Posiedzenie Zarządu NTK – 27.II.2017

1.

Zarząd NTK przyjął informację w sprawie wysokości środków finansowych pozyskanych w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wydanie w 2017 r. czterech numerów pisma społeczno – kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”.

W wyniku konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Gminę Nowy Tomyśl i Powiat Nowotomyski uzyskane środki wynoszą:
– 22 000 zł z Gminy Nowy Tomyśl
– 1 500 zł z Powiatu Nowotomyskiego
Zarząd uznał, że wraz z zadeklarowanym w projekcie udziałem własnym  są to środki pozwalające na realizację zadania „Wydanie 4 numerów Przeglądu Nowotomyskiego w 2017 r.” Jednocześnie w związku ze wzrostem zadeklarowanej kwoty środków własnych w porównaniu z rokiem ubiegłym, podjęto decyzję o zintensyfikowaniu promocji pisma wśród mieszkańców miasta, gminy i powiatu, m. in. poprzez opracowanie planszy reklamującej pismo i zamieszczenie jej dzięki życzliwości Spółdzielni Mieszkaniowej w Osiedlowej TV Kablowej.

2.
Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap przedstawiła projekt sprawozdania merytorycznego z działalności NTK w 2016 roku. Projekt został przez obecnych członków Zarządu jednogłośnie przyjęty. Sprawozdanie w przyjętym przez Zarząd kształcie zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym NTK.
Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła projekt sprawozdania finansowego z działalności NTK w 2016 roku. Poinformowała, że zysk Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2016 wyniósł 3,13 zł i zaproponowała, by zarekomendować Walnemu Zebraniu przekazanie zysku na fundusz statutowy NTK. Projekt sprawozdania finansowego został przez obecnych członków Zarządu jednogłośnie przyjęty. Sprawozdanie w przyjętym przez Zarząd kształcie zostanie przedstawione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym NTK.

3.
Zarząd NTK postanowił zorganizować w roku 2017 we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego i Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Wikliniarzy i Plecionkarzy kolejną 8.edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur”. Podsumowanie konkursu zaplanowano, podobnie jak w przypadku poprzednich edycji, na dzień rozpoczęcia Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Przygotowanie i realizację kolejnej edycji konkursu powierzono wiceprezes Lucynie Kończal-Gnap.

Ad 6.
Zarząd ustalił terminarz przygotowania sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności NTK za 2016 r., które należy przekazać do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu, Urzędu Skarbowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.