Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze – 24 marca 2022

Po dwuletniej, spowodowanej pandemicznymi obostrzeniami przerwie, 24 marca  członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się na Walnym Zebraniu, które w tym roku, w związku z upływem kolejnej kadencji Zarządu NTK, miało charakter sprawozdawczo-wyborczy.
Ważnym momentem obrad było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za lata 2020 i 2021, poprzedzone przedstawieniem merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu NTK, a także protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK.
W związku z upływem kolejnej kadencji Zarządu NTK przeprowadzone zostały wybory prezesa i członków Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego oraz Komisji Rewizyjnej.


Po dwóch kadencjach kierowania Towarzystwem, z ponownego kandydowania na funkcję prezesa, zrezygnował Bogdan Górny, któremu członkowie NTK podziękowali za pełne zaangażowania, otwartości i życzliwości kierowanie pracami Towarzystwa. Swą rezygnację z prac w Zarządzie NTK złożyła także Wioleta Kucz. Po zgłoszeniu nowych kandydatur i przeprowadzeniu wyborów w skład Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego weszli: Ryszard Ratajczak – prezes, Lucyna Kończal-Gnap – wiceprezes, Barbara Jandy – skarbnik, Marcin Izydorek – sekretarz oraz jako członkowie Beata Baran, Elżbieta Kaffler i dotychczasowy prezes Bogdan Górny. Nad prawidłowością podejmowanych przez Zarząd działań czuwać będzie Komisja Rewizyjna w składzie: Cecylia Ślusarz – jej przewodnicząca i jako członkowie Bartosz Bobkiewicz i Ryszard Pozdrowicz.       Powitaliśmy także nowo przyjętych członków stowarzyszenia – Dariusza Kaczmarka, Elżbietę Podlaszewską-Cybal i Cecylię Ślusarz, którym wręczone zostały legitymacje członkowskie. Podczas dyskusji programowej wyznaczyliśmy kierunki działania NTK na kolejny rok.

Zdjęcia: Wojciech Teleszyński

Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności w 2021 roku

W okresie sprawozdawczym – w związku z utrzymującym się stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i obowiązującym reżimem sanitarnym, Zarząd NTK podjął Uchwałę nr 3 / 2021 o niezwoływaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków NTK.
Zarząd odbył pięć protokołowanych posiedzeń, w trakcie których podjęto szereg działań związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i jego statutową działalnością. W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca Zarządu NTK prowadzona była w oparciu o komunikację elektroniczną.

I. Działalność organizacyjna

1. Zarząd NTK przygotował sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2020. W ustalonych terminach złożył wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe do Starosty Nowotomyskiego, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Urzędu Skarbowego i GUS-u. Ponadto sprawozdanie merytoryczne podane zostało do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Towarzystwa oraz profilu na Facebooku.
2. W związku z podjęciem Uchwały nr 3 / 2021 o niezwoływaniu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków NTK, Zarząd NTK podjął – w trybie wyjątkowym – Uchwałę nr 2/2021 w sprawie przekazania zysku Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2020 w kwocie 1 046,90 zł na fundusz statutowy NTK.
3. Stosując odpowiednie zapisy Statutu NTK, Uchwałą nr 1/2021 Zarządu NTK skreślił listy członków NTK – ze względu na nieopłacanie składek członkowskich – 5 osób, natomiast Uchwałą nr 4/2021 stwierdził nabycie członkostwa NTK przez 1 osobę. Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku na liście członków NTK znajdowało się 37. członków zwyczajnych oraz 2 członków honorowych.
4. Reprezentantką Zarządu i członków NTK w – działającej przy Burmistrzu Nowego Tomyśla – Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, ze wskazania Zarządu NTK i za jej zgodą, pozostaje kol. Maria Tyszkowska, która reprezentować będzie nasze Towarzystwo już w 3.kadencji tej Rady (tj. w latach 2019 – 2023).
5. Korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, Zarząd NTK podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. Z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2020 na konto NTK wpłynęła niższa niż w roku poprzednim kwota 1 467, 80 zł. Zarząd postanowił skierować imiennie podziękowania osobom, które – podając w zeznaniach podatkowych swe nazwiska – wsparły w ten sposób działalność naszego Towarzystwa.
6. Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział, Zarząd NTK kontynuował z nim współpracę w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.
7. W wymaganym terminie Zarząd NTK złożył także sprawozdania z wykonania w 2020 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma społeczno-kulturalnego ”Przegląd Nowotomyski” dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Starostwo Nowotomyskie.

II. Działalność programowa

Jak co roku programowe działania Zarządu były skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia.

W tej sferze działalności:

1. Zarząd NTK, we współpracy z wydawnictwem Opalgraf Bogumiła Wojcieszaka kontynuował prace związane z wydaniem 4 nrów pisma społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski. W wyniku ogłoszonego na przełomie lat 2020 /2021 otwartego konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego pozyskano na ten cel kwotę 22 000 zł (20 000 zł – ze środków Burmistrza Nowego Tomyśla i 2 000 zł ze środków Powiatu Nowotomyskiego). Wraz z świadczeniami pieniężnymi od odbiorców zadania publicznego w wysokości 1 200 zł środki finansowe na wydanie 4 nrów pisma wyniosły 23 200 zł. Środki te pokryły koszty związane z wydaniem 4 nrów „Przeglądu Nowotomyskiego”. Wkład własny osobowy wniesiony do realizacji zadania oszacowany został na wartość 12 350 zł. Tak więc całość tego zadania, które zostało w pełni zrealizowane i rozliczone, zamknął się kwotą 35 550 zł.
Wobec rosnących problemów z pozyskiwaniem piszących autorów oraz skromnych możliwości organizacyjnych dwuosobowej redakcji, Zarząd NTK postanowił nie składać na rok 2022 oferty w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: „Wydawanie pisma społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”. Dorobek wydawniczy „Przeglądu Nowotomyskiego” ukazującego się systematycznie od 2007 roku w formie kwartalnika, zamknął się na 60 numerze tego pisma. Zarząd rozważa możliwość jego kontynuacji w formie rocznika.
W oparciu o współpracę z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu rozpoczęte zostały prace związane z bezkosztową digitalizacją wszystkich roczników „Przeglądu Nowotomyskiego”, z przeznaczeniem do ich publikacji w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Na podstawie zawartej umowy, do digitalizacji dostarczonych już zostało pięć pierwszych roczników pisma (2007 – 2011), tj. 20 numerów.
2. W bardzo kameralnej, ze względu na utrzymujące się obostrzenia sanitarne, atmosferze, 3 lutego 2021 roku, w sali widowiskowej NOK-u odbyła się uroczystość wręczenia – przyznawanych przez Zarząd NTK – Statuetek FILARA KULTURY 2021, połączona z wręczeniem nowotomyskiej Kapeli „Zza Winkla” nagrody okolicznościowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanej z okazji 40-lecia działalności artystycznej.
W kategorii: twórca – Statuetkę FILAR KULTURY 2021 otrzymał fotografik Adam Polański – lider Nowotomyskiej Grupy Fotograficznej FoTomyśl, organizator kilku edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Portret Prawdziwy”. W kategorii: animator – Anna Kaczmarek – kierowniczka Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu, prowadząca wiele zespołów muzycznych, w tym zespół śpiewaczy „Ojej”, animatorka szeregu wydarzeń kulturalnych integrujących środowisko wiejskie oraz wspierających akcje charytatywne w naszej gminie. W kategorii: mecenas – Firma P.H.U. Mik PIOSIK Usługi transportowe. Spółka Jawna.

3. Zarząd NTK zadecydował o objęciu patronatem Towarzystwa 5. edycji Festiwalu Folkloru Miejskiego im. Andrzeja Bobkiewicza „Pitolinie we wiklinie” , który odbył się 5 września, w ramach imprezy plenerowej „Nowotomyski Jarmarek”, z udziałem zaproszonych przez nowotomyską Kapelę „Zza Winkla” kapel: „Śląskie Bajery”, warszawskiej „Kapeli z Targówka” oraz Kabaretu EWG z Gołuchowa.
4. W ramach konkursu ofert dla organizacji pożytku publicznego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Zarząd NTK pozyskał środki finansowe w wysokości 6 000 zł na realizację zadania: „Nagranie płyty pt. „Brawyndy styndy”, polegającego na nagraniu i wyprodukowaniu płyty Kapeli Zza Winkla z tekstami wieloletniego członka i lidera Kapeli Andrzeja Bobkiewicza, do których muzykę skomponował obecny członek Kapeli Józef Kowalonek. Dzięki hojności sponsorów udało się także pozyskać na to zadanie środki finansowe stanowiące wkład własny do zadania. Zadanie zrealizowane zostało w okresie od 1.09. do 31.12. 2021 roku. Rozliczenie zadania z Urzędem Marszałkowskim dokonane zostało w terminie do końca stycznia 2022 roku.

5. Po zniesieniu części obostrzeń związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Sars–Cov-2, Koło Regionalistów wznowiło swe spotkania. Spotkania odbywają się w siedzibie NTK (MiPBP), a w porze letniej w plenerze.

6. Wspólnie z Ośrodkiem Wiedzy o Regionie nowotomyskiej biblioteki przygotowana została, prezentowana od 15 września przez ponad dwa miesiące, w holu biblioteki wystawa „Miasto w obiektywie czasu”, na której można było zobaczyć, jak z perspektywy czasu zmieniły się niektóre fragmenty naszego miasta.
Na tę wystawę, będącą realizacją jednego z założeń Koła Regionalistów, jakim jest cel edukacyjny – umożliwienie mieszkańcom pełniejszego poznania otoczenia, złożyły się dawne nowotomyskie pocztówki ze zbiorów Marcina Izydorka – sekretarza Zarządu NTK oraz interpretujące je współczesne fotografie Wojciecha Teleszyńskiego – członka NTK.

7. We współpracy z Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury zorganizowany został XVI Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”, który podobnie jak w roku ubiegłym, przebiegał na nieco innych zasadach – odbył się wirtualnie na platformie YouTube. Z zaproszenia do udziału w Przeglądzie skorzystało 11 placówek edukacyjnych z terenu miasta i gminy, których reprezentacje – tj. zespoły lub soliści- przybywali w uzgodnionych terminach do Nowotomyskiego Ośrodka Kultury na wykonywane tu nagrania. Całość zmontowana przez pracowników NOK-u wyemitowana została w sieci Internet w dniu narodowego Święta Niepodległości.
Wobec rezygnacji, w związku z sytuacją osobistą i zdrowotną, kol. Marii Tyszkowskiej – pomysłodawczyni Przeglądu prowadzącej wszystkie jego dotychczasowe edycje, Zarząd NTK nawiązał współpracę z nauczycielką muzyki p. Cecylią Ślusarz, która poprowadziła ten wirtualny koncert.
Uczestnikom i prowadzącej Przegląd p. Cecylii Ślusarz podziękowano talonami na zakup materiałów biurowo-papierniczych na kwotę po 250,00 zł. Na realizację tego projektu Zarząd NTK pozyskał z Gminy Nowy Tomyśl środki finansowe w wysokości 3 000 zł.

ponadto
8. Zarząd NTK kontynuował – prowadzone od dłuższego czasu – starania o powstanie w naszym mieście izby regionalnej. Potrzebę zaistnienia w naszym mieście Izby Tradycji/Izby Regionalnej unaoczniła m. in. sytuacja, która skłoniła kolegów Piotra Protasa i Henryka Stasińskiego do przyjęcia – z braku innego, stosownego miejsca – do świetlicy wiejskiej w Przyłęku, przechowywanego dotąd w zasobach nowotomyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, pochodzącego prawdopodobnie z lat 20. XX wieku, magla. Zarząd NTK oraz członkowie Koła Regionalistów zachowują niegasnącą nadzieję, że kiedyś (oby w jak najbliższej przyszłości) jej powstanie w naszym mieście stanie się faktem.

9. Przychylając się do prośby przekazanej przez Dariusza Kaczmarka, od stycznia 2022 roku członka NTK, reprezentującego także Towarzystwo Działań Historycznych im. Feliksa Pięty w Barwach 57 Pułku Piechoty Karola II króla Rumunii, Zarząd NTK postanowił wesprzeć starania czynione przez to Towarzystwo w sprawie zabytkowego budynku organistówki w Bukowcu, podejmowane w trosce o ocalenie tego budynku o wyjątkowej architekturze. Poparcia takiego członkom Towarzystwa udzieliła także Rada Sołecka Bukowca.

W związku z tym, że partnerem do rozmów z Kurią Metropolitarną w Poznaniu w tej sprawie może być jedynie Gmina Nowy Tomyśl, w dniu 14 grudnia skierowany został podpisany przez trzy wyżej wymienione podmioty list intencyjny do Burmistrza Nowego Tomyśla zawierający stosowną petycję w tej sprawie.

Wnioski

1. W trosce o los regionalnych eksponatów gromadzonych przez osoby prywatne, Zarząd NTK będzie w dalszym ciągu zabiegał o utworzenie w naszym mieście izby regionalnej i przydzielenie jej lokalu.

2. Zarząd postanawia kontynuować działania integrujące regionalistów i kolekcjonerów regionaliów.

3. Zarząd będzie intensyfikował starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności.

4. Stosownie do rozwoju sytuacji epidemiologicznej Zarząd NTK będzie dążył do poszerzanie współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów oraz podejmował działania zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa.

5. Zarząd systematycznie podejmował działania zmierzające do lepszej rozpoznawalności
Towarzystwa w środowisku lokalnym m. in. poprzez: stałe eksponowanie logo Towarzystwa tj. jego publikowanie na stronie tytułowej wydawanego pod patronatem NTK pisma społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”, na przypinkach (buttony, pinsy), wszelkich materiałach promujących wydarzenia, a także na profilu NTK na Facebooku.

6. Zarząd rozważy możliwości związane z kontynuowaniem działalności wydawniczej służącej popularyzacji wiedzy o regionie, w tym możliwość dalszego wydawania „Przeglądu Nowotomyskiego” w formie rocznika.