Sprawozdanie z działalności w 2023 roku

W jubileuszowym roku 20.lecia Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego działał w składzie ustalonym w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 24 marca 2022 roku przy następującym podziale funkcji: Ryszard Ratajczak – prezes, Lucyna Kończal-Gnap – wiceprezes, Barbara Jandy – skarbnik, Marcin Izydorek – sekretarz, Beata Baran – członek zarządu, Bogdan Górny – członek zarządu do 18.01.2023, Elżbieta Kaffler – członek zarządu, Bogusław Nawrot – członek zarządu od 5.10.2023.

Zarząd odbył 11 protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podjęto szereg działań związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i jego statutową działalnością. W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca Zarządu NTK prowadzona była w oparciu o komunikację elektroniczną.

I. Działalność organizacyjna

1. W trakcie zorganizowanego 14 marca 2023 roku XX Walnego Zebrania Sprawozdawczego m. in. przedstawiono sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2022.
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2022 uzyskały pozytywną opinię uczestniczących w Walnym Zebraniu członków NTK, czego efektem było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2022.
2. W związku ze śmiercią członka Zarządu kol. Bogdana Górnego, w okresie od stycznia do października 2023 roku Zarząd działał w 6.osobowym składzie.
Działając zgodnie z § 32 Statutu NTK, Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – po złożeniu propozycji i otrzymaniu zgody – podjął w dniu 5 października 2023 roku jednomyślnie Uchwałę nr 5/2023 o uzupełnieniu składu Zarządu w drodze dokooptowania, powołując kol. Bogusława Nawrota na członka Zarządu NTK i tym samym uzupełniając skład osobowy Zarządu
Zarząd NTK wypełnił obowiązek uaktualnienia danych, zgłaszając ukonstytuowany w wyniku przeprowadzonych wyborów skład Zarządu NTK w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dopełnił obowiązku rejestracji władz Towarzystwa w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.
3. W wyznaczonych terminach Zarząd NTK złożył wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2022 do Starosty Nowotomyskiego, Narodowego Instytutu Wolności oraz Urzędu Skarbowego. Ponadto sprawozdanie merytoryczne podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa oraz profilu na Facebooku.
4. Z szeregów naszego Towarzystwa ubyło w roku 2023 dwóch członków (śp. Bogdan Górny i śp. Henryk Stasiński). Stosując odpowiednie zapisy Statutu NTK, Uchwałami nr 1, 2, 3, 4, 6, 7/2023 stwierdził nabycie członkostwa NTK przez 9 osób. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku na liście członków NTK znajdowało się 52. członków zwyczajnych oraz 2 członków honorowych.
5. Od listopada 2022 roku, w 4. kadencji (tj. w latach 2022 – 2025), działającej przy Burmistrzu Nowego Tomyśla, Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, ze wskazania Zarządu NTK i za jego zgodą, reprezentantem Zarządu i członków NTK jest kol. Marcin Izydorek.
6. Korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, Zarząd NTK podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. Z tytułu odpisu 1,5% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2022 na konto NTK wpłynęła nieco wyższa niż w roku poprzednim kwota 1 752 zł.
7. Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział, Zarząd NTK kontynuował z nim współpracę w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.
8. Dostrzegając konieczność wprowadzenia zmian i dostosowania Statutu NTK do nowych uwarunkowań społeczno-prawnych oraz pojawiających się potrzeb, Zarząd NTK podjął prace nad nowelizacją Statutu NTK, którego poprzednia nowelizacja dokonana została w roku 2005.

II. Działalność programowa

Programowe działania, skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia, w roku 2023 powiązane zostały z obchodami jubileuszu 20.lecia reaktywowania naszego Towarzystwa w nowej formule, które miało miejsce we wrześniu 2003 roku.

W tej sferze działalności:

1. 17 kwietnia 2023 roku w Nowotomyskim Ośrodku Kultury, zorganizowana została kolejna gala wręczenia Statuetek FILARA KULTURY 2023, tj. przyznawanego od 2019 roku przez Zarząd NTK jednorazowo, na podstawie oceny całokształtu działalności i osiągnięć, wyróżnienia będącego formą uhonorowania osób, instytucji lub organizacji szczególnie zasłużonych na polu kultury za ich twórczość i aktywność artystyczną, działalność popularyzatorską, wspieranie różnorodnych inicjatyw kulturalnych, które mają znaczący wpływ na rozwój życia kulturalnego i promocję miasta i gminy Nowy Tomyśl oraz utrwalanie wartości regionalnych w obszarze kultury.
Laureatami FILARA KULTURY 2023 zostali: Ryszard Pozdrowicz – FILAR KULTURY 2023 w kategorii: twórca kultury za całokształt pracy twórczej; Kapela „Zza Winkla” – FILAR KULTURY 2023 w kategorii: animator kultury za niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury oraz Phoenix Contact Wielkopolska – FILAR KULTURY 2023 w kategorii: mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego.
Gala wręczenia Filarów Kultury zapoczątkowała obchody Roku Jubileuszowego naszego Towarzystwa i była okazją do przypomnienia dorobku minionego okresu. Gratulacje i życzenia od obecnych samorządowców – w imieniu Zarządu i członków NTK – odebrała Lucyna Kończal-Gnap, pełniąca przez dwadzieścia minionych lat funkcję wiceprezesa naszego Towarzystwa. Miłym akcentem uroczystości było wręczenie członkom Zarządu ostatniej płyty Kapeli „Zza Winkla” – „Takie zawinklowe granie”, której wydanie możliwe było dzięki projektowi przygotowanemu przez Zarząd NTK.
2. W ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe Zarząd NTK pozyskał ze Starostwa Powiatowego środki finansowe w wysokości 2 500 zł na realizację w roku 2023 zadania: „ Historia skryta pod dachem – stare budownictwo na terenie gminy Nowy Tomyśl”, obejmującego wystawę fotografii, prac plastycznych i eksponatów dokumentujących zanikającą architekturę wiejską, w tym p/w poolęderską.
5 czerwca 2023 roku, w sali wystawowej nowotomyskiej biblioteki otwarta została wystawa, na którą złożyły się prace i zbiory członków Koła Regionalistów: obrazy olejne Ryszarda Pozdrowicza, fotografie Wojciecha Teleszyńskiego, wydruki starych pocztówek ze zbiorów Marcina Izydorka oraz eksponaty dostarczone przez Piotra Protasa.
Kontrola realizacji projektu, przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe, przebiegła bezproblemowo. Kontrolujący nie mieli żadnych uwag do realizacji zadania. Uznano, że przyznane środki finansowe zostały wydatkowane we właściwy sposób, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem.

3. Przy współpracy z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, w sali widowiskowej NOK-u, Zarząd NTK zorganizował 9 listopada 18.edycję Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”, któremu od samego początku przyświecają takie cele, jak ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych, składających się na nasz narodowy śpiewnik i poszerzanie wiedzy o narodowej historii poprzez przywoływanie w pamięci wydarzeń, które wpływały na losy naszej Ojczyzny.
W 18.edycji tego – zainicjowanego przed laty przez członkinię NTK Marię Tyszkowską – wydarzenia, które już na stałe wpisało się do kalendarza obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszym mieście, wzięło udział 10 placówek oświatowych i kulturalnych z terenu naszej gminy. Przy wypełnionej po brzegi sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośródka Kultury koncert poprowadziła Cecylia Ślusarz – nauczyciel muzyki, członkini NTK, a przed zgromadzoną licznie publicznością w różnym wieku, wystąpiło 220 młodych wykonawców, w których wykonaniu można było usłyszeć 20 patriotycznych pieśni – od tych najstarszych poczynając, a na najbardziej współczesnych kończąc.
Dzięki wsparciu finansowemu, w ramach otwartego konkursu ofert, ze strony Gminy Nowy Tomyśl w kwocie 3000 zł, w podziękowaniu za udział, dla uczestników Przeglądu ufundowane zostały nagrody, które wręczył Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner wraz z Ryszardem Ratajczakiem – prezesem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Wydarzenie otrzymało również wsparcie rzeczowe ze strony Hurtowni FORMAT z Nowego Tomyśla.
4. W ramach działalności wydawniczej Zarząd NTK zaangażował się w realizację lub współrealizację takich projektów jak:
1. wydanie staraniem naszego Towarzystwa rocznika „Przegląd Nowotomyski” za rok 2022; będące kontynuacją dotychczasowego kwartalnika pismo ukazało się w maju 2023 roku w zmienionej formule – rocznika o poszerzonym – o problematykę powiatową – zakresie tematycznym; redaktorami prowadzącymi wydawnictwo pozostają wiceprezes NTK Lucyna Kończal-Gnap i Bogumił Wojcieszak – członek honorowy naszego Towarzystwa; w gronie autorów znajdują się m. in. członkowie Koła Regionalistów; rocznik, który ukazał się w nakładzie 400 egz. sfinansowany został przez Powiat Nowotomyski;
2. nakładem naszego Towarzystwa wydany został zbiór wierszy „owad w sieci” będący kolejną książką poetycką z serii: Nowotomyskiego Piętra Wyrazów Literackich; ten zawiera blisko 160 wierszy tomik jest późnym poetyckim debiutem Mariana Ziomkowskiego, twórcy z terenu powiatu nowotomyskiego; wieczór promocyjny odbył się 23 listopada 2023 roku w Nowotomyskim Ośrodku Kultury, a wydanie zbioru wierszy możliwe było dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Nowotomyskiego, Gminnej Biblioteki Publicznej w Miedzichowie, obu nowotomyskich instytucji kultury i sponsorów prywatnych;
3. w partnerstwie z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu wydaliśmy wydawnictwo z planowanej serii: „Opowieści czterech ścian” poświęcone historii i architekturze kamienicy przy ulicy Poznańskiej 6 oraz losom jej mieszkańców; u źródła opracowania legło przekonanie, że przeszłość naszego miasta współtworzą ludzkie losy wpisane w miejską przestrzeń, a jej – będące ważnym czynnikiem miastotwórczym – ukształtowanie, tj. bieg ulic i architektura budynków, stanowi podstawę lokalnego kolorytu; w jej powstanie zaangażowali się w głównej mierze członkowie NTK: Damian Rożek-Pawłowski – członek honorowy, Joanna Uramowska, Adam Polański, Lucyna Kończal-Gnap, Ryszard Ratajczak, członkowie Koła Regionalistów – Marcin Izydorek, Krzysztof Jandy i Mirosław Kortus, a także Zofia Matuszczak – prezes PU ZGM, Mateusz Uramowski i Grażyna Matuszak – autorka opracowania graficznego;
na wydanie tej cennej ze względów poznawczych pozycji pozyskaliśmy z Gminy Nowy Tomyśl środki finansowe w wysokości 5 000 zł; prezentacją tej publikacji 28 grudnia 2023 roku zamknęliśmy obchody jubileuszowego roku 20.lecia działalności naszego Towarzystwa;
4. w partnerstwie z Wydziałem Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego oraz Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną w Nowym Tomyślu ukazało się pierwsze wydawnictwo z serii publikacji informacyjno-edukacyjnych pod tytułem „Nowotomyskie nekropolie”, którego wydawcą jest Wydział Turystyki i Rozwoju Gospodarczego U M. Opracowaniem merytorycznym zajęli się kol. Jan Bąbelek, Mieczysław Janas – członkowie Koła Regionalistów oraz prezes Ryszard Ratajczak i wiceprezes Lucyna Kończal-Gnap, a także sołtys Danuta Sobieraj i radny Błażej Lipiecki; opracowaniem graficznym Grażyna Matuszak z Ośrodka Wiedzy o Regionie nowotomyskiej biblioteki;
w dalszej kolejności planowane jest podobne opracowanie nekropolii w Bukowcu i Sątopach.

5. Zarząd NTK zaangażował się także w realizację inicjatywy, członka Koła Regionalistów – Jana Bąbelka, radnego Błażejem Lipieckim i sołtys Wytomyśla Danuty Sobieraj, której celem było podjęcie działań związanych z uporządkowaniem, właściwym oznaczeniem i objęcie wspólną opieką szczególnego miejsca, jakim jest – położona na terenie lasów należących do Nadleśnictwa Grodzisk, w pobliżu wsi Wytomyśl – pozostałość po grobach skrzynkowych, tworzących dawne cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza. To szczególne miejsce ma sięgającą około 400 lat p.n.e. historię. Znajduje się w lesie, w odległości ok. 100 metrów, po prawej stronie drogi prowadzącej z Wytomyśla w kierunku Lwówka Wlkp. i niezaprzeczalnie stanowi cenny element kulturowego dziedzictwa naszej ziemi, poświadczający sięgające pradawnych czasów jej dzieje.

Etapy realizacji tego projektu, po nawiązaniu kontaktu z Nadleśnictwem Grodzisk, na terenie którego znajduje się ww. obiekt oraz Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, przedstawiają się następująco:

• wizja lokalnej, która odbyła się 30 marca z udziałem przedstawicieli Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu, Nadleśnictwa Grodzisk Wlkp., przedstawicieli Urzędu Miejskiego z Z-cą Burmistrza Nowego Tomyśla Adrianną Zielińską, regionalistów i członków Zarządu naszego Towarzystwa; w wyniku spotkania rolę nieformalnego lidera projektu na tym etapie przejął Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, którego zadaniem jest przygotowanie protokołu z wizji przeprowadzonej w miejscu cmentarzyska;
• wyłączenie terenu z gospodarki leśnej, stopniowe usuwanie krzewostanu i opłotowanie terenu cmentarzyska niewysokim opłotowaniem przez Nadleśnictwo Grodzisk Wlkp.;
• ustaleniu zasięgu stanowiska archeologicznego i jego oznakowanie wyłącznie tablicą informacyjną, której przygotowanie będzie zadaniem naszego Towarzystwa (nie planuje się umieszczenia w tym miejscu obelisku – co sugerowała p. Sołtys Wytomyśla ani elementów rekonstrukcji, ponieważ w takich miejscach się ich nie praktykuje).

6. Zarząd NTK wsparł organizacyjnie jubileuszową galę 10.lecia działalności twórców skupionych na Nowotomyskim Piętrze Wyrazów Literackich, którzy od pierwszego spotkania hołdują obranemu hasłu – To…myśl szuka słowa. Wieczór poetycki odbył się 20 marca, w przededniu Światowego Dnia Poezji, w MiP Bibliotece Publicznej.
Opiekunką i promotorką grona nowotomyskich twórców jest Lucyna Kończal-Gnap – wiceprezes naszego Towarzystwa, wieloletnia dyrektor biblioteki. Przygotowana na tę okazję prezentacja „10 odsłon na 10.lecie” pozwoliła wspomnieć miniony okres, wydarzenia i ludzi, którzy przez lata tworzyli klimat poetyckich spotkań.
Okolicznościowy tort ufundował Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, który wraz z Wicestarostą Marcinem Bramborem i Marzeną Matuszak – naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego, zasiedli w gronie gości.
Pamiątką uroczystego wieczoru będą, przygotowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, poetyckie wizytówki, które na koniec spotkania poeci wręczyli gościom.

III. Działalność integracyjna

1. Dwie dekady z kulturą – takie hasło przyświecało zorganizowanemu 3 września 2023 roku spotkaniu integracyjnemu członków NTK, którego miejscem był wigwam w Przyłęku. Data integracyjnego spotkania nie była przypadkowa, tego dnia przed 20 laty, po latach przerwy, Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne reaktywowało swoją działalność. Fakt ten przypomniał prezes NTK Ryszard Ratajczak, przywołując w swym wystąpieniu najważniejsze dokonania minionego dwudziestolecia.
Gospodarz miejsca, sołtys Przyłęku Bogdan Nawrot, również członek NTK, zapoznał uczestników spotkania z historią powstania przyłękowskiego wigwamu oraz przebiegiem prac nad zagospodarowaniem otaczającego go terenu.
Sporo emocji dostarczył naszym członkom, zorganizowany już po raz drugi, Turniej Strzelecki o Puchar Prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, który przeprowadził kol. Wojciech Teleszyński. Najlepszym strzelcem okazała się kol. Zofia Schroten-Czerniejewicz, której przypadł w udziale okolicznościowy puchar, a także obraz namalowany i przekazany przez kol. Ryszarda Pozdrowicza. Tryumfatorzy turnieju obdarowani zostali pakietami gadżetów ufundowanych przez Burmistrza Nowego Tomyśla. Niemałą atrakcję dla uczestników spotkania przygotował członek Koła Regionalistów NTK Mirosław Kortus, który podzielił się informacjami na temat swojej pasji, jaką jest eksploracja terenu z wykrywaczem metali. Przygotował stoisko, na którym można było obejrzeć najróżniejsze przedmioty, monety, ozdobny, guziki itp. wydobyte z ziemi podczas poszukiwań. Nie zabrakło także zajęć praktycznych – każdy chętny mógł samodzielnie przejść się z wykrywaczem metali i poszukać ukrytych pod ziemią „skarbów”.
Wyrażając zadowolenie z dużej frekwencji uczestników i przebiegu tego spotkania w doskonałej atmosferze, należy podkreślić wkład, jaki w przygotowanie spotkania włożył kol. Bogusław Nawrot oraz kol. Mirosław Kortus (eksploracja terenu z wykrywaczem metalu) i kol. Wojciech Teleszyński (przygotowanie i przebieg Turnieju Strzeleckiego o Puchar Prezesa NTK), którzy zadbali o przygotowanie atrakcyjnych punktów programu.
Spośród laureatów Filara Kultury w kategorii mecenas kultury, do których skierowane zostały pisma z prośbą o wsparcie finansowe lub rzeczowe organizacji spotkania integracyjnego (Phoenix Contact Wielkopolska, PHU MIK Piosik, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Top – Tomyśl, Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu) takiego wsparcia udzielili: Bank Spółdzielczy w Nowym Tomyślu – w kwocie 400 zł i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Top – Tomyśl – w postaci swoich produktów na poczęstunek dla uczestników spotkania. Burmistrz Nowego Tomyśla natomiast ufundował gadżety, które przeznaczone zostały na nagrody dla zwycięzców Turnieju Strzeleckiego o Puchar Prezesa NTK.
Na zaproszenie członków Zarządu w spotkaniu wziął udział także Wicestarosta Nowotomyski Marcin Brambor. Spotkanie integracyjne, zorganizowane w roku jubileuszu 20.lecia NTK, zrelacjonowane zostało w prasie lokalnej, mediach społecznościowych i na stronie www NTK.
2. Kilkoro członków naszego Towarzystwa skorzystało z zaproszenia kol. Zofii Czerniejewicz – Schroten do siedziby Fundacji „hOlendry” w Nowej Róży. 27 kwietnia, kiedy w Holandii obchodzony jest Dzień Króla, prowadzona przez nią Fundacja „hOlendry”, zorganizowała to święto w jej „polskim gnieździe” w Nowej Róży.

Wnioski

1. Zarząd postanawia kontynuować działania integrujące regionalistów i kolekcjonerów regionaliów, wspierać wszelkie inicjatywy Koła Regionalistów oraz podejmować współpracę zmierzającą do ocalania pamiątek regionalnej przeszłości i podtrzymywania kulturowej tradycji ziemi nowotomyskiej; w tym:
a) w ramach współpracy z Kołem Regionalistów podjąć się opracowywania materiałów edukacyjnych pomocnych kolekcjonerom regionaliów i innym osobom zainteresowanym problematyką regionalną w rozwijaniu ich pasji;
b) realizację przez Koło Regionalistów NTK projektu polegającego na skatalogowaniu i udokumentowaniu sztandarów będących w posiadaniu organizacji i instytucji na terenie gminy Nowy Tomyśl;
c) podjąć, we współpracy z Wydziałem Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, działania zmierzające do ochrony nagrobków zasłużonych obywateli naszego miasta spoczywających na nowotomyskim cmentarzu; m. in. poprzez przeprowadzenie ich inwentaryzacji oraz zapobieganie ich likwidacji, a także kontynuować publikację serii wydawniczej „Nowotomyskie nekropolie”;
d) cyklicznych prezentacji osiągnięć twórczych lub kolekcjonerskich członków Towarzystwa np. w formie organizowania ich wystaw oraz prezentowania postów na profilu NTK na Facebooku i na stronie www Towarzystwa;
e) kontynuacji cyklu wystaw „Historia skryta pod dachem – stare budownictwo na terenie ziemi nowotomyskiej” – tym razem w odniesieniu do terenu gminy Miedzichowo;
f) przygotowania kalendarium nowotomyskich wydarzeń, które (w formie grafik) będzie publikowane na oficjalnych fanpage’ach NTK na Facebooku i Instagramie.
2. Zarząd postanawia podjąć się wydania, we współpracy ze Starostwem Powiatowym, kolejnego nru rocznika „Przegląd Nowotomyski”.

3. Zarząd postanawia utrzymać dotychczasowe zasady organizacji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej – utrzymać organizacji imprezy co do dnia poprzedzającego Narodowe Święto Niepodległości i godzin popołudniowych; a także utrzymać otwartą formułę wydarzenia, nie narzucając szkołom i innym zgłaszającym się placówkom limitu wykonawców, jedynie ograniczając ich występ do dwóch utworów.

4. Zarząd NTK będzie dążył do poszerzania – w miarę możliwości – współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów oraz podejmował działania zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa.

5. Zarząd będzie intensyfikował starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności.

6. Zarząd będzie systematycznie podejmował działania zmierzające do lepszej rozpoznawalności Towarzystwa w środowisku lokalnym m. in. poprzez: stałe eksponowanie logo Towarzystwa także na profilu NTK na Facebooku, a także poprzez przygotowywanie materiałów promujących nasze Towarzystwo i organizowane wydarzenia.

7. Zarząd NTK postanawia podtrzymywać zainaugurowaną w 2022 roku tradycję integracyjnych spotkań członków naszego Towarzystwa; w tym m. in.:
• podjąć się w sezonie wiosenno-letnim zorganizowania warsztatów integracyjnych dla członków NTK przy użyciu wykrywacza metali;
• ponowić starania o zmierzające do organizacji wyjazdu integracyjnego członków NTK do partnerskiego miasta Dębna, w ramach istniejącej od lat współpracy partnerskiej obu miast.