Posiedzenie Zarządu NTK – 15.XII.2016

1.

Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap, na podstawie informacji złożonej przez jego inicjatorkę i organizatorkę, podsumowała przebieg XII Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem..”, który odbył się 8 listopada w Sali NOK-u. W tym roku wzięło w nim udział wyjątkowo dużo zespołów, bo aż 12 z 10 szkół z terenu gminy Nowy Tomyśl, a spoza gminy ze Szkoły Podstawowej w Chmielinku.

Koncert zaszczycili swą obecnością: zastępca burmistrza Nowego Tomyśla – Paweł Mordal, mjr Dariusz Piekarz z Wojskowej Komendy Uzupełnień, przedstawiciele zarządu Związku Kombatantów i byłych więźniów politycznych z prezesem Stanisławem Rybarczykiem, kierownik biura zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża – Emilia Jarczyńska oraz dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury – Beata Baran. NTK reprezentowali – prezes Bogdan Górny i wiceprezes Lucyna Kończal-Gnap.
Koncert poprowadziła Maria Tyszkowska. Po koncercie wykonawcy wraz z opiekunami, zaproszonymi gośćmi i organizatorami przeszli na plac Niepodległości, aby pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożyć wiązankę kwiatów i zapalić znicz. Informacje na temat Przeglądu ukazały się w prasie lokalnej i na portalach internetowych. Impreza została rozliczona pod względem finansowym.

2.

Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap poinformowała o ogłoszeniu przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Powiat Nowotomyski otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty można składać do 5 stycznia 2017r. r. u Burmistrza i do 30 grudnia 2016 r. w Powiecie Nowotomyskim.
Zarząd podjął decyzję o ubieganiu się o środki na wydawanie „Przeglądu Nowotomyskiego” w kwocie 22 000 zł i zobowiązał Lucynę Kończal – Gnap do złożenia ofert w obu samorządach w określonych wyżej terminach.

Równocześnie Zarząd, przychylając się do propozycji członka Zarządu Wiolety Kucz, podjął decyzję o wystawieniu archiwalnych egzemplarzy „Przeglądu Nowotomyskiego” do sprzedaży za symboliczną złotówkę. Postanowiono taką sprzedaż uruchamiać m. in. podczas imprez z udziałem licznej publiczności, organizowanych m. in. przez NOK, np. podczas Jarmarku Świątecznego i Pchlego Targu.

3.

Zarząd NTK postanowił kontynuować w roku 2017 dotychczasowe działania Towarzystwa oraz podjąć starania o opracowanie – być może we współpracy z Radami Sołeckimi i Kołami Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy, a także Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury i Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną – projektu działań kulturalnych popularyzujących gwarę i tradycję regionu.

4.
a. Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap poinformowała o złożeniu przez sołtysa wsi Grubsko Stefana Schulza podziękowania dla Zarządu NTK za wyrażenie w stosownym piśmie „ Stanowiska Zarządu NTK w sprawie ochrony tradycyjnego krajobrazu kulturowego podnowotomyskich wsi”, które okazało się skutecznym wsparciem w staraniach mieszkańców Grubska o niedopuszczenie do zlokalizowania w tej wsi fermy norek.

b.

Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap poinformowała Zarząd o przekazaniu – na prośbę Zarządu WTG „Gniazdo” – bezpłatnie 42 archiwalnych numerów „Przeglądu Nowotomyskiego” na kiermasz wydawnictw regionalnych, jaki odbył się 19 listopada br. w Gnieźnie, przy okazji obchodów 10.lecia Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego „Gniazdo”.

c.

Skarbnik Barbara Jandy zaproponowała, by skierować imienne podziękowania osobom, które w minionym roku wsparły Towarzystwo przekazaniem 1% podatku dochodowego. Zarząd postanowił połączyć skierowanie takie pisma w okresie rozliczeń podatkowych, prosząc równocześnie o wsparcie działań NTK także w roku bieżącym. Postanowiono równocześnie zintensyfikować starania zmierzające do pozyskiwania 1% poprzez przygotowanie i kolportowanie stosownych ulotek.

d.

Skarbnik Barbara Jandy poinformowała o stanie składek członkowskich za 2016 rok. Zarząd postanowił zarekomendować Walnemu Zebraniu utrzymanie składki członkowskiej na rok 2017 na dotychczasowym poziomie; tj. w kwocie 25 zł.