Posiedzenie Zarządu NTK – 24.IV.2018r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu o podpisaniu przez przedstawicieli Zarządu NTK z Burmistrzem Nowego Tomyśla umowy na realizację zadania publicznego: „Wydanie w 2018 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. Kwota tego dofinansowania wynosi w tym roku 16 000 zł. Poinformowała także, że analogiczna umowa na dofinasowanie ze środków Powiatu Nowotomyskiego w kwocie 1 000 zł podpisania zostanie w dniu jutrzejszym.

2.

Zarząd NTK zapoznał się ze złożoną przez członka NTK Magdalenę Konieczną w dniu 4 marca 2018 r. prośbą o jej wykreślenie z listy członków NTK i jednogłośnie podjął Uchwałę nr 3/2018 w sprawie wykreślenia jej z listy członków NTK .

3.

Zarząd NTK jednogłośnie podjął Uchwałę nr 4/2018 w sprawie nabycia członkostwa w NTK przez p. Jerzego Hytrego, na podstawie złożonej przez niego w dniu 14 marca br. Deklaracji Członkowskiej.

4.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap poinformowała członków Zarządu NTK o złożeniu do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności NTK za 2017 r. Poinformowała także o nałożonym przez Główny Urząd Statystyczny obowiązku złożenia sprawozdania SOF – 5 dot. Kooperacji, zarządzania i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2017 r. i zobowiązała się do jego złożenia w wyznaczonym terminie, tj. do 30 kwietnia br.
Poinformowała także, że w najbliższym czasie zgłosi do Krajowego Rejestru Sądowego informację o zmianie w składzie Zarządu NTK po ostatnim Walnym Zebraniu Członków.

5.

Prezes NTK powitał przybyłych na drugą część spotkania zaproszonych gości. Z zaproszenia do udziału w spotkaniu, które skierowane zostało do dyrektorów szkół i innych organizatorów wydarzeń kulturalnych w naszym mieście, skorzystali: p. Anita Czajka – Pawlak – Państwowa Szkoła Muzyczna, p. Tomasz Siwiński – Szkoła Podstawowa nr 1 i p. Tomasz Tomaszewicz – TV Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej. W tej części spotkania uczestniczył także p. Ryszard Ratajczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej NTK i równocześnie przedstawiciel Burmistrza.

Prezes Bogdan Górny poinformował przybyłych o zobowiązaniu Zarządu NTK przez Walne Zebranie Członków do wystąpienia do Burmistrza Nowego Tomyśla z inicjatywą opracowania – z udziałem różnych organizatorów – planu obchodów przypadających w roku bieżącym wyjątkowych rocznic: 100.lecia odzyskania niepodległości i 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Poinformował także o zainicjowanym przez Zarząd NTK spotkaniu w tej sprawie z Z-cą Burmistrza Pawłem Mordalem, które odbyło się 9 kwietnia br., na którym Zarząd NTK reprezentowali prezes Bogdan Górny i członek Zarządu Beata Baran i pozyskaniu przychylności dla tej inicjatywy.

Kontynuując podjęte działania postanowiono na kolejnym – z udziałem całej grupy inicjatywnej, poszerzonej o uczestniczących w spotkaniu gości – spotkaniu z Burmistrzem Nowego Tomyśla, ustalenie terminu którego powierzono Ryszardowi Ratajczakowi, zaproponować Burmistrzowi objęcie – być może w porozumieniu ze Starostą Nowotomyskim – tych obchodów patronatem, opracowanie „Kalendarium obchodów niepodległościowych” z dwoma wydarzeniami dużej rangi w okolicach 11 listopada i 27 grudnia oraz powołanie Komitetu Organizacyjnego obchodów, którego zadaniem byłaby m.in. koordynacja harmonogramu tych wydarzeń i zadbanie o ich apolityczny charakter.