Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2022 roku

Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne (w dniu 30 września 2003 r. wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000174433),  od 1 grudnia 2005 r. posiada status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo posiada statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON – 634558636, ma założone konto nr 06 9058 0000 0000 0005 6818 0001 w Banku Spółdzielczym w Nowym Tomyślu. Członkowie Stowarzyszenia realizują jego cele statutowe, działając na zasadzie wolontariatu.

Siedzibą Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu ( ul. Witosa 8).

             Od dnia 24 marca 2022 roku Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego działał w składzie ustalonym w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego  przy następującym podziale funkcji:

 • Ryszard Ratajczak                  – prezes
 • Lucyna Kończal-Gnap             – wiceprezes
 • Barbara Jandy                        – skarbnik
 • Marcin Izydorek                      –  sekretarz
 • Beata Baran                           – członek zarządu
 • Bogdan Górny                        – członek zarządu
 • Elżbieta Kaffler                      – członek zarządu.

Zarząd odbył 12 protokołowanych posiedzeń,  w trakcie których podjęto szereg działań  związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i jego statutową  działalnością.  W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca  Zarządu NTK  prowadzona była w oparciu o  komunikację elektroniczną.

Działalność organizacyjna

W trakcie zorganizowanego 24 marca 2022 roku XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego, m. in. przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w latach 2020 i 2021 i dokonano wyboru Zarządu naszego stowarzyszenia na kolejną kadencję.

Sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w latach 2020 i 2021  uzyskały pozytywną opinię uczestniczących w Walnym Zebraniu członków NTK, czego efektem było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za  lata 2020 i 2021.

W wyniku przeprowadzonych podczas XIX Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego wyborów nastąpiły zmian w składzie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. W skład Zarządu NTK od 24 marca 2022 roku weszli:  Ryszard Ratajczak – prezes, Lucyna Kończal-Gnap – wiceprezes, Barbara Jandy – skarbnik, Marcin Izydorek – sekretarz oraz Beata Baran, Bogdan Górny i Elżbieta Kaffler – członkowie. Komisję Rewizyjną tworzą: Cecylia Ślusarz – przewodnicząca oraz Bartosz Bobkiewicz i Ryszard Pozdrowicz – członkowie.

1. Zarząd NTK  wypełnił obowiązek uaktualnienia danych, zgłaszając  ukonstytuowany w wyniku przeprowadzonych wyborów  skład Zarządu NTK w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dopełnił obowiązku rejestracji władz Towarzystwa w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

2.W wyznaczonych terminach Zarząd NTK złożył wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe za rok 2021 do Starosty Nowotomyskiego, Narodowego Instytutu Wolności oraz  Urzędu Skarbowego. Ponadto sprawozdanie merytoryczne podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa oraz profilu na Facebooku.

3.Stosując odpowiednie zapisy Statutu  NTK, Uchwałą nr 1/2022 Zarządu NTK skreślił listy członków NTK – ze względu na nieopłacanie składek członkowskich  – 3 osoby, natomiast Uchwałami nr 2/2022, nr 3/2022, nr 5/2022, nr 6/2022 i nr 7/2022 stwierdził nabycie członkostwa NTK przez 11 osób. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku na liście członków NTK znajdowało się 45. członków zwyczajnych oraz 2 członków honorowych.

4.Do listopada 2022 roku reprezentantką Zarządu i członków NTK w – działającej przy Burmistrzu Nowego Tomyśla –  Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, w 3.kadencji tej Rady była kol. Maria Tyszkowska. Od listopada 2022 roku, w 4. kadencji Rady (tj. w latach 2022 – 2025), ze wskazania Zarządu NTK i za jego zgodą, nasze Towarzystwo  reprezentować będzie kol. Marcin Izydorek.

5.Korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, Zarząd NTK podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. Z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2021 na konto NTK wpłynęła nieco wyższa niż w roku poprzednim kwota 1 640, 10 zł.

6.Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział, Zarząd NTK kontynuował z nim współpracę  w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.

7. W wymaganym terminie Zarząd NTK złożył także sprawozdania z wykonania w 2021 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma społeczno-kulturalnego ”Przegląd Nowotomyski”,  dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Starostwo Nowotomyskie.

8. Kierując się potrzebą lepszej rozpoznawalności naszego Towarzystwa w środowisku lokalnym i promowania naszych działań, Zarząd NTK przygotował materiały promocyjno-identyfikacyjne w postaci rollupa i wizytówek; zaplanował także przygotowanie w roku następnych ulotki promującej nasze Towarzystwo.

9. Zarząd podjął także kwestię uściślenia kryteriów przyznawania tytułu honorowego członka NTK, wyrażając przekonanie, że podstawowym z nich winno być  podejmowanie działań wspierających działalność naszego Towarzystwa.

Działalność programowa

Jak co roku programowe  działania Zarządu były skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia.

W tej sferze działalności:

1.10 marca 2022 roku w Nowotomyskim Ośrodku Kultury, zorganizowana została kolejna gala wręczenia Statuetek FILARA KULTURY 2022.Laureatami FILARA KULTURY 2022 zostali:  Wiesława Ptaszyk – FILAR KULTURY 2022 w kategorii: twórca kultury za całokształt pracy twórczej; Bogusław Nawrot – FILAR KULTURY 2022 w kategorii: animator kultury za niestrudzoną działalność w zakresie animacji kultury oraz Nadleśnictwo Bolewice – FILAR KULTURY 2022 w kategorii: mecenas kultury za wspieranie instytucji kultury i innych organizatorów życia kulturalnego. Podczas gali laureatom towarzyszyli laureaci poprzednich edycji, członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, a także licznie przybyli członkowie rodzin, przyjaciele i znajomi. Aktu wręczenia wyróżnień dokonał Bogdan Górny – prezes NTK, laudacje wygłosiła Lucyna Kończal-Gnap, wiceprezes Towarzystwa, a po części oficjalnej uczestnikom uroczystości czas umiliła niezawodna Kapela „Zza Winkla”.

2.Zarząd NTK pozyskał środki finansowe w wysokości 18  000 zł na realizację w roku 2022 zadania: „Takie zawinklowe granie”, polegającego na nagraniu i wyprodukowaniu kolejnej płyty Kapeli „Zza Winkla” zawierającej nagrania prezentujące wielkopolski folklor miejski. Zadanie zrealizowane zostało do dnia 30 listopada 2022 roku, w ramach grantu otrzymanego na podstawie umowy zawartej z  Lokalną Grupą Działania KOLD.  Zadanie zrealizowane zostało  bez finansowego wkładu własnego i rozliczone w wymaganym terminie, tj. do 31 grudnia 2022 roku.

3.W przededniu Narodowego Święta Niepodległości, przy współpracy z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury, w sali widowiskowej NOK-u, Zarząd NTK zorganizował XVII Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”. 4.edycja Przeglądu stała się okazją do złożenia podziękowania kol. Marii Tyszkowskiej – inicjatorce tej niezwykle cennej, kulturalnej inicjatywy, która już na stałe wpisała nasze Towarzystwo do grona organizatorów obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszym mieście. Koncert, zorganizowany tym razem w godzinach popołudniowych, poprowadziła kol. Cecylia Ślusarz, a udział w nim wzięło ponad dwustu młodych wykonawców, reprezentujących jedenaście placówek oświatowych i kulturalnych z terenu naszej gminy.Na realizację tego projektu Zarząd NTK pozyskał z Gminy Nowy Tomyśl środki finansowe w wysokości 3 000 zł.

4. Z inicjatywy i przy organizacyjnym zaangażowaniu kolegów z Koła Regionalistów  zorganizowane zostały spotkania z przedstawicielami nowotomyskich służb mundurowych, połączone z wycieczkami do ich siedzib:

 • 7 czerwca – tj. członkowie oraz sympatycy Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego podczas odwiedzin Wojskowego Centrum Rekrutacji i Komendy Powiatowej Policji, mieli okazję do poznania historii i dnia dzisiejszego obu formacji, których istnienie i działalność jest nierozerwalnie związana z przeszłością i dniem dzisiejszym naszego miasta.
 • 18 października – członkowie Zarządu i Koła Regionalistów odwiedzili siedzibę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.Trwałym śladem wizyty nowotomyskich regionalistów będzie podarowana nowotomyskim strażakom fotografia z 1933 roku, przedstawiająca drużynę nowotomyskich strażaków. Zdjęcie wykonane na tyłach nowotomyskiego ratusza pochodzi ze zbiorów naszego kolegi Marcina Izydorka.

5.  Z inicjatywy i staraniem członka naszego Towarzystwa kol. Mieczysława Janasa, w pobliżu leśniczówki, w lesie przy drodze Wąsowo – Kuślin, stanął obelisk upamiętniający śmierć Janka Bergera z Róży, który był pierwszą ofiarą II wojny światowej na terenie   gminy Kuślin. Przedsięwzięcie podjęte przez kol. Mieczysława Janasa zostało objęte patronatem Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Organizatorem podniosłej uroczystości, która odbyła się  13 września 2022 roku  był Wójt Kuślina w partnerstwie z Nadleśnictwem Grodzisk i naszym Towarzystwem.  Obelisk poświęcili ks. Jerzy Gąszczak – proboszcz Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Wąsowie i ks. Marek Niemir – proboszcz Parafii pw. Michała Archanioła w Wytomyślu. Uroczystość, którą uświetnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich Nadleśnictwa Grodzisk, była też okazją do złożenia podziękowań Mieczysławowi Janasowi – inicjatorowi wielu działań zmierzających do upamiętnienia wydarzeń z okresu II wojny światowej.

6. Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne, wraz ze Starostwem Powiatowym w Nowym Tomyślu oraz Biblioteką Uniwersytecką w Poznaniu, partnerowało Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu w wydaniu cennej pod względem regionopoznawczym pozycji pt. „Nowotomyskie sagi. Ludzie i wspomnienia” jest nowotomyślanin, członek honorowy naszego Towarzystwa, Damian Rożek-Pawłowski. Książka Damiana Rożka – Pawłowskiego znalazła się na prestiżowej liście dziesięciu pozycji nominowanych w V Konkursie o Nagrodę Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na najlepszą publikację o Wielkopolsce w 2021 roku.

7. NTK partnerowało też organizatorom kolejnej VII edycji  Przeglądu Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza „Pitolinie we wiklinie”, Gminie Nowy Tomyśl i Nowotomyskiemu Ośrodkowi Kultury.

8. Zarząd NTK podjął inicjatywę, członka Koła Regionalistów – Jana Bąbelka, występującego w tej sprawie wspólnie z radnym Błażejem Lipieckim i sołtys Wytomyśla Danutą Sobieraj, której celem jest podjęcie działań związanych z uporządkowaniem, właściwym oznaczeniem i  następnie objęciem wspólną opieką szczególnego miejsca, jakim jest – położona na terenie lasów należących  do Nadleśnictwa Grodzisk, w pobliżu wsi Wytomyśl – pozostałość po grobach skrzynkowych, tworzących dawne cmentarzysko kultury pomorskiej z wczesnej epoki żelaza.

ponadto

9. We wrześniu 2022 roku Zarząd zorganizował spotkanie integracyjne członków NTK. Na jego miejsce wybrano Park im. Feliksa Szołdrskiego, a dokładnie dwie jego przestrzenie: Muzeum Chmielarstwa i Wikliniarstwa i Strzelnicę Sportową. Wzięło w nim udział 20 członków naszego Towarzystwa.W trakcie spotkania odbył się turniej strzelecki z wiatrówki o Puchar Prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, rozegrany na terenie Strzelnicy Sportowej.  Tryumfatorem turnieju został kol. Ryszard Pozdrowicz, a wraz z nim na podium stanęli  koledzy Bartosz Bobkiewicz i  Dariusz Kaczmarek.

Wnioski

 • Zarząd przyjął oficjalne stanowisko w sprawie Nowotomyskiej Izby Historycznej zorganizowanej przez p. Edwarda Kupca, w  pomieszczeniach znajdujących się na pl. Niepodległości, a należących do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Stanowisko to zawiera się w stwierdzeniu, że powstanie  Nowotomyskiej Izby Historycznej, gromadzącej wyłącznie zbiory p. Edwarda Kupca potraktować należy jako jego wyłączną, prywatną inicjatywę. Nowotomyska Izba Historyczna w tym kształcie nie spełnia oczekiwań i potrzeb środowiska nowotomyskich regionalistów, m.in. skupionych w Kole Regionalistów działającego w strukturze NTK, zabiegającego od kilku lat o powstanie izby historycznej gromadzącej i eksponującej zbiory całego środowiska regionalistów, które nadal pozostają w rozproszeniu i nie mogą być prezentowane.
 • Zarząd postanawia kontynuować działania integrujące regionalistów i kolekcjonerów regionaliów,  wspierać wszelkie inicjatywy Koła Regionalistów oraz podejmować współpracę zmierzającą do ocalania  pamiątek regionalnej przeszłości i podtrzymywania kulturowej tradycji ziemi nowotomyskiej; w tym: w ramach współpracy z  Kołem Regionalistów podjąć się opracowywania materiałów edukacyjnych pomocnych  kolekcjonerom regionaliów i innym osobom zainteresowanym problematyką regionalną w rozwijaniu ich pasji; we współpracy z Wydziałem Turystyki i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, podjąć działania zmierzające do ochrony nagrobków zasłużonych obywateli naszego miasta spoczywających na nowotomyskim cmentarzu; in. poprzez przeprowadzenie  ich inwentaryzacji oraz zapobieganie ich likwidacji; cykliczne prezentacje osiągnięć twórczych lub kolekcjonerskich członków Towarzystwa np. w formie organizowania ich wystaw oraz prezentowania w  postów na profilu NTK na Facebooku i na stronie www Towarzystwa.
 • Podsumowując przebieg tegorocznego Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, Zarządu NTK postanowił: utrzymać dotychczasowe zasady organizacji imprezy co do dnia poprzedzającego Narodowe Święto Niepodległości i godzin popołudniowych; utrzymać otwartą formułę wydarzenia, nie narzucając szkołom i innym zgłaszającym się placówkom limitu wykonawców, jedynie ograniczając ich występ do dwóch utworów (jak było dotychczas); w zależności od ilości zgłaszanych placówek rozważyć kwestię jak najbardziej racjonalnego zagospodarowania miejsc na widowni.
 • Zarząd NTK będzie dążył do poszerzania – w miarę możliwości –  współpracy  z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów oraz podejmował  działania zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa.
 • Zarząd  będzie intensyfikował starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności.
 • Zarząd będzie systematycznie podejmował działania zmierzające do lepszej rozpoznawalności Towarzystwa w środowisku lokalnym m. in. poprzez: stałe eksponowanie logo Towarzystwa także na profilu NTK na Facebooku, a także poprzez przygotowywanie materiałów promujących nasze Towarzystwo i organizowane wydarzenia.
 • Zarząd NTK postanawia podtrzymywać zainaugurowaną w 2022 roku tradycję integracyjnych spotkań członków naszego Towarzystwa.