Maria Szyszkiewicz-Golis

Dr inż. nauk rolniczych z zakresu kształtowania środowiska o specjalności ekologia krajobrazu i ochrona różnorodności biologicznej,

pracownik Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w Poznaniu; zainteresowania badawcze koncentruje wokół zmian, jakim podlega krajobraz rolniczy. Przez wiele lat zaangażowana w działalność ekologicznych organizacji pozarządowych. Autorka bądź współautorka ponad 20 publikacji oraz kilku projektów z zakresu edukacji ekologicznej. Aktualnie kierownik projektu unijnego pt. AKADEMIA TALENTÓW PRZYRODNICZYCH – podwyższanie jakości kształcenia kompetencji naukowych i przyrodniczych w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach przedmiotu Ekologia Krajobrazu.