XI Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze NTK – 25.II.2014r.

1.

Otwarcia zebrania dokonał Prezes NTK  Tomasz Wlekły, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania / 16 obecnych członków NTK /, zarządza zebranie, zgodnie ze Statutem NTK, w drugim terminie tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w drugim terminie. Uczczono minutą ciszy zmarłego członka honorowego NTK Stefana Wojtkiewicza.

2.

Przyjęcie porządku zebrania

 •  Zagajenie i powitanie gości i członków NTK
 •  Przyjęcie porządku zebrania
 • Stwierdzenie prawomocności zebrania
 • Powołanie protokolanta zebrania
 • Przyjęcie sprawozdania Zarządu NTK z działalności za rok 2013
 • Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu NTK za rok 2013
 • Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej NTK za rok 2013
 • Przyjęcie uchwał:
 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za rok 2013
 •  w sprawie przeznaczenia zysku na fundusz statutowy NTK
 •  w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na 2014 r.
 •  Dyskusja programowa
 • Przyjęcie wniosków z zebrania
 •  Zakończenie zebrania

Porządek przyjęto jednogłośnie.
3.

Stwierdzenie prawomocności zebrania.  Prezes NTK stwierdził, że w zebraniu w II terminie, wg listy obecności, uczestniczy 19 członków NTK. W związku z tym podejmowane uchwały będą prawomocne.

4.

Powołanie protokolanta zebrania. Na protokolanta zebrania Prezes NTK powołał Andrzeja Wałęsę – sekretarza Zarządu.

5.

Przyjęcie sprawozdania Zarządu NTK z działalności za rok 2013. Prezes NTK  Tomasz Wlekły przedstawił sprawozdanie z działalności NTK za 2013 r. Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności za 2013 r.

6.

Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu NTK za rok 2013. Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności NTK za 2013 r. . Sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe z działalności NTK za rok 2013.

7.

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej NTK za rok 2013. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NTK przedstawił Ryszard Ratajczak – przewodniczący Komisji . Sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

8.

Przyjęcie uchwał:

 • w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za 2013 r.

Prezes NTK, w oparciu o przedstawione i przyjęte sprawozdania z działalności NTK za 2011 r., zaproponował przyjęcie uchwały Nr 1 /2014 Walnego Zebrania w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za miniony rok. Zebranie jednogłośnie przyjęło uchwałę.

 •  w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013 na fundusz statutowy Towarzystwa

Walne Zebranie NTK jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 2/2014 Walnego Zebrania w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013 na fundusz statutowy Towarzystwa. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi NTK.

 • w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na rok 2014

Walne Zebranie NTK jednogłośnie podjęło uchwałę Nr 3/2014 Walnego Zebrania w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na rok 2014 w wysokości 25,00 zł /dwadzieścia pięć złotych.

9.

Dyskusja programowa
Tomasz Wlekły

– przedstawił zebranym inicjatywę remontu historycznego samolotu w nowotomyskim Parku Kultury i Wypoczynku, poinformował o pozyskaniu środków finansowych i pracach nad projektem przedsięwzięcia i programem przywrócenia go społeczności nowotomyskiej;
– omówił projekt przygotowania wystawy dokumentującej historię Wytomyśla, na wzór wystawy, która dotyczyła Bukowca;
– przedstawił propozycję udziału NTK w propozycji Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy w wyplataniu wiklinowego warkocza;
– poinformował o pomyśle przygotowania gry planszowej dla dzieci zawierającej elementy historii naszego regionu;
– zaapelował o przeznaczanie 1 % z dochodów na rzecz NTK jako organizacji pożytku publicznego;
– przypomniał, że w bieżącym roku przypada 10.rocznica reaktywowania NTK.

Lucyna Kończal – Gnap

przedstawiła informację w sprawie publikacji Zarys czasopiśmiennictwa regionalistycznego w Wielkopolsce po II wojnie światowej prof. R. Kowalczyka z UAM, w której obszernie i bardzo pozytywnie zaprezentowano „Przegląd Nowotomyski”, wskazując go jako wzorowy przykład pisma regionalistycznego.

A. Rutecka

wyraziła uznanie dla twórców „Przeglądu Nowotomyskiego”, szczególnie Sylwii Kupiec. Wyraziła nadzieję na kontynuację pisma na takim poziomie i oczekiwanie na kolejne numery, które – tak jak dotąd – będą ważnym zapisem historii i dziejów współczesnych regionu.

Na tym dyskusję zakończono.

10.

Przyjęcie wniosków z zebrania

Zebranie przyjęło następujący wniosek:
zebranie akceptuje propozycję przedsięwzięć zaproponowanych w wystąpieniu Prezesa NTK Tomasza Wlekłego.

11.

Zakończenie zebrania

Prezes NTK podziękował wszystkim uczestnikom zebrania i zamknął jego obrady.