Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2017 r.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).
Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433), od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele statutowe, działając na zasadzie wolontariatu.

Celem działania Towarzystwa jest:

a) inspirowanie ruchu intelektualnego wspierającego rozwój ziemi nowotomyskiej,
b) poznawanie, kultywowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
c) propagowanie trwałych, historycznych wartości dorobku społeczno – gospodarczego społeczności nowotomyskiej,
d) współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju kulturalnego ziemi nowotomyskiej,
e) rozwijanie różnorodnych form samorządu kulturalnego, służących wyrażaniu opinii, zaspakajaniu potrzeb społeczno – kulturalnych obywateli,
f) wspieranie i upowszechnianie tradycyjnych oraz nowych form aktywności społeczno – kulturalnej, regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, ogniw samorządu terytorialnego, związków twórczych i innych organizacji społecznych.

Towarzystwo realizuje swoje cele przez:

a) skupianie wokół idei towarzystwa wszystkich zainteresowanych osób oraz instytucji i organizacji,
b) zbieranie opinii o społecznych potrzebach kulturalnych oraz ich opracowywanie, rozpowszechnianie,
c) organizowanie konferencji, spotkań i dyskusji poświęconych zagadnieniom społeczno – kulturalnym, oświatowym, artystycznym,
d) inicjowanie i opracowywanie ekspertyz, ocen i analiz oraz projektów działalności kulturalnej,
e) organizowanie wystaw, pokazów, konkursów oraz innych imprez społeczno – kulturalnych,
f) organizowanie i prowadzenie zespołów problemowych, klubów oraz kół,
g) dokumentowanie oraz popularyzację działalności lokalnych oraz regionalnych stowarzyszeń kulturalnych, związków twórczych, grup artystycznych i innych zespołów kulturalnych, a także wspieranie ich przedsięwzięć,
h) prowadzenie własnej działalności medialnej – w tym prasowej i wydawniczej,
i) inspirowanie i popieranie inicjatyw wydawniczych o tematyce związanej z realizacją celów Towarzystwa,
j) udział w fundacjach kulturalnych oraz wspieranie inicjatyw ich powstawania.

W związku z chorobą a następnie śmiercią sekretarza Zarządu Sylwii Kupiec w roku sprawozdawczym Zarząd NTK działał w niepełnym składzie:

• Bogdan Górny – prezes,
• Lucyna Kończal-Gnap – zastępca prezesa,
• Barbara Jandy – skarbnik,
• Beata Baran – członek zarządu
• Elżbieta Kaffler – członek zarządu,
• Wioleta Kucz – członek zarządu.

Pełnienie funkcji sekretarza – do czasu kolejnego Walnego Zebrania Członków – powierzono Lucynie Kończal- Gnap wiceprezesowi Zarządu NTK.

W okresie sprawozdawczym Zarząd NTK odbył pięć protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności.

Działalność organizacyjna

1. Zarząd NTK przygotował i przeprowadził w dniu 2 marca 2017 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze, w trakcie którego m. in. przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2016. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2016 uzyskały pozytywną opinię uczestniczących w Walnym Zebraniu członków NTK, czego efektem było udzielenie absolutorium Zarządowi NTK.
2. Stosując odpowiednie zapisy Statutu NTK, uchwałami nr 1 i nr 2 Zarządu NTK skreślono – na ich wniosek – dwie osoby z listy członków NTK. Na skutek śmierci wygasło członkostwo członka Zarządu Sylwii Kupiec oraz członkostwo honorowe p. Jerzego Tyca. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku na liście osób zapisanych do NTK jest 38. członków zwyczajnych.
3. Reprezentantką Zarządu i członków NTK w, działającej przy Burmistrzu Nowego Tomyśla, Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jest kol. Maria Tyszkowska, która reprezentuje nasze Towarzystwo w 2.kadencji tej Rady (tj. w latach 2016 – 2019).
4. Korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, Zarząd NTK podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. Z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2016 na konto NTK wpłynęło 1 879, 90 zł. Zarząd postanowił skierować imiennie podziękowania osobom, które – podając w zeznaniach podatkowych swe nazwiska – wsparły w ten sposób działalność naszego Towarzystwa.
5. Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział Zarząd NTK kontynuował z nim współpracę w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.
6. Zarząd NTK kontynuował działania w celu utrzymania przez nasze stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. W przewidzianym ustawowo terminie złożył wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe do Starosty Nowotomyskiego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Urzędu Skarbowego i GUS-u.
7. W wymaganym terminie Zarząd NTK złożył także sprawozdania wykonania w 2016 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma społeczno-kulturalnego ”Przegląd Nowotomyski” dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Starostwo Nowotomyskie.
8.  Zarząd NTK  opłacił utrzymanie na rok następny domeny: www.ntk.org.pl

Działalność programowa

Jak co roku programowe działania Zarządu były skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia.

W tej sferze działalności:

1. Zarząd NTK, we współpracy z wydawnictwem Opalgraf Bogumiła Wojcieszaka kontynuował prace związane z wydaniem 4 nrów pisma społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski. W wyniku ogłoszonego pod koniec 2016 otwartego konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego pozyskano na ten cel kwotę 23 500 zł ( 22 000 zł – na podstawie umowy z Burmistrzem Nowego Tomyśla i 1 500 zł na podstawie umowy z Zarządem Powiatu Nowotomyskiego).
Środki finansowe uzyskane w ramach konkursu ofert oraz pozyskane ze sprzedaży czasopisma stanowiły kwotę pozwalającą sfinansować wydanie 4 numerów czasopisma. Zespół redakcyjny w składzie: Lucyna Kończal – Gnap oraz dr Bogumił Wojcieszak podejmuje od lat starania o to, by zawartość merytoryczna publikowanych w nim artykułów utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie. Nasze pismo systematycznie poszerza krąg odbiorców – także poza naszą lokalną społecznością.

2. W dniu 2 września, w nieco zmienionej formule, zorganizowana została w muszli koncertowej przy NOK-u, kolejna edycja Przeglądu Kapel Podwórkowych „Pitolinie we Wiklinie”. Inicjatorem imprezy, tym razem poświęconej pamięci zmarłego członka Kapeli „Zza Winkla” śp. Andrzeja Bobkiewicza, był prezes NTK i lider Kapeli Bogdan Górny, jej głównym organizatorem Nowotomyski Ośrodek Kultury, a NTK jej współorganizatorem. W Przeglądzie udział wzięły 4 kapele podwórkowe: Kapela „Spod Dębu” z Piotrkowa Trybunalskiego, „Bajer” z Nowej Soli, „Lwowska Fala” i nowotomyska Kapela „Zza Winkla”. Koncert w wykonaniu czterech kapel podwórkowych przeplatany był dowcipnymi monologami – oczywiście w gwarze poznańskiej – w wykonaniu Zofii Dragan z Bukówca Górnego. Było także swojskie jadło przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich z Sękowa, Jastrzębska Starego i Chojnik. Swą obecnością imprezę zaszczycili m. in. Stanisław Kalemba – b. minister rolnictwa i Paweł Mordal – zastępca burmistrza Nowego Tomyśla. Harcerze z 19 DH BUKI przeprowadzili zbiórkę na rzecz poszkodowanych podczas nawałnicy w Suszku.

3. W dniu 14 czerwca br. na ręce Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Zarząd NTK złożył pismo zawierające deklarację dalszej współpracy na wspólnie ustalonych warunkach. Prezes NTK Bogdan Górny poinformował o przedłożonej przez honorowego prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy Andrzeja Pawlaka propozycji współudziału w organizacji IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w 2019 roku. NTK jako współorganizator tego wydarzenia byłby odpowiedzialny za organizację i rozliczenie dwóch wydarzeń towarzyszących Festiwalowi – tj. Wielkopolskiego Przeglądu Kapel Ulicznych i Podwórkowych oraz kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur”. Członkowie Zarządu NTK przychylili się do tej propozycji, pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych na organizację obu wydarzeń, o które Zarząd zabiegać będzie m. in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

4. W związku z trudnościami z pozyskaniem środków zewnętrznych na nagrody dla uczestników, postanowiono odstąpić od organizowania w roku 2017 kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O Wiklinowy Laur”. Organizację następnej edycji tego konkursu postanowiono połączyć z kolejną edycją Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w 2019 roku i zorganizować ją przy wsparciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy.

5. W związku ze zmianą dotychczasowej formuły obchodów Święta Niepodległości w naszym mieście, w ramach których szkoły z terenu miasta i gminy zaproszone zostały przez Organizatorów obchodów do przedstawienia swoich programów w dniu 11 listopada, dostosowując się do sugestii nauczycieli, Zarząd NTK postanowił w roku bieżącym odstąpić od organizacji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem …” – jako odrębnej imprezy pod patronatem NTK.

6. Mimo starań podjętych przez członków Zarządu NTK nie powiodła się próba zacieśnienia, nawiązanej w 2016 roku, współpracy z Robotniczym Stowarzyszeniem Twórców Kultury w Gorzowie Wlkp. Z przekazanego przez członków Zarządu NTK nowotomyskim twórcom oficjalnego zaproszenia – dla jednego plastyka, muzyka i poetę – na organizowane przez Zarząd tego Stowarzyszenia oraz Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. XXXV Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne „Gorzów Wlkp.- Garbicz 2017”, w dniach 4.11 – 12.11.2017 r., pod honorowym patronatem: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewody Lubuskiego oraz Rady Krajowej RSTK, nie skorzystał żaden z nowotomyskich twórców.

7. Zarząd NTK zainicjował i w dniu 27 czerwca zorganizował wyjazdu członków i sympatyków naszego Towarzystwa do Szamotuł i Wronek. Jego celem było m. in zacieśnienie współpracy z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej, którego Zarząd przed dwoma laty odwiedził Nowy Tomyśl i spotkał się z członkami Zarządu NTK. Program turystyczno-rekreacyjny wycieczki połączony został ze spotkaniami z członkami tamtejszych towarzystw kulturalnych w celu wymiany doświadczeń. W wyjeździe uczestniczyło 11 członków i sympatyków NTK. Dokładna relacja z przebiegu wyjazdu zamieszczona została na stronie internetowej NTK – ww.ntk.org.pl, zamieszczona zostanie także w kolejnym numerze „Przeglądu Nowotomyskiego”. Koszty związane z organizacją wyjazdu pokryte zostały z wpłat uczestników wyjazdu.

Wnioski

1. W roku 100.lecia odzyskania nie podległości przez Polskę Zarząd NTK postanawia powrócić do organizacji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej – jako wartościowej – samodzielnej imprezy z okazji Święta Niepodległości.
2. M. in. poprzez poszerzenie współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów, Zarząd NTK podejmie działania zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa, zwłaszcza w zakresie:
a/ popularyzacji regionalnej tradycji i gwary,
b/ konsolidacji środowiska pasjonatów – regionalistów; miłośników regionu i kolekcjonerów lokalnych pamiątek.
3. Zarząd zintensyfikuje starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności.