Wniosek

WNIOSEK

o przyznanie statuetki FILAR KULTURY

twórcy, animatorowi lub mecenasowi kultury 

I.  Wnioskodawca[1]

II. Dane dotyczące kandydata:

1) Nazwisko, nazwa instytucji, organizacji, stowarzyszenia

2) Adres siedziby instytucji, organizacji, stowarzyszenia

3) Kategoria (wraz z bliższym określeniem rodzaju działalności)

III. Uzasadnienie  przyznania statuetki[2]

[1] Należy podać nazwisko lub nazwę podmiotu zgłaszającego kandydaturę. W przypadku gdy zgłaszającym jest kilka podmiotów, jako wnioskodawcę wymienia się jednego z nich, natomiast dane pozostałych umieszcza się na dodatkowej liście będącej załącznikiem do wniosku.
[2] Uzasadnienie powinno być zwięzłe i zawierać najważniejsze działania i osiągnięcia kandydata, które zdaniem  wnioskodawcy uzasadniają przyznanie mu statuetki.

Pobierz pdf

Pobierz doc.