XII Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 3.III.2015r.

1.

Zebranie otworzył prezes NTK  Tomasz Wlekły, który wobec braku quorum w I terminie zebrania /17 obecnych członków NTK/,  zgodnie ze Statutem NTK zarządził zebranie w II terminie, tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się  w II terminie. Uczestniczyło w nim 23 członków NTK. Na protokolanta zebrania powołano  Andrzeja Wałęsę – sekretarza Zarządu NTK.


2.

Prezes NTK Tomasz Wlekły poinformował zebranych o przyjęciu trzech nowych członków NTK i wręczył legitymacje członkowskie obecnym na Walnym Zebraniu  nowym członkom NTK.

3.

Prezes NTK  Tomasz Wlekły przedstawił sprawozdanie z działalności NTK za 2014 r. Po wysłuchaniu jego wystąpienia sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności za 2014 r.

4.

Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności NTK za 2014 r., a Ryszard Ratajczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NTK. Zebranie jednogłośnie przyjęło oba sprawozdania.

5. Walne Zebranie NTK podjęło szereg uchwał:

a/ w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za 2014 r.

b/ w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2014 na fundusz statutowy Towarzystwa

c) w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na rok 2015

d) w sprawie odwołania Urszuli Nowak – na jej wniosek –  z funkcji członka Komisji Rewizyjnej NTK

e) w sprawie powołania nowego członka Komisji Rewizyjnej NTK – po przeprowadzeniu  wyborów uzupełniających na członka Komisji Rewizyjnej powołano Sylwię Kupiec

 6. Dyskusja programowa

 • Prezes Tomasz Wlekły –zaapelował o przeznaczanie 1 % z dochodów na rzecz NTK jako organizacji pożytku publicznego; poinformował o kontynuacji wydawania „Przeglądu Nowotomyskiego” i zapewnieniu środków na ten cel, po rozstrzygnięciu konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, ze środków Burmistrza Nowego Tomyśla i Starostwa Nowotomyskiego w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych; podziękował Henrykowi Helwingowi – b. burmistrzowi Nowego Tomyśla za dotychczasową współpracę z NTK i wyraził nadzieję na równie udaną współpracę z nowymi władzami samorządowymi Nowego Tomyśla;
 • Bogdan Górny – poinformował o zamiarze zorganizowaniu jubileuszowego przeglądu kapel podwórkowych ‘Pitolinie we wiklinie”, związanego z 35.leciem działalności Kapeli „Zza Winkla”; miałby się on odbyć 12 i 13 września 2015 z udziałem ok. 6 kapel z całej Polski. Kapela zabiega o pozyskanie środków i oczekuje wsparcia NTK w organizacji imprezy;
 • Henryk Helwing, b. burmistrz Nowego Tomyśla – podziękował członkom NTK za „entuzjazm w działaniach i wyposażanie mieszkańców w nowe doświadczenia i ducha wspólnoty w małej ojczyźnie”;
 • Paweł Mordal, z-ca Burmistrza Nowego Tomyśla – podziękował za zaproszenie na Walne Zebranie NTK oraz  pogratulował członkom NTK cennej inicjatywy, jaką jest „Przegląd Nowotomyski” – profesjonalnie przygotowywane źródło wiedzy o regionie; zadeklarował także wolę współpracy;
 • Stefan Schulz – wystąpił z propozycją objęcia przez NTK patronatu nad inicjatywą powstania parku krajobrazowego w Grubsku – miejscu krajobrazu kulturowego;
  Paweł Mordal – zadeklarował wymianę informacji na ten temat, gdyż prowadził już rozmowy z Zespołem Parków Krajobrazowych w Poznaniu i wie, że nie ma dotychczas opracowań dotyczących tego obszaru;
  Joanna Prążyńska – podkreśliła wagę materiałów, którymi dysponuje GOI, w tym także wydawnictwa dotyczące Grubska; zaproponowała wycieczki po Ziemi Szamotulskiej np. do Ostroroga, Szamotuł czy Wronek realizowanych wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Wronieckiej;
 • Przemysław Mierzejewski – poinformował, że jest już przygotowana koncepcja miejskiej gry planszowej dla uczniów szkół podstawowych, wymaga ona jeszcze oszacowania i znalezienia środków na realizację projektu;
  Elżbieta Kaffler – podkreśliła, że elementy gry miejskiej zaproponowane dzieciom w okresie ferii zimowych przez Klub Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, cieszyły się dużym powodzeniem, warto więc w takie przedsięwzięcia inwestować;
 • Joanna Uramowska – zaproponowała realizację projektu „Rozkręcamy muzeum” adresowanego do uczniów liceum, połączonego z warsztatami wikliniarskimi, grami karcianymi i planszowymi. Projekt wymaga dalszego uszczegółowienia i rozwiązań organizacyjnych.

 

7.

Zebranie zaakceptowało propozycje przedsięwzięć proponowanych w dyskusji. Wymagają one jednak podjęcia dalszych, szczegółowych ustaleń z Zarządem NTK.