Posiedzenie Zarządu NTK – 1.III.2018r.

1.

Zarząd przyjął informację w sprawie wysokości środków finansowych pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. W wyniku konkursu ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Powiat Nowotomyski uzyskane środki wynoszą: 16 000 zł z środków Burmistrza Nowego Tomyśla i 1 000 zł z Powiatu Nowotomyskiego.


Wraz z zadeklarowanym w projekcie udziałem własnym w wysokości 2 400 zł, środki finansowe na realizację zadania „Wydanie 4 numerów Przeglądu Nowotomyskiego w 2018 r.” wynosić będą 19 400 zł, tj. 7 250 zł mniej niż w roku ubiegłym. Ich wydanie wymagać więc będzie zmniejszenia ilości stron w poszczególnych numerach pisma oraz ograniczenia ilości stron z kolorowym drukiem.

2.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap przedstawiła projekt sprawozdania merytorycznego z działalności NTK w 2017 roku. Projekt został przez obecnych członków Zarządu jednogłośnie przyjęty. Sprawozdanie w przyjętym przez Zarząd kształcie zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym NTK.
Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła projekt sprawozdania finansowego z działalności NTK w 2017 roku. Poinformowała, że zysk Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2017 wyniósł 2 252,50 zł i zaproponowała, by zarekomendować Walnemu Zebraniu przekazanie zysku na fundusz statutowy NTK. Projekt sprawozdania finansowego został przez obecnych członków Zarządu jednogłośnie przyjęty. Sprawozdanie w przyjętym przez Zarząd kształcie zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym NTK.

3.

Na rok bieżący Zarząd NTK zaproponował podjęcie następujących działań:
1. W roku 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę Zarząd NTK postanawia powrócić do organizacji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej – jako wartościowej – samodzielnej imprezy z okazji Święta Niepodległości.
2. M. in. poprzez poszerzenie współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów, Zarząd NTK podejmie działania zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa, zwłaszcza w zakresie:
a/ popularyzacji regionalnej tradycji i gwary,
b/ konsolidacji środowiska pasjonatów – regionalistów; miłośników regionu i kolekcjonerów lokalnych pamiątek.
3. Zarząd zintensyfikuje starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności.

4.

Zarząd NTK jednogłośnie podjął Uchwałę nr 1/2018 w sprawie nabycia członkostwa w NTK przez p. Marcina Izydorka, na podstawie złożonej przez niego w dniu 26 lutego br. Deklaracji Członkowskiej.

5.

Zarząd ustalił datę Walnego Zebrania Członków NTK na dzień 14 marca 2018 r. na godz. 18.00 i postanowił zaproponować podczas Walnego Zebrania utrzymanie wysokości składki członkowskiej na rok bieżący w dotychczasowej wysokości; tj. w kwocie 25 zł.

6.

Zarząd NTK ustalił terminarz przygotowania sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności NTK za 2017 r., które należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.