walnego Zebrania Sprawozdawczego z dnia 12. 03. 2024 r.)

 STATUT

NOWOTOMYSKIEGO TOWARZYSTWA KULTURALNEGO

I. Przepisy ogólne
II. Cele i środki działania Towarzystwa
III. Członkowie Towarzystwa
IV. Władze Towarzystwa

A/. Walne Zebranie
B/. Zarząd Towarzystwa
C/. Komisja Rewizyjna
D/. Postanowienia wspólne

V. Walne Zebranie
VI. Koła Towarzystwa
VII. Majątek Towarzystwa i zaciąganie zobowiązań
VIII. Postanowienia końcowe

I. PRZEPISY OGÓLNE

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne w skrócie NTK, zwane w dalszym ciągu Statutu Towarzystwem.
 2. W kontaktach międzynarodowych dopuszcza się możliwość używania nazw będących tłumaczeniami:
  # Nowy Tomyśl Culture Society
  # Kulturgesellschaft der Stadt Nowy Tomyśl

§2.

 1. Towarzystwo działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 2. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
 3. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
 5. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Nowy Tomyśl.

§3.

Towarzystwo ma prawo powoływania kół na zasadach określonych w dalszych postanowieniach Statutu.

§4.

Towarzystwo ma prawo używania logo, znaczka, odznaki i pieczęci.

§5.

Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych związków i stowarzyszeń.

 

II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§6.

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi nowotomyskiej,
 2. poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
 3. propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno-gospodarczego społeczności nowotomyskiej,
 4. współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
 5. rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii, zaspakajaniu potrzeb społeczno-kulturalnych obywateli,
 6. wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno-kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków twórczych i innych organizacji społecznych.

§7.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

 1. skupianie wokół idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji,
 2. zbieranie opinii o społecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie, rozpowszechnianie,
 3. organizowanie konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom społeczno-kulturalnym, oświatowym, artystycznym, edukacyjnym,
 4. inicjowanie i opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów działalności kulturalnej,
 5. organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez społeczno-kulturalnych,
 6. organizowanie i prowadzenie zespołów problemowych, klubów oraz kół,
 7. dokumentowanie oraz popularyzację działalności lokalnych oraz regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, związków twórczych, grup artystycznych i innych zespołów kulturalnych, a także wspieranie ich przedsięwzięć,
 8. prowadzenie własnej działalności medialnej – w tym prasowej i wydawniczej,
 9. inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce związanej z realizacją celów Towarzystwa,
 10. udział w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstawania,
 11. działania na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem działań promujących ziemię nowotomyską,
 12. gromadzenie, zabezpieczanie i ochrona przed zaginięciem lub zniszczeniem pamiątek związanych z dokumentowaniem życia i dorobku dawnych mieszkańców ziemi nowotomyskiej.

 

III. CZŁONKOWIE TOWARZYSTWA

§8.

 1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

– członków zwyczajnych
– członków wspierających
– członków honorowych

 1. Członkiem zwyczajnym może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat i przez złożenie pisemnego oświadczenia zadeklarował przystąpienie do Towarzystwa i realizację jego celów statutowych oraz opłacił roczną składkę członkowską.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, stowarzyszenie, instytucja, przedsiębiorstwo lub inna osoba prawna, która przez złożenie oświadczenia albo uchwały swojej władzy statutowej zadeklaruje współdziałanie z Towarzystwem w realizacji jego celów oraz materialne wspieranie działalności.
 3. a. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła znaczący wkład w działalności i rozwój Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. b. Członkiem honorowym staje się na wniosek Zarządu Towarzystwa po podjęciu stosownej uchwały przez Walne Zabranie. c. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego. Jest on zwolniony z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§9.

 1. Nabycie członkostwa Towarzystwa następuje z chwilą podjęcia uchwały w tej sprawie przez Zarząd i opłaceniu rocznej składki członkowskiej.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia do Towarzystwa, deklarującemu przystąpienie przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.
 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§10.

Ustanie przynależności do Towarzystwa następuje na skutek:

a.wystąpienia
b. skreślenia z listy
c. wykluczenia
d. śmierci
e. utraty zdolności do działań prawnych przez osobę fizyczną
f. rozwiązania albo likwidacji stowarzyszenia, instytucji, przedsiębiorstwa lub innej osoby prawnej.

§11.

 Wystąpienie polega na złożeniu pisemnego oświadczenia przez osobę fizyczną albo złożeniu uchwały władzy statutowej przez stowarzyszenie, przedsiębiorstwo, instytucję lub inną osobę prawną Zarządowi Towarzystwa.

§12.

 1. Skreślenie z listy członków następuje uchwałą Zarządu w razie zalegania przez członka Towarzystwa ze składkami członkowskimi przez okres dwóch lat.
 2. Członkowie wspierający ulegają skreśleniu w razie braku przejawów działalności przez okres co najmniej jednego roku.

§13.

 1. Wykluczenie członka zwyczajnego następuje, gdy działa on na szkodę Towarzystwa.
 2. Wykluczenie następuje uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów.

§14.

 1. Członek Towarzystwa skreślony z listy członków na podstawie par. 12 albo wykluczony z Towarzystwa na podstawie par. 13 może odwołać się od uchwały w tej sprawie do Walnego Zebrania.
 2. Odwołanie winno być złożone na piśmie w okresie 2 tygodni od dnia doręczenia stosownej uchwały.
 3. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Walne Zebranie członek Towarzystwa skreślony z listy członków albo wykluczony z Towarzystwa jest zawieszony w uprawnieniach członka.

§15.

 1. Członkowi zwyczajni mają prawo do:
  a. wybierania i wyboru do władz Towarzystwa,
  b. przedkładania wniosków w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
  c. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Towa­rzystwo,
  d. uzyskiwania wydawnictw i materiałów promocyjnych Towarzystwa,
  e. noszenia odznaki i znaczka Towarzystwa.
 2. Szczegółowe zasady korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 określa Zarząd.

§16.

1. Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. zgłaszania wniosków, opinii, i postulatów w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa,
 2. uzyskiwania wydawnictw i materiałów promocyjnych Towarzystwa.

2. Sposób korzystania z uprawnień określonych w ust. 1 określa Zarząd.

§17.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 1. realizowania celów statutowych Towarzystwa poprzez aktywny udział w jego pracach oraz troskę o wartości materialne i niematerialne Towarzystwa,
 2. przestrzegania Statutu, regulaminów oraz uchwał władz Towarzystwa,
 3. propagowania haseł i idei Towarzystwa oraz zjednywania mu członków i sympatyków,
 4. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad etyki w swojej działalności zawodowej i społecznej,
 5. opłacania składek członkowskich do końca I kwartału bieżącego roku kalendarzowego.

§18.

Członkowie wspierający mają obowiązek:

 1. twórczego nawiązywania w swojej działalności do historycznego i kulturowego dziedzictwa Ziemi Nowotomyskiej,
 2. wspierania celów statutowych Towarzystwa i propagowania jego dorobku,
 3. regularnego wpłacania zadeklarowanych składek członkowskich.

 

IV.WŁADZE TOWARZYSTWA

§19.

1.Władzami Towarzystwa są:

a.Walne Zebranie,
b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna.

2.Władze Towarzystwa określone w ust. 1 lit. b-c wybierane są przez Walne Zebranie, zgodnie z przyjętym przez nie trybem wyborów na okres trzech lat.

A. Walne Zebranie

§20.

1.Walne Zebranie stanowi najwyższą władzę Towarzystwa.
2. Walne Zebranie:

 1. wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków i Komisję Rewizyjną,
 2. nadaje godność członka honorowego,
 3. uchwala program prac Towarzystwa na kolejną kadencję,
 4. wysłuchuje sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 5. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. uchwala zmiany w statucie,
 7. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu, w tym także odwołania od uchwał w sprawach przyjęcia, skreślenia i wykluczenia z Towarzystwa,
 8. ustala wysokość składek członkowskich,
 9. podejmuje uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku.

§21.

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział członkowie honorowi, zwyczajni Towarzystwa oraz delegaci członków wspierających.
 2. Uchwały Walnego Zebrania są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nim przynajmniej 50 % członków zwyczajnych w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który wyznacza Prezes Towarzystwa bez względu na liczbę obecnych.
 3. Drugi termin Walnego Zebrania wyznacza Prezes po upływie 15 minut od momentu stwierdzenia braku wymaganej ilości członków zwyczajnych.

§22.

Walne Zebranie sprawozdawczo – programowe zwoływane jest nie rzadziej niż raz na rok, a sprawozdawczo-wyborcze nie rzadziej niż raz na 3 lata.

§23.

1. Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd:

 1. z własnej inicjatywy Zarządu,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na wniosek 1/4 liczby członków.

2. .Zarząd zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie w ciągu miesiąca od otrzymania wniosku wymienionego w ust.1 lit. b-c.

B. Zarząd Towarzystwa

§24.

 1. Zarząd Towarzystwa jest organem wykonawczym Walnego Zebrania, a zarazem naczelną władzą Towarzystwa w okresach pomiędzy posiedzeniami Walnego Zebrania.
 2. Zarząd kieruje bieżącą pracą Towarzystwa zgodnie ze Statutem, programem działania i innymi uchwałami Walnego Zebrania.
 3. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
  2. uchwalanie szczegółowego planu prac Towarzystwa oraz budżetu na okresy roczne i nadzór nad ich realizacją,
  3. zwoływanie Walnego Zebrania, ustalanie porządku obrad oraz określanie liczby i zasad wyboru delegatów członków wspierających,
  4. sporządzanie sprawozdań z wykonania programu, szczegółowego planu pracy oraz budżetu i przekładanie ich Walnemu Zebraniu,
  5. powoływanie i rozwiązywanie kół, klubów, sekcji i komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
  6. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
  7. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych władz,
  8. określenie zasad korzystania z niektórych uprawnień członkowskich.

 4. Zarząd sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podaje je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowanie podmioty.

5. Zarząd sporządza / ogłasza roczne sprawozdanie finansowe stosownie do przepisów o rachunkowości.

§25.

 1. W skład Zarządu Towarzystwa wchodzi od 5 do 7 członków, w tym: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik.
 2. Prezes Zarządu Towarzystwa oraz pozostali członkowie wybierani są przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd Towarzystwa konstytuuje się podczas przerwy w obradach Walnego Zebrania.

§26.

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące.

§27.

Bieżącą pracą Towarzystwa kieruje Prezes.

C. Komisja Rewizyjna

§28.

Komisja Rewizyjna jest podstawowym organem kontroli wewnętrznej w Towarzystwie.

§29.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola działalności statutowej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa, a także kół, zespołów, klubów i komisji problemowych,
 2. co najmniej raz w roku kontrola działalności finansowej i gospodarczej,
 3. występowanie z wnioskami i postulatami dotyczącymi działalności organizacyjnej Towarzystwa,
 4. występowanie do Walnego Zebrania o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 5. występowanie z wnioskami o zwołanie Walnego Zebrania,
 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§30.

Komisja Rewizyjna, mając uprawnienia kontrolne, ma prawo wglądu w całokształt działalności Towarzystwa, jego władz i komórek organizacyjnych, a także prawo żądania udzielenia jej wszelkich niezbędnych informacji.

§31.

1.Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób.
2. Na pierwszym swoim posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera przewodniczącego.
3. Członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą być:

 1. członkowie Zarządu ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

D. Postanowienia wspólne

§32.

W trakcie kadencji Zarząd i Komisja Rewizyjna dokonują uzupełnień w swoich składach w drodze dokooptowania. Uzupełnienia te nie mogą przekroczyć 1/3 składu Zarządu wybranego przez Walne Zebranie, natomiast w odniesieniu do Komisji Rewizyjnej nie mogą przekraczać 1/3 jej składu wybranego przez Walne Zebranie.

§33.

 1. Posiedzenia wszystkich władz Towarzystwa są ważne, jeżeli uczestniczy w nich przynajmniej połowa członków danego organu na danym posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 21, ust.2.2.
 2. Uchwały władz Towarzystwa, jeżeli Statut nie stanowi inaczej, zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym.
 3. Wybór Prezesa, Zarządu, Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym.
 4. Władze Towarzystwa, mogą uchwalić głosowanie tajne w innych sprawach. Uchwała w tej sprawie zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 

V. KOŁA TOWARZYSTWA.

§35.

 1. Koło (klub, sekcja) jest dobrowolną formą organizacyjną Towarzystwa działa w oparciu o jego statut i jest powoływane uchwałą Zarządu Towarzystwa.
 2. Do powołania koła wymagana jest liczba co najmniej 5 członków zwyczajnych.

VI. MAJĄTEK TOWARZYSTWA I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ.

§36.

1. Majątek Towarzystwa powstaje z:

 1. składek członkowskich
  b. dotacji i subwencji,
  c. darów i innych zapisów,
  d. dochodów własnych z imprez, wydawnictw itp. oraz zadań zleconych,
  e. własnej działalności gospodarczej,
  f. innych źródeł.

2.Towarzystwo nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jego organów lub pracownicy oraz osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

§37.

 1. Dochody Towarzystwa przeznaczone są wyłącznie na rozwijanie jego statutowej działalności  oraz inne cele użyteczności kulturalnej.
 2. Towarzystwo:

a. nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia majątkiem Towarzystwa w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

b.nie przekazuje swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

c. nie wykorzystuje majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

§38.

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Towarzystwa podejmują łącznie Prezes lub Wiceprezes i Skarbnik.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§39.

Pisma i dokumenty wychodzące na zewnątrz podpisuje Prezes, względnie Wiceprezes lub Sekretarz. Pisma dotyczące spraw finansowych podpisuje dodatkowo Skarbnik.

§. 40.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków z zastrzeżeniem § 21 ust. 2 i ust. 3.

§41.

W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku Towarzystwa oraz powoła Komisję Likwidacyjną.