Archiwum: Z prac zarządu

Sprawozdanie Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego z działalności w 2020 roku

W okresie sprawozdawczym – w związku z koniecznymi ograniczeniami kontaktów, spowodowanymi pandemią koronawirusa, Zarząd NTK odbył trzy protokołowane posiedzenia, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności. Zwołał także w dniu 3 marca 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków NTK. W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca Zarządu NTK prowadzona była w oparciu o komunikację elektroniczną.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 24.IV.2018r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o podpisaniu przez przedstawicieli Zarządu NTK z Burmistrzem Nowego Tomyśla umowy na realizację zadania publicznego: „Wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. Kwota tego dofinansowania wynosi w tym roku 16 000 zł. Poinformowała także, że analogiczna umowa na dofinasowanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 1 000 zł podpisania zostanie w dniu jutrzejszym.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 1.III.2018r.

1.

Zarząd przyjął informację w sprawie wysokości środków finansowych pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. W wyniku konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Powiat Nowotomyski uzyskane środki wynoszą: 16 000 zł z środków Burmistrza Nowego Tomyśla i 1 000 zł z Powiatu Nowotomyskiego.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 12.XII.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap, pełniąca równocześnie funkcję redaktora, wydawanego przez NTK, pisma społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski” omówiła trudności związane z wydawaniem tego pisma, skupiając się przede wszystkim na ogromnym wysiłku grona redaktorów i autorów, pracujących bezinteresownie nad przygotowaniem każdego kolejnego numeru pisma. Wyrażając wdzięczność wszystkim pasjonatom, ofiarowującym temu pismu swój czas i wysiłek, pokreśliła, że należą im się szczególne słowa uznania i podziękowania, zważywszy na fakt, że – przy tak nielicznym gronie – stałych współpracowników, pismo niezmiennie od lat utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i edytorski.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 27.IV.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o złożeniu wymaganych sprawozdań z działalności NTK za rok 2016. W wymaganych terminie złożono sprawozdania do Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego i GUS-u (formularz SOF-1). Do końca czerwca złożone zostanie sprawozdanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 27.II.2017

1.

Zarząd NTK przyjął informację w sprawie wysokości środków finansowych pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydanie w 2017 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 13.IX.2016

1.

Prezes Bogdan Górny podjął kwestię zorganizowania w lipcu roku 2017 Przeglądu Kapel Podwórkowych „Pitolinie we wiklinie”, który byłby kontynuacją podobnych przeglądów, zorganizowanych dotychczas 2.krotnie przy okazji kolejnych jubileuszy działalności nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla” . Zasugerował, żeby z tych przeglądów uczynić cykliczne wydarzenie kulturalne. Członkowie Zarządu, przychylając się do tej opinii, wyrazili przekonanie o konieczności pozyskania na ten cel środków zewnętrznych. Postanowiono zabiegać o ich pozyskanie.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 6.IV.2016

1.

Zarząd NTK przyjął propozycję wiceprezes Lucyny Kończal – Gnap, dotyczącą zwrócenia się do administratorów portalu Pinezka, w sprawie uzupełnienia miejskiego kalendarza imprez, mającego polegać na rozszerzeniu udziału szkół w we współtworzeniu portalu i wcześniejszym ogłaszaniu imprez tak, by nie pokrywały się one terminami.

Czytaj dalej

Zaproszenie na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 2.III.2016r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje  WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE  Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, które odbędzie się  2 marca 2016 r., / środa / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 27.I.2016r.

1.

Zarząd NTK przyjął informację w sprawie wysokości środków na wydawanie „Przeglądu Nowotomyskiego” w 2016 r. uzyskanych w wyniku konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Gminę Nowy Tomyśl i  Powiat Nowotomyski. Uzyskane środki wynoszą: 20 000 zł z Gminy Nowy Tomyśl i 1 500 zł z Powiatu Nowotomyskiego.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 2.XII.2015r.

1.

Członek Zarządu NTK Maria  Tyszkowska podsumowała XI Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbył się 10 listopada br. o godz. 10:00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury. W tegorocznym Przeglądzie wzięło udział 10 zespołów z 8 szkół – także spoza gminy Nowy Tomyśl. Po zakończeniu Przeglądu uczestnicy odebrali podziękowania w formie dyplomów, złożono także kwiaty pod Pomnikiem Powstańców Wlkp. Informacje na temat przebiegu Przeglądu ukazały się w lokalnej prasie i na portalach internetowych. Impreza została rozliczona pod względem finansowym.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 27. X. 2015r.

1.

Członek Zarządu NTK Maria Tyszkowska poinformowała o przygotowaniach do XI Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, który odbędzie się w NOK-u 10 listopada br. o godz. 10:00. Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 300, 00 zł na organizację tegorocznej imprezy. Maria Tyszkowska potwierdziła, że przygotowania przebiegają zgodnie z planem. Termin zgłoszenia uczestników wyznaczono na 3 listopada br.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 21.IX.2015r.

1.

Zarząd NTK podsumował Jubileusz 35.lecia Kapeli „Zza Winkla”. Potwierdzono wpływ środków na organizację jubileuszu w kwocie 12 150, 00 zł. Stwierdzono potrzebę spotkania z reprezentantami Kapeli w celu ostatecznego podsumowania i rozliczenia imprezy.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 17.VIII.2015r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal-Gnap przedstawiła protokół komisji konkursowej VII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur” w składzie: Teresa Tomsia, Renata Śmiertelna i Lucyna Kończal-Gnap. Na jego podstawie Zarząd NTK podjął decyzję w sprawie przyznania nagród finansowych i rzeczowych laureatom konkursu.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 23.VII.2015r.

1.

Prezes Tomasz Wlekły przedstawił propozycję udzielenia przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne wsparcia finansowego na wydanie płyty zespołu modern – jazzowego Global Schwung Quintet, o które zwrócił się członek NTK Szymon Konieczny. Całkowity koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę ok. 10 000 zł, z czego I etap – przygotowania i nagrania utworów to koszt ok. 4 500 zł. Zespół oczekuje wsparcia w kwocie 1 100 zł. Zarząd NTK jednogłośnie przychylił się do prośby i zdecydował o przyznaniu proponowanej kwoty.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 29.VI.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły przedstawił relację ze spotkania z szefem Kapeli Zza Winkla Bogdanem Górnym na temat zaawansowania przygotowań do jubileuszu Kapeli Zza Winkla, który planowany jest na 12 września br. Większość spraw organizacyjnych została załatwiona. Jedyny problem stanowią środki finansowe, które nie zostały jeszcze pozyskane w dostatecznej ilości. Ostateczne decyzje w tej sprawie zapadną na sierpniowym posiedzeniu Zarządu. Zarząd podjął uchwałę o wsparciu finansowym tej imprezy w kwocie 500 złotych.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 18.V.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o konsultacjach przeprowadzonych w siedzibie PISOP w Poznaniu w sprawie wykonywania zadań dotowanych ze środków publicznych. Stowarzyszenie potwierdziło, że przyjęte przez NTK rozwiązania są właściwe, zadanie dotowane ze środków publicznych zostało wykonane zgodnie z zawartymi umowami. W związku z wydawaniem „Przeglądu Nowotomyskiego” NTK prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, która podlega kontroli w okresie 3.letnim. Koniecznym jest skierowanie wniosku do Narodowego Ośrodka ISSN w sprawie zmiany nazwy wydawcy „Przeglądu Nowotomyskiego”.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 11.IV.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o deklaracji Prezesa Banku Spółdzielczego w Nowym Tomyślu w sprawie wsparcia finansowego konkursu „O Wiklinowy Laur”. Zdecydowano także o wystąpieniu do Komitetu Organizacyjnego Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego 2015 o kwotę 1 000 zł z przeznaczeniem na nagrody na konkurs.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 30.III.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował o przekazaniu sprawozdań z działalności NTK Staroście Nowotomyskiemu i Urzędowi Skarbowemu. Sprawozdanie do Ministerstwa Pracy  i Polityki Społecznej  złożone zostanie zgodnie z wyznaczonym terminem w czerwcu. Prezes NTK poinformował także o przygotowaniu aneksu do umowy z Wydawnictwem „Opalgraf” na wydawanie „Przeglądu Nowotomyskiego” w 2015 r.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 23.II.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły przedstawił projekt sprawozdania merytorycznego z działalności NTK za 2014 r. Projekt przyjęty został jednogłośnie.

2.
Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła projekt sprawozdania finansowego z działalności NTK za 2014 r. Poinformowała, że zysk za 2014 r. wynosi 2 656, 68 zł i zaproponowała, aby zarekomendować Walnemu Zebraniu przekazanie go na fundusz statutowy NTK.

Czytaj dalej

Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 3.III.2015r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje:

W A L N E   Z E B R A N I E  SPRAWOZDAWCZE
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,
które odbędzie się 3 marca 2015 r., / wtorek / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 13.I.2015r.

1.
Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował, że 1 grudnia 2014 roku p. Joanna Uramowska podpisała deklarację członkowską naszego Towarzystwa. Zarząd jednogłośnie podjął stosowną uchwałę i przyjął wyżej wymienioną w poczet członków stowarzyszenia.

2.
Wiceprezes Lucyna Kończal-Gnap poinformowała o przygotowanych sprawozdaniach za rok 2014 dotyczących wykonania zadania Wydanie 4 numerów pisma „Przegląd Nowotomyski”, które zgodnie z wyznaczonymi terminami zostaną złożone w Urzędzie Miejskim i Starostwie Powiatowym. Konkurs ofert na rok 2015 zostanie – w obu samorządach – rozstrzygnięty po 20 stycznia br.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 24. XI. 2014r.

1.

Uczestniczący w X Kongresie Stowarzyszeń Regionalnych, który odbył się w Bydgoszczy w dniach 11-13. 09. 2014r. członek NTK Ryszard Ratajczak poinformował Zarząd o przebiegu i ustaleniach Kongresu, który przebiegał w tym roku pod hasłem Regionalizm polski – 25 lat po transformacji, jako ważne źródło odrodzenia narodu i państwa. W czasie Kongresu odbył się panel dotyczący edukacji regionalnej w szkołach, podkreślano potrzebę lobowania w samorządach lokalnych na rzecz organizacji pozarządowych oraz zmiany w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ryszard Ratajczak podkreślił duże zainteresowanie przywiezionymi materiałami promocyjnymi dotyczącymi naszej gminy. Poinformował, że czeka na publikację wniosków z Kongresu, które przekaże Zarządowi NTK.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 11.VIII.2014r.

1.

Członek Zarządu NTK Przemysław Mierzejewski poinformował Zarząd o postępach prac przy remoncie samolotu TS -5 BIES. Stwierdził, że wszystkie prace zostały zakończone, a samolot osadzony na cokole w parku. Ustalono, że oficjalna uroczystość przywrócenia samolotu do przestrzeni publicznej parku odbędzie się w przeddzień Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego tj. 21 08 2014 r. o godz. 10:00 z udziałem członków NTK, władz samorządowych i mediów.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 16.VI.2014r.

1.

Członek Zarządu NTK PrzemysławMierzejewski poinformował Zarząd o postępach prac przy remoncie samolotu TS – 5 BIES. Stwierdził, że prace przebiegają zgodnie z przyjętym harmonogramem, obecnie wykonywane są prace malarskie i z pewnością przyjęty termin zakończenia robót zostanie dotrzymany. Zwrócił uwagę na potrzebę wycięcia w miejscu usadowienia samolotu co najmniej 2 drzew. Wstępnie przyjęto, że oficjalne przekazanie samolotu do przestrzeni publicznej ParkuKultury i Wypoczynku odbędzie się 22 08 br. i zostanie wpisane w program Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego 2014.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 6.V.2014r.

1.

Ustalono termin spotkania z autorami tekstów do „Przeglądu Nowotomyskiego”, które odbędzie się 19 maja br. o godz. 17:00; Na organizację imprezy i upominki dla autorów Zarząd postanowił przeznaczyć kwotę 1 000 zł / 50 zł/os. z przeznaczeniem na upominki oraz 300 zł na organizację spotkania/.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 1.IV.2014r.

1.

Prezes NTK poinformował o prezentacji działalności NTK na sesji Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, podczas której zaprezentowano najważniejsze obszary działalności Towarzystwa z ostatnich 10. lat, zadania statutowe i fotograficzny zapis głównych wydarzeń.

Czytaj dalej

XI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze NTK – 25.II.2014r.

1.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes NTK  Tomasz Wlekły, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania / 16 obecnych członków NTK /, zarządza zebranie, zgodnie ze Statutem NTK, w drugim terminie tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w drugim terminie. Uczczono minutą ciszy zmarłego członka honorowego NTK Stefana Wojtkiewicza.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 20.II.2014r.

1.

Zarząd przyjął, że w projekcie umowy z Wydawnictwem „Opalgraf” w Opalenicy wprowadzony zostanie zapis mówiący o konieczności przechowywania przez Wydawnictwo zapisu cyfrowego materiałów i zdjęć w rozdzielczości co najmniej 1200 dpi, umożliwiającego prezentację wydawnictwa na stronie internetowej NTK.

Czytaj dalej

Posiedzenie Zarządu NTK – 14. I. 2014r.

1.

Zarząd NTK przyjął projekt pisma z prośbą o przekazanie darowizny w kwocie 27 000 zł na cele statutowe Stowarzyszenia, która będzie wykorzystana na remont samolotu – pomnika w Nowotomyskim Parku Kultury oraz na przygotowanie wystawy fotograficznej obrazującej życie mieszkańców wsi Wytomyśl. Postanowiono, że renowacja samolotu i przywrócenie go na swoje miejsce w parku będzie jednym z elementów organizowanego już po raz dziesiąty Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, który w tym roku ze względu na jubileuszowy charakter będzie miał szczególnie odświętny kształt.

Czytaj dalej