Posiedzenie Zarządu NTK – 6.VII.2017r.

1.

Wiceprezes NTK Lucyna Kończal – Gnap zrelacjonowała przebieg – zainicjowanego przez jedną z członkiń Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – wyjazdu członków i sympatyków naszego Towarzystwa do Szamotuł i Wronek. Jego celem było m. in zacieśnienie współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej, którego Zarząd przed dwoma laty odwiedził Nowy Tomyśl i spotkał się z członkami Zarządu NTK.

W wyjeździe uczestniczyło 11 członków i sympatyków NTK. Dokładna relacja z przebiegu wyjazdu zamieszczona została na stronie internetowej NTK – ww.ntk.org.pl, zamieszczona zostanie także w kolejnym numerze „Przeglądu Nowotomyskiego”.
Koszty związane z organizacją wyjazdu pokryte zostały z wpłat uczestników wyjazdu. Wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap przedstawiła rozliczenie wyjazdu, które przedstawia się następująco: z wpłat uczestników zebrano – 385 zł (11 x 35 zł); wydatkowano: 254 zł – obiad i napoje, 20 zł – ubezpieczenie uczestników wycieczki, 111 zł – zakup paliwa do busa, którym podróżowali uczestnicy wycieczki.
W nawiązaniu do tego udanego wyjazdu, prezes NTK Bogdan Górny poinformował o odnowieniu kontaktu z Zarządem kolejnego z zaprzyjaźnionych z NTK-em stowarzyszeń, tj. Stowarzyszeniem Twórców i Sympatyków Kultury z Gorzowa Wlkp., którego Prezes poprosił o spopularyzowanie wśród naszych lokalnych artystów informacji o organizowanym w 2 poł. października br. plenerze literacko-malarsko-fotograficznym. Rozważano także możliwość zorganizowania wyjazdu członków i sympatyków NTK na wernisaż wystawy poplenerowej.

2.
Prezes NTK Bogdan Górny poinformował o podjęciu decyzji o zorganizowaniu w nieco zmienionej formule przeglądu kapel podwórkowych „Pitolinie we Wiklinie”. Impreza poświęcona pamięci zmarłego członka kapeli śp. Andrzeja Bobkiewicza odbędzie się 2 września br. w muszli koncertowej przy NOK-u. Jej organizatorem będzie Nowotomyski Ośrodek Kultury. NTK – jej inicjator będzie jej współorganizatorem. Swój udział w przeglądzie zadeklarowały 3 kapele: „Spod Dębu” z Piotrkowa Trybunalskiego, „Bajer” z Nowej Soli i „Lwowska Fala”.

3.
Prezes NTK Bogdan Górny poinformował o skierowaniu w dniu 14 czerwca br. na ręce Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy pisma zawierającego deklarację dalszej współpracy na wspólnie ustalonych warunkach.

4.
W związku z trudnościami z pozyskaniem środków zewnętrznych na nagrody dla uczestników, postanowiono odstąpić od organizowania w roku 2017 kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur”.

5.
Zarząd NTK jednogłośnie podjął Uchwałę nr 2/2017 w sprawie wystąpienia członka i postanowił skreślić p. Przemysława Mierzejewskiego na jego prośbę z listy członków NTK.

6.
W związku z rezygnacją z członkostwa w NTK p. Przemysława Mierzejewskiego, który był inicjatorem i – wraz z synem Piotrem – współtwórcą strony internetowej Towarzystwa, a także ponosił koszty związane z utrzymaniem domeny: www.ntk.org.pl, zaistniała konieczność przejęcia tej domeny przez Zarząd NTK. Sprawę przejęcia tej domeny Zarząd NTK powierzył wiceprezes Lucynie Kończal-Gnap, która przekazała powzięte od P. Mierzejewskiego informacje o tym, że termin aktualnie obowiązującej opłaty upływa 21 listopada 2017 r., a roczny koszt jej utrzymania wynosi ok. 50 zł.

7.
Prezes Zarządu NTK Bogdan Górny podjął kwestię popularyzacji dokonań lokalnych artystów poprzez wyjście ze sztuką w miejską przestrzeń. Rozważano możliwość zorganizowania przez NTK – we współpracy z różnymi instytucjami i lokalami – tzw. galerii ulicznej. Dopracowanie tej formy promocji dokonań lokalnych twórców przesunięto na okres powakacyjny.

8.
Na tym porządek posiedzenia wyczerpano. Kolejne posiedzenie Zarządu NTK wyznaczono na 2 połowę września.