Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2018 roku

W okresie sprawozdawczym Zarząd NTK odbył sześć protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności.

Działalność organizacyjna

Zarząd NTK przygotował i przeprowadził w dniu 14 marca 2018 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze, w trakcie którego m. in. przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2017. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2017  uzyskały pozytywną opinię uczestniczących w Walnym Zebraniu członków NTK, czego efektem było udzielenie absolutorium Zarządowi NTK.

Stosując odpowiednie zapisy Statutu  NTK, Uchwałą nr 3 Zarządu NTK skreślono – na jej wniosek – jedną osobę z listy członków NTK., natomiast  Uchwałami nr 1 i nr 4  Zarządu NTK stwierdził nabycie członkostwa NTK przez dwie osoby. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku na liście osób zapisanych do NTK jest 39. członków zwyczajnych.

Reprezentantką Zarządu i członków NTK w, działającej przy Burmistrzu Nowego Tomyśla,  Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jest  kol. Maria Tyszkowska, która reprezentuje nasze Towarzystwo w  2.kadencji tej Rady (tj. w latach 2016 – 2019).

Korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, Zarząd NTK podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. Z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2017 na konto NTK wpłynęła kwota 1 805, 40 zł. Zarząd postanowił skierować imiennie podziękowania osobom, które – podając w zeznaniach podatkowych swe nazwiska – wsparły w ten sposób działalność naszego Towarzystwa.

Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział Zarząd NTK kontynuował z nim współpracę  w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.

Zarząd NTK kontynuował działania w celu utrzymania przez nasze stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. W przewidzianym ustawowo terminie  złożył wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe do Starosty Nowotomyskiego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Urzędu Skarbowego i  GUS-u.

W wymaganym terminie Zarząd NTK złożył także sprawozdania z wykonania w 2017 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma społeczno-kulturalnego ”Przegląd Nowotomyski”  dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Starostwo Nowotomyskie.

Działalność programowa

Jak co roku programowe  działania Zarządu były skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia.W tej sferze działalności:

Zarząd NTK, we współpracy z wydawnictwem Opalgraf Bogumiła Wojcieszaka  kontynuował prace związane z wydaniem 4 nrów pisma społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski.  W wyniku ogłoszonego pod koniec 2017 otwartego konkursu  ofert  na zadania realizowane przez  organizacje pożytku publicznego pozyskano na ten cel   kwotę 17 000 zł (16 000 zł – ze środków Gminy Nowy Tomyśl  i 1 000 zł  ze środków Powiatu Nowotomyskiego). Wraz z zadeklarowanym w projekcie finansowym wkładem własnym w wysokości 2 400 zł, środki finansowe na wydanie 4 nrów pisma wyniosły 19 400 zł, tj. 0 7 250 zł mniej niż w roku 2017. Środki te pozwoliły wprawdzie na wydanie 4 nrów „Przeglądu Nowotomyskiego”, ale w zmniejszonej objętości i przy mniejszej ilości stron kolorowych.Zespół redakcyjny w składzie: Lucyna Kończal – Gnap oraz dr Bogumił Wojcieszak podejmuje od lat starania o to, by zawartość merytoryczna publikowanych w nim artykułów utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie. Nasze  pismo   adresowane jest do osób zainteresowanych dziejami i dniem dzisiejszym naszego miasta i jego okolic i dociera także do odbiorców spoza naszego regionu.

Realizując zobowiązanie nałożone przez Walne Zebranie NTK w dn. 14 marca 2018 roku, Zarząd NTK wystąpił do Burmistrza Nowego Tomyśla z inicjatywą powołania gremium koordynującego w naszym mieście przebieg jubileuszowych obchodów 100 – lecia odzyskania niepodległości i 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przychylając się do tej inicjatywy, Burmistrz Nowego Tomyśla, na mocy Zarządzenia nr 493 / 2018 z 18 maja,  powołał Komitet Nowotomyskich Obchodów 100.lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę i 100.lecia Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W 12.osobowym składzie tego Komitetu znalazło się sześcioro członków Zarządu NTK:  Bogdan Górny, Beata Baran,  Barbara Jandy,  Elżbieta Kaffler,   Lucyna Kończal – Gnap i Wioleta Kucz.Podejmowane przez   Komitet działania miały na celu uporządkowanie i zsynchronizowanie różnych wydarzeń i inicjatyw podejmowanych dla uczczenia 100 -lecia odzyskania niepodległości i  100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego przez instytucje, szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i inne podmioty. Z inicjatywy  Komitetu Nowotomyskich Obchodów  obu rocznic  opracowane  zostało,zamieszczone na  oficjalnym portalu Gminy Nowy Tomyśl, „Kalendarium nowotomyskich obchodów 100.lecia odzyskania niepodległości przez Polskę i 100.lecia wybuchu Powstania Wielkopolskiego”.  Obszerna relacja z nowotomyskich obchodów, wraz z fotograficzną wkładką,  zamieszczona została nrze 4/2018 „Przeglądu Nowotomyskiego”.

W ramach ubiegłorocznych jubileuszowych obchodów, po rocznej przerwie Zarząd NTK ponownie zorganizował Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej. W XIII Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej udział wzięli uczniowie nowotomyskich szkół podstawowych, a także szkół podstawowych z Jastrzębska Starego, Chmielinka, Wąsowa, Wytomyśla, dzieci uczęszczające do Prywatnego Ogniska Muzycznego i grupa „Muzykantów” z Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”. Koncert, który odbył się w sali widowiskowej NOK-u, tradycyjnie poprowadziła pomysłodawczyni i organizatorka wszystkich dotychczasowych przeglądów – Maria Tyszkowska, członek  naszego Towarzystwa.

Zarząd NTK podjął inicjatywę prezesa NTK Bogdana Górnego honorowania lokalnych twórców, animatorów i mecenasów kultury statuetkami FILAR KULTURY. Opracował i uchwalił „ Regulamin przyznawania statuetek …”. Rozpoznał możliwości wykonania takich statuetek i po zatwierdzeniu przedstawionego projektu, zlecił ich wykonanie artyście – rzeźbiarzowi Romanowi Czeskiemu z Lubonia. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonał wyboru pierwszych laureatów statuetek FILAR KULTURY. Są nimi: Renata Śmiertelna – w kategorii łączonej: twórca i animator oraz Bank Spółdzielczy – w kategorii: mecenas kultury.Wręczenie statuetek postanowiono połączyć z tradycyjnym Koncertem Noworocznym, organizowanym przez Burmistrza Nowego Tomyśla w styczniu 2019 roku.

Realizując jeden z przyjętych do realizacji wniosków, dotyczących podejmowania działań na rzecz popularyzacji regionalnej tradycji i gwary, Zarząd NTK objął patronatem nagranie i wydanie płyty nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla” pt. „Jasną nutą o Powstaniu Wielkopolskim” i skierował – pozytywnie rozpatrzoną prośbę o dofinansowanie tego muzycznego przedsięwzięcia – do Burmistrza Nowego Tomyśla i Starosty Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, do którego także wystosowano podobną prośbę, wskazał natomiast inny sposób zabiegania o takie środki.Pozyskane środki pozwoliły jednak na nagranie i wydanie płyty.

Zarząd NTK zacieśnił kontakty z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej, którego przedstawiciele gościli w naszym mieście z rewizytą w dniu otwarcia Jarmarku Chmielo-Wikliniarskiego. Tego dnia byli gośćmi Burmistrza Nowego Tomyśla i Zarządu NTK. W towarzystwie członków Zarządu wzięli udział w uroczystości otwarcia Jarmarku i wszystkich wydarzeniach jarmarkowych, odbywających się tego dnia. Zapoznali się z plecionkarskimi tradycjami naszego miasta i tradycją jarmarkowych obchodów.