Posiedzenie Zarządu NTK – 23.II.2015r.

1.

Prezes NTK Tomasz Wlekły przedstawił projekt sprawozdania merytorycznego z działalności NTK za 2014 r. Projekt przyjęty został jednogłośnie.

2.
Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła projekt sprawozdania finansowego z działalności NTK za 2014 r. Poinformowała, że zysk za 2014 r. wynosi 2 656, 68 zł i zaproponowała, aby zarekomendować Walnemu Zebraniu przekazanie go na fundusz statutowy NTK.

3.
Prezes NTK poinformował o oczekiwaniach Kapeli „Zza Winkla” w sprawie przygotowania i obsługi finansowej, związanego z obchodami 35 rocznicy powstania kapeli i planowanego na wrzesień br.,  Przeglądu Kapel Podwórkowych. Zarząd podjął decyzję o obsłudze tego przedsięwzięcia, jednak zastrzegł, że nie posiada środków własnych, które mógłby przeznaczyć na ten cel lub które mogłyby stanowić wkład własny do projektów związanych z ubieganiem się o środki zewnętrzne, o których pozyskanie stara się Kapela. O ile warunki te zostaną uwzględnione, a Kapela uzyska środki na organizację Przeglądu Kapel, Zarząd NTK wesprze go swoimi działaniami organizacyjnymi.

4.
Wiceprezes Lucyna Kończal-Gnap poinformowała o propozycji przekazanej przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu. Zarząd podjął decyzję o przystąpieniu do tej organizacji w charakterze członka wspierającego.

5.
Członek Zarządu Paweł Pawlicki wystąpił z propozycją nawiązania szerszej współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Nowym Tomyślu w zakresie wspierania przez Bank inicjatyw i przedsięwzięć organizowanych przez NTK. Postanowiono zaprosić Prezesa Banku na kolejne posiedzenie Zarządu w celu omówienia możliwych form i zakresu wsparcia.