XIII Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze NTK – 2. III. 2016 r.

I.

Zebranie otworzył Prezes NTK  Tomasz Wlekły, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania (19 obecnych członków NTK),  zgodnie ze Statutem NTK, zebranie rozpocznie się w II terminie, tj. po upływie15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w II terminie, z udziałem 19 obecnych członków. W świetle powyższego uchwały podjęte podczas Walnego Zebrania są prawomocne.

II.
W podziękowaniu za dotychczasową współpracę, w imieniu członków NTK, prezes Tomasz Wlekły wręczył kwiaty emerytowanej dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury Genowefie Hreczyńskiej.  Przywitał obecnego na zebraniu Zastępcę Burmistrza Nowego Tomyśla Pawła Mordala.

III.

Prezes NTK zaproponował następujący porządek zebrania:

1. Zagajenie i powitanie gości i członków NTK
2. Przyjęcie porządku zebrania
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania
4. Powołanie protokolanta zebrania
5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu NTK z działalności za rok 2015
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu NTK za rok 2015
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej NTK za rok 2015
8. Udzielenie absolutorium Zarządowi NTK za rok 2015
9. Powołanie przewodniczącego zebrania
10. Przyjęcie uchwał:
a) w sprawie pokrycia straty z funduszu statutowego NTK
b) w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na 2016 r.
11. Wybory władz Towarzystwa w związku z upływem kadencji:
a) Prezesa NTK
b) Zarządu NTK
c) Komisji Rewizyjnej NTK
12. Dyskusja programowa
13. Wolne głosy i wnioski
14. Przyjęcie wniosków z zebrania
15. Zakończenie zebrania

Porządek w głosowaniu jawnym, przy udziale 19 obecnych członków NTK, przyjęto jednogłośnie.

IV.

Na protokolanta zebrania Prezes NTK powołał  Andrzeja Wałęsę – sekretarza Zarządu.

V.

Prezes NTK Tomasz Wlekły przedstawił sprawozdanie merytoryczne  Zarządu NTK za 2015 r. Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności za 2015 r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 członków NTK obecnych na zebraniu.

 VI.

Skarbnik NTK  Barbara Jandy przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności NTK za 2015 r. Sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe z działalności NTK za rok 2015. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 członków NTK obecnych na zebraniu.

VII.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NTK przedstawił  Ryszard Ratajczak – przewodniczący Komisji. Sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności NTK za 2015 rok. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 członków NTK obecnych na zebraniu.

VIII.

Prezes NTK, w oparciu o przedstawione i przyjęte sprawozdania z działalności NTK za 2015 r., zaproponował przyjęcie Uchwały Nr 1/2016 Walnego Zebrania NTK w sprawie udzielenia  Zarządowi absolutorium za miniony rok. Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2015 r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 19 członków NTK obecnych na zebraniu.

IX.

Po udzieleniu absolutorium Walne Zebranie, w głosowaniu jawnym, powierzyło jednogłośnie, przy udziale 19 obecnych członków NTK, dalsze przewodniczenie Zebraniu Tomaszowi Wlekłemu, który wcześniej poinformował Zebranie, że nie będzie ubiegał się o wybór na Prezesa oraz do Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

X.

Walne Zebranie podjęło następujące uchwały:
a) w sprawie pokrycia straty za rok 2015 z funduszu statutowego Towarzystwa

Walne Zebranie NTK jednogłośnie, przy udziale 19 obecnych członków NTK, podjęło Uchwałę Nr 2/2016 w sprawie pokrycia straty z funduszu statutowego Towarzystwa. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi NTK.

b) w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na rok 2016

Walne Zebranie NTK jednogłośnie, przy udziale 19 obecnych członków NTK, podjęło Uchwałę Nr 3/2016 w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na rok 2016 w wysokości 25,00 zł  (dwadzieścia pięć złotych).

XI.

Przewodniczący Zebrania przypomniał procedury wyboru Prezesa NTK zgodne z zapisami w Statucie NTK. Zaproponował Zebraniu zgłaszanie kandydatów na prezesa Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego. Tomasz Wlekły zgłosił kandydaturę – Bogdana Górnego, który wyraził zgodę na kandydowanie. Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec tego zamknięto listę kandydatów. Powołano, w głosowaniu jawnym z udziałem 19 członków NTK, Komisję Skrutacyjną w składzie: Maria Tyszkowska – przewodnicząca, Agata Nowak i Paweł Pawlicki – członkowie. Komisja przeprowadziła wybory, sporządziła protokół  i na jego podstawie protokółu,  jako kandydata na prezesa NTK zarekomendowała Walnemu Zebraniu,  Bogdana Górnego.

XII.

Przewodniczący Zebrania przypomniał procedury wyboru Zarządu NTK zgodne z zapisami w Statucie NTK. Zaproponował Zebraniu zgłaszanie kandydatów. Zebrani zgłosili do Zarządu NTK następujące osoby:
– Lucynę Kończal-Gnap
– Beatę Baran
– Elżbietę Kaffler
– Barbarę Jandy
– Sylwię Kupiec
– Wioletę Kucz

oraz Przemysława Mierzejewskiego, który jako jedyny nie wyraził zgody na kandydowanie.

Powołano w głosowaniu jawnym, przy udziale 19 członków NTK, Komisję Skrutacyjną w składzie: Maria Tyszkowska – przewodnicząca, Agata Nowak, Paweł Pawlicki – członkowie. Komisja przeprowadziła wybory i sporządziła protokół. Na podstawie protokółu komisji skrutacyjnej rekomendację do Zarządu NTK otrzymali: Beata Baran, Barbara Jandy, Elżbieta Kaffler, Lucyna Kończal – Gnap, Wioleta Kucz i Sylwia Kupiec.

XIII.

Zgodnie ze Statutem NTK oraz protokółami Komisji Skrutacyjnych, przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie uchwały Nr 4/2016 w sprawie powołania Prezesa i Zarządu NTK. Uchwałę w głosowaniu jawnym, przy obecności 19 członków, przyjęto jednogłośnie.

XIV.

Przewodniczący Zebrania przypomniał procedury wyboru Komisji Rewizyjnej NTK, zgodne z zapisami w Statucie NTK. Zaproponował Zebraniu zgłaszanie kandydatów. Zebrani zgłosili do Komisji Rewizyjnej NTK następujące osoby:
–  Ryszarda Ratajczaka
– Genowefę Hreczyńską
–  Barbarę Kędzia
Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. Powołano w głosowaniu jawnym, przy udziale 19 członków NTK, Komisję Skrutacyjną w składzie: Maria Tyszkowska – przewodnicząca, Agata Nowak, Paweł Pawlicki – członek. Komisja przeprowadziła wybory i sporządziła protokół. Na podstawie protokółu Komisji Skrutacyjnej rekomendację do Komisji Rewizyjnej NTK uzyskali: Genowefa Hreczyńska, Barbara Kędzia i Ryszard Ratajczak. Zgodnie ze Statutem NTK przewodniczący zebrania zaproponował przyjęcie uchwały Nr 5/2016 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej NTK. Uchwałę w głosowaniu jawnym, przy obecności 19 członków, przyjęto jednogłośnie.

XV.

Dalsze prowadzenie Walnego Zebrania objął nowo wybrany Prezes NTK Bogdan Górny, który podziękował za wybór oraz pracę ustępującemu Prezesowi NTK Tomaszowi Wlekłemu i ustępującym członkom Zarządu: Przemysławowi Mierzejewskiemu, Pawłowi Pawlickiemu, Marii Tyszkowskiej i Andrzejowi Wałęsie i zgodnie z przyjętym porządkiem Walnego Zebrania otworzył dyskusję programową.

 XVI.

Tomasz Wlekły- nawiązując do spotkania, jakie odbyło się podczas ostatniego Jarmarku Chmielo – Wikliniarskiego z Zarządem Wronieckiego Towarzystwa Kulturalnego, uznał za ważne i potrzebne podtrzymanie współpracy z WTK i nadanie jej bardziej systematycznego i opartego na osobistych kontaktach charakteru.

Stefan  Schulz – przedstawił potrzebę i możliwości ochrony miejscowości Grubsko jako obszaru ochrony krajobrazowej ze względu na zabudowę olęderską, w obawie przed  przeznaczeniem tego obszaru na działalność gospodarczą – budowę fermy norek; przytoczył kilka opinii różnych środowisk w obronie zachowania dotychczasowego środowiska Grubska; poprosił Walne Zebranie o wyrażenie także stanowiska NTK w tej sprawie i przekazanie go Burmistrzowi Nowego Tomyśla.

Andrzej  Wałęsa – zaproponował, by Walne Zebranie upoważniło Zarząd NTK do zajęcia się tą sprawą, zgodnie ze swoimi celami statutowymi i przekazało swoje stanowisko samorządowi Gminy Nowy Tomyśl.

Henryk Helwing – przekazał podziękowania ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu NTK za cztery kadencje kierowania Towarzystwem, pogratulował wyboru nowym władzom i życzył sukcesów; podkreślił znaczenie i wysoki poziom jednego z głównych zadań, jakim jest wydawanie „Przeglądu Nowotomyskiego” w popularyzacji wiedzy o regionie i jego mieszkańcach.

Paweł Mordal – przekazał podziękowania ustępującemu Prezesowi i członkom Zarządu NTK i pogratulował wyboru nowym władzom, życząc im sukcesów, podkreślił znaczenie „Przeglądu Nowotomyskiego”, Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, zachęcił do kontynuacji współpracy z Wronieckim Towarzystwem Kulturalnym i zadeklarował swój udział w wycieczce po Ziemi Szamotulskiej; zaprosił członkówNTK do współudziału w obchodach 230.lecia nadania praw miejskich Nowemu Tomyślowi i wskazał potrzebę opracowania nowej monografii Nowego Tomyśla, uwzględniającej nieznane lub niepublikowane dotąd oraz najnowsze fakty z dziejów miasta.

Barbara Jandy – poinformowała o zbieraniu materiałów i przygotowaniu wydawnictwa dotyczącego małej architektury sakralnej w gminie Nowy Tomyśl oraz potrzebie wsparcia tego wydawnictwa środkami finansowymi gminy.

Przemysław Mierzejewski – zaprosił na spotkanie, które odbędzie się 10 marca br. o godz. 18:00 w MiPBP w Nowym Tomyślu w sprawie projektu funkcjonowania gminnej radydziałalności organizacji pożytku publicznego.

Lucyna Kończal – Gnap – przywołała wyróżnienia, jakie otrzymali autorzy tekstów publikowanych w „Przeglądzie Nowotomyskim”, podziękowała NTK za wsparcie finansowe udzielone MiPBP przy wydawaniu tomików poezji nowotomyślan oraz zachęciła do udziału w przygotowywanych imprezach z okazji 70.lecia Biblioteki.

 XVII.

Zebranie w głosowaniu jawnym, przy udziale 19 członków NTK, przyjęło następujące wnioski z Walnego Zebrania:
a/ wyrażenie stanowiska w sprawie ochrony zachowania dotychczasowego środowiska Grubska
b/ podtrzymanie współpracy z Wronieckim Towarzystwem Kulturalnym.

XIX.

Prezes NTK Bogdan Górny podziękował wszystkim uczestnikom zebrania i zamknął jego obrady.