Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności za 2013 r.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne ( w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433), od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele działając na zasadzie wolontariatu.

Sprawozdanie finansowe za 2013 r. (PDF)
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 r. (PDF)

Celem działania Towarzystwa jest:

a) inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi nowotomyskiej,
b) poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
c) propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno – gospodarczego społeczności nowotomyskiej,
d) współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
e) rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii, zaspakajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych obywateli,
f) wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno – kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków twórczych i innych organizacji społecznych.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a) skupianie wokół idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji,
b) zbieranie opinii o społecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie, rozpowszechnianie,
c) organizowanie konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom społeczno – kulturalnym, oświatowym, artystycznym,
d) inicjowanie i opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów działalności kulturalnej,
e) organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez społeczno – kulturalnych,
f) organizowanie i prowadzenie zespołów problemowych, klubów oraz kół,
g) dokumentowanie oraz popularyzację działalności lokalnych oraz regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, związków twórczych, grup artystycznych i innych zespołów kulturalnych, a także wspieranie ich przedsięwzięć,
h) prowadzenie własnej działalności medialnej – w tym prasowej i wydawniczej,
i) inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce związanej z realizacją celów Towarzystwa,
j) udział w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstawania.

W roku 2013 Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego działał w składzie: Tomasz Wlekły – prezes, Lucyna Kończal-Gnap – zastępca prezesa, Barbara Jandy – skarbnik, Andrzej Wałęsa – sekretarz, Przemysław Mierzejewski – członek zarządu, Paweł Pawlicki – członek zarządu, Maria Tyszkowska – członek zarządu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd NTK odbył osiem protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności.

W sferze działań organizacyjnych Zarząd NTK :

 • przygotował i przeprowadził w dniu 19 lutego 2013 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w trakcie którego przedstawiono między innymi sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2012. Sprawozdania te uzyskały pozytywną opinię zebranych, czego efektem było udzielenie absolutorium Zarządowi NTK. Dokonano również wyboru władz Towarzystwa. W wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania podjęto uchwały dotyczące wyboru prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej. Na stanowisko prezesa NTK wybrano Tomasza Wlekłego, do Zarządu Stowarzyszenia weszli: Lucyna Kończal – Gnap, Barbara Jandy, Maria Tyszkowska, Przemysław Mierzejewski, Paweł Pawlicki i Andrzej Wałęsa, członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Ryszard Ratajczak, Barbara Kędzia, Urszula Nowak,
 • stosując odpowiednie zapisy Statutu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, uchwałami Zarządu skreślono 13 członków. Wykonując uchwałę Walnego Zebrania nadał dwóm członkom zwyczajnym: Jerzemu Tycowi i Stefanowi Wojtkiewiczowi tytuł członków honorowych. Członkostwo pana Stefana Wojtkiewicza wygasło na skutek śmierci. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku na liście osób zapisanych do NTK jest 40. członków zwyczajnych i jeden członek honorowy,
 • kontynuował udział NTK w Programie Rozwoju Bibliotek w charakterze partnera Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu, członkowie Towarzystwa są uczestnikami Gminnej Koalicji na Rzecz Rozwoju Bibliotek.
 •  kontynuował – na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział – współpracę w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych. Pod koniec roku postanowił podpisać aneks do umowy zwiększający kwotę zapłaty za usługi biura o 100 zł. Decyzja ta była wynikiem podjęcia współpracy przy organizacji konkursu Portret prawdziwy, która w znacznym stopniu zwiększyła operacje rachunkowe naszego Towarzystwa.
 • podjął skuteczne działania w celu utrzymania przez stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego,
 • korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, podjął starania w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. W 2013 roku na konto NTK wpłynęło ponad 3500 złotych z odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, Zarząd postanowił wysłać imienne podziękowania do wszystkich osób, które ujawniły swoje dane przekazując pieniądze na nasze konto,
 • przygotował odpowiednie dokumenty i przesłał je do sądu w celu uaktualnienia wpisów do KRS,
 • w przewidzianym ustawowo terminie dokonał rozliczenia i złożył odpowiednie sprawozdania, do Burmistrza Nowego Tomyśla i Starosty Nowotomyskiego, z wykonania zadania: Wydawanie kwartalnika Przegląd Nowotomyski ,
 • w odpowiednim terminie przesłał również sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności NTK do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
 •   zaangażował się w proces formowania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego delegując pana Przemysława Mierzejewskiego jako kandydata naszego stowarzyszenia do prac w tej radzie,
 • z inicjatywy Sylwii Kupiec, Przemysława Mierzejewskiego oraz Ryszarda Ratajczaka postanowił podjąć przygotowania do uruchomienia strony internetowej naszego Towarzystwa,
 •   wypełniając wolę Walnego Zebrania przygotował legitymacje dla wszystkich członków NTK. Legitymacje te zostały wydane tym członkom, którzy zgłosili się do naszej siedziby.

W sferze działań programowych – działania Zarządu były skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia:

 • Zarząd NTK kontynuował współpracę z wydawnictwem Opalgraf , której celem było wydawanie pod patronatem Towarzystwa kwartalnika Przegląd Nowotomyski. Pod koniec 2012 roku złożona została oferta na konkurs ogłaszany przez Burmistrza Nowego Tomyśla, w ramach zadań dla organizacji pożytku publicznego. Oferta złożona przez nasze Towarzystwo została przyjęta pozytywnie przez członków komisji konkursowej i na podstawie podpisanej umowy z Burmistrzem uzyskaliśmy kwotę 22 000 złotych na wykonanie zadania pod nazwą Wydawanie kwartalnika Przegląd Nowotomyski. Podobną ofertę złożyliśmy na konkurs ogłoszony przez Starostę Nowotomyskiego i w wyniku przeprowadzonego konkursu otrzymaliśmy kwotę 2000 złotych. Efektem tych działań było podpisanie w dniu 11. 02. 2013 roku aneksu do umowy z wydawnictwem. Uzyskane z konkursu ofert środki finansowe oraz przewidywalne pieniądze uzyskiwane ze sprzedaży czasopisma pozwalały spokojnie spojrzeć na kwestie finansowe w nadchodzącym roku. Współpraca z doktorem Bogumiłem Wojcieszakiem w roli redaktora wspomagającego układała się nadal w sposób bardzo dobry. Oprawa graficzna naszego periodyku oraz zawartość merytoryczne publikowanych w nim artykułów utrzymuje się niezmiennie na bardzo wysokim poziomie. Należy podkreślić, że wysoka jakość czasopisma i sukcesy autorów tekstów w nim publikowanych są możliwe dzięki doskonałej współpracy redakcji w osobach Lucyny Kończal – Gnap, Sylwii Kupiec oraz dra Bogumiła Wojcieszaka. Ich wkład pracy w utrzymaniu wysokiego poziomu Przeglądu Nowotomyskiego zasługuje na najwyższe uznanie, a bardzo pochlebne opinie o zawartości tego wydawnictwa są w dużej mierze efektem wytężonych wysiłków wymienionych wyżej osób. Cieszy również fakt, że stałą współpracę z Przeglądem deklaruje coraz większe grono autorów tekstów dotyczących historii i dnia codziennego nowotomyskiej ziemi. Na rok bieżący zaplanowane jest uruchomienie strony internetowej Towarzystwa na której, między innymi, zostaną udostępnione archiwalne numery czasopisma. Przegląd został również zauważony przez osoby nie związane bezpośrednio z ziemią nowotomyską. W publikacji profesora Ryszarda Kowalczyka pod tytułem: Zarys czasopism regionalistycznych w Wielkopolsce po II wojnie światowej cały rozdział czwarty został poświęcony jego dogłębnej analizie. Wnioski wynikające z analizy jakościowej wszystkich numerów Przeglądu są zdecydowanie pozytywne.
 •  Zarząd NTK zorganizował imprezę: Idzie żołnierz borem, lasem… czyli IX Przegląd Dawnej Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej. We wtorek 5 listopada 2013 r., z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości, w sali widowiskowej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury odbyła się kolejna odsłona tej tradycyjnej już patriotycznej imprezy. Dzieci i młodzież nie tylko nowotomyskich szkół zaprezentowali wiele dawnych i nowszych pieśni żołnierskich, niepodległościowych i patriotycznych. Młodzi artyści prezentowali przygotowane przez siebie pieśni, a także wspólnie ze wszystkimi w sali śpiewali niektóre spośród nich, co jest jednym z celów tych corocznych spotkań muzycznych. Wszystkie zespoły uczestniczące w przeglądzie otrzymały dyplomy oraz słodycze ufundowane przez NTK. Po koncercie uczestnicy spotkania przeszli na plac Niepodległości, aby pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich wspólnie z zaproszonymi gośćmi złożyć kwiaty i zapalić znicze. W koncercie, oprócz młodych muzyków, ich opiekunów, rodziców, dziadków i miłośników pieśni patriotycznych, udział wzięli zaproszeni goście: Burmistrz Nowego Tomyśla – Henryk Helwing, zastępca naczelnika Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miejskiego – Marzena Kortus, kpt. Leszek Kuźmiński z Wojskowej Komendy Uzupełnień, Jerzy Kimstacz – inspektor ds. obrony cywilnej w Urzędzie Miejskim, kierownik biura zarządu Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu – Emilia Jarczyńska, wiceprezes Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego – Lucyna Kończal – Gnap oraz skarbnik – Barbara Jandy. Koncert przygotowała i prowadziła Maria Tyszkowska – członek Zarządu NTK.
 • Zarząd NTK był współorganizatorem wraz z Komitetem Organizacyjnym Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego VI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego O WIKLINOWY LAUR. Organizację tego konkursu od lat wspiera Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy fundując nagrody rzeczowe dla jego uczestników. Głównym celem tego wydarzenia jest popularyzowanie wiedzy o ziemi nowotomyskiej i stałych elementach jej pejzażu, rozbudzanie wrażliwości estetycznej i uwrażliwienie na piękno otaczającej nas natury. W tej edycji konkursu wzięło udział 14 autorów z całego kraju. Łącznie nadesłano 41 – nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych w innych konkursach – utworów lirycznych i fragmentów prozy zawierających w swej treści motywy roślin typowych dla ziemi nowotomyskiej, tj. chmielu i wikliny. Jury konkursowe postanowiło przyznać w kategorii dorosłych jedną nagrodę za zajęcie I miejsca, jedną za II miejsce i trzy wyróżnienia. Po raz pierwszy przyznano nagrodę w kategorii młodzieży za zajęcie I miejsca. Wyniki konkursu ogłoszono w dniu 23 sierpnia 2013 roku, to jest w dniu, w którym rozpoczynał się ubiegłoroczny Jarmark Chmielo – Wikliniarski. Prace nagrodzonych i wyróżnionych uczestników opublikowano w trzecim numerze Przeglądu Nowotomyskiego z 2013 roku. W związku ze zmianą terminu organizacji kolejnego Światowego Festiwalu Chmielu i Wikliny Zarząd NTK postanowił powrócić do dwuletniego cyklu organizacji tego przedsięwzięcia.
 • Zarząd NTK był współorganizatorem ogólnopolskiego konkursu fotograficznego Portret prawdziwy. W konkursie, którego głównym pomysłodawcą i organizatorem był nowotomyślanin Adam Polański, wzięło udział 180. uczestników ze 107. miast w Polsce. Tak duże zainteresowanie tym artystycznym wydarzeniem zaowocowało niebagatelną liczbą 768. prac konkursowych, z których jury wybrało 26 najlepszych. NTK podejmując współpracę przy organizacji konkursu zadeklarowało przede wszystkim pomoc przy obsłudze finansowej tego przedsięwzięcia. 25 października 2013 roku podczas otwarcia wystawy pokonkursowej podsumowującej to wydarzenie nasze Towarzystwo otrzymało z rąk głównego organizatora medal pamiątkowy i podziękowania za wsparcie organizacyjne. Podziękowania te należą się głównie skarbnikowi naszej organizacji Barbarze Jandy, której przybyło najwięcej obowiązków związanych z organizacją tego konkursu.
 • Wzorem lat ubiegłych Zarząd NTK przeprowadzał akcję rozdawania biało – czerwonych kotylionów podczas uroczystości patriotycznych organizowanych w naszym mieście. Inicjatywa ta, której pomysłodawcą i głównym wykonawcą jest Przemysław Mierzejewski wraz z rodziną, kontynuowana jest przy współpracy z Sekcją Rękodzielniczą Spółdzielni Mieszkaniowej i członkami Zespołu Śpiewaczego Wiklinki.

 Biorąc pod uwagę głosy młodszej części naszego Towarzystwa, Zarząd podjął pierwsze starania mające na celu lepszą komunikację dotyczącą informacji o codziennej działalności NTK, z wykorzystaniem powszechnie dziś używanych urządzeń elektronicznych. Być może doprowadzi to do większej aktywności członków stowarzyszenia nie tylko w sferze podejmowania konkretnych działań, ale i różnego rodzaju pomysłów i inicjatyw. Pod koniec 2013 roku Zarząd podjął inicjatywę przywrócenia świetności samolotowi – pomnikowi stojącemu w Parku Kultury.