Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 3.III.2015r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje:

W A L N E   Z E B R A N I E  SPRAWOZDAWCZE
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,
które odbędzie się 3 marca 2015 r., / wtorek / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.


W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Jednocześnie informujemy, że będziemy szczerze wdzięczni za przekazanie darowizny w wysokości 1% podatku  na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego. Takiego wskazania można dokonać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2014 rok składanym do właściwego urzędu skarbowego.

Serdecznie prosimy również o uregulowanie składki członkowskiej w wysokości 25 zł na nasze konto lub podczas Walnego Zebrania NTK oraz zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej, umożliwiającej potwierdzenie wpłaty składki.

Projekt programu Walnego Zebrania NTK:
1. Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności za rok 2014
2. Sprawozdanie finansowe Zarządu NTK za rok 2014
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za rok 2014
b/ odpisu na fundusz statutowy Towarzystwa
c/ wysokości składki członkowskiej na rok 2015
5. Dyskusja programowa
6. Przyjęcie wniosków do działalności NTK na nowy rok