O Wiklinowy Laur – regulamin

Organizator:
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne

Współorganizatorzy:
Komitet Organizacyjny Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego; Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy

Patronat: Burmistrz Nowego Tomyśla

Cele konkursu:

1. Popularyzowanie wiedzy o Ziemi Nowotomyskiej i stałych elementach jej pejzażu.
2. Rozwijanie wrażliwości estetycznej. Uwrażliwianie na piękno otaczającej człowieka natury.
3. Rozbudzanie aktywności artystycznej.
4. Umożliwienie publicznej prezentacji własnej twórczości

Zasady konkursu:

1. Konkurs ma charakter jednoetapowy, otwarty.  Przeprowadzany jest w dwóch kategoriach:
a/. dla dorosłych
b/. dla młodzieży /w wieku 13-19 lat/.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres Organizatora (w 3 egzemplarzach wydruku oraz w formie pliku tekstowego na płycie CD) utworów dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach, tj.:

  • wiersza lub zestawu 3.wierszy
  • utworu prozatorskiego – liczącego maksymalnie do 10 stron wydruku                     komputerowego (czcionka 12, standardowe odstępy).

3. Nadesłane utwory literackie winny w swej treści zawierać motywy roślin typowych dla Ziemi Nowotomyskiej, tj. chmielu i wikliny.
4. Nadsyłane teksty należy opatrywać godłem. Ten sam znak identyfikacyjny należy umieszczać na zaklejonej kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną Kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą autora na wykorzystanie prac w
pokonkursowych publikacjach.
5. Teksty nie spełniające warunków określonych w pktach 2, 3 i 4 nie podlegają ocenie jury.
6 . Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w wydawnictwach pokonkursowych bez wypłaty honorarium.
7. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez Organizatora.
8. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

 Ogłoszenie wyników:

1. O podziale i wysokości nagród finansowych i rzeczowych decyduje Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. O terminie ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród  laureaci  są powiadamiani przez Organizatora.
3. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu i wręczenia nagród.
Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach konkursu i życzymy powodzenia!