XV Walne Zebranie Sprawozdawcze – 14.III.2018r.

 

Otwarcia zebrania dokonał Prezes NTK Bogdan Górny, który stwierdził, że wobec braku quorum w I terminie zebrania [ 17 obecnych – uprawnionych do głosowania – członków NTK, zarządza początek Walnego Zebrania, zgodnie ze Statutem NTK, w drugim terminie tj. po upływie 15 min., bez względu na liczbę obecnych członków. Zebranie rozpoczęło się zgodnie ze Statutem w drugim terminie z udziałem 17 obecnych, uprawnionych do głosowania, członków.
Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionym roku członków Towarzystwa: Sylwii Kupiec – sekretarza Zarządu NTK i Jerzego Tyca – członka honorowego NTK.

Prezes NTK Bogdan Górny zaproponował następujący porządek zebrania:

1. Zagajenie i powitanie gości i członków NTK.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Powołanie protokolanta zebrania.
5. Przyjęcie sprawozdania Zarządu NTK z działalności za rok 2017.
6. Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu NTK za rok 2017.
7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej NTK za rok 2017.
8. Przyjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za rok 2017,
b) w sprawie przekazania zysku na fundusz statutowy NTK,
c) w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na 2018 r.
9. Dyskusja programowa
10. Wolne głosy i wnioski
11. Przyjęcie wniosków z zebrania
12. Zakończenie zebrania

Porządek w głosowaniu jawnym, przy udziale 17 obecnych członków NTK przyjęto jednogłośnie.

Stwierdzenie prawomocności zebrania

Prezes NTK stwierdził, że w zebraniu w drugim terminie, wg listy obecności, uczestniczy 17 uprawnionych do głosowania członków NTK. Podjęte uchwały są więc prawomocne.

Powołanie protokolanta zebrania

Na protokolanta zebrania Prezes NTK powołał Lucynę Kończal – Gnap – wiceprezesa NTK.

Przyjęcie sprawozdania Zarządu NTK z działalności za rok 2017.

Prezes NTK Bogdan Górny przedstawił sprawozdanie z działalności NTK w 2017 roku. Po wysłuchaniu wystąpienia Prezesa sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 17 członków NTK obecnych na zebraniu.

Przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu NTK za rok 2017.

Skarbnik NTK Barbara Jandy przedstawiła sprawozdanie finansowe z działalności NTK za 2017 r.  Sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie finansowe z działalności NTK za rok 2017. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 17 członków NTK obecnych na zebraniu.

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej NTK za rok 2017

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NTK przedstawił Ryszard Ratajczak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie poddano ocenie przez głosowanie. Zebranie jednogłośnie przyjęło sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności NTK za 2017 rok. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 17 członków NTK obecnych na zebraniu.

Podjęcie uchwał w sprawie:

a/ udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za rok 2017

Prezes NTK, w oparciu o przedstawione i przyjęte sprawozdania z działalności NTK za 2017 r., zaproponował przyjęcie Uchwały nr 1/2018 Walnego Zebrania NTK w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za miniony rok  . Zebranie jednogłośnie udzieliło absolutorium Zarządowi za 2017 r. W głosowaniu jawnym uczestniczyło 17 członków NTK obecnych na zebraniu. Podjęta uchwała jest prawomocna.

b/ przekazania zysku za rok 2017 na fundusz statutowy Towarzystwa

Walne Zebranie NTK jednogłośnie, przy udziale 17 obecnych członków NTK, podjęło Uchwałę nr 2/2018  w sprawie przekazania zysku w wysokości 2 252,50 zł na fundusz statutowy Towarzystwa. Wykonanie uchwały powierzono Zarządowi NTK. Uchwała jest prawomocna.

c/ wysokości minimalnej składki członkowskiej na rok 2018

Walne Zebranie NTK jednogłośnie, przy udziale 17 uprawnionych do głosowania członków NTK, podjęło Uchwałę nr 3/2018  w sprawie wysokości minimalnej składki członkowskiej na rok 2018 w wysokości 25,00 zł /dwadzieścia pięć złotych/ Uchwała jest prawomocna.

Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NTK.

W związku ze śmiercią sekretarza Zarządu NTK Sylwii Kupiec zaistniała potrzeba przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu NTK. Przewodniczący Zebrania przypomniał procedury wyboru członków Zarządu NTK
zgodne z zapisami w Statucie NTK i zaproponował Zebraniu zgłaszanie kandydatów. Zebrani zgłosili do Zarządu NTK kandydaturę Joanny Uramowskiej. Więcej kandydatów nie zgłoszono, wobec tego zamknięto listę kandydatów.
Powołano w głosowaniu jawnym, przy udziale 17 członków NTK, Komisję Skrutacyjną w składzie:
Wioleta Kucz – przewodnicząca,
Genowefa Hreczyńska – członek,
Ryszard Ratajczak – członek.
Komisja przeprowadziła wybory tajne i sporządziła z nich protokół. Na podstawie Protokołu Komisji Skrutacyjnej w wyborach uzupełniających do Zarządu NTK wybrana została Joanna Uramowska.

Dyskusja programowa oraz wolne głosy i wnioski.

B. Jandy – poinformowała o pozyskaniu na rok bieżący znacząco, tj. o 6 500 zł mniejszego niż w latach ubiegłych dofinansowania na wydanie w 2018 r. 4 nrów pisma społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski- z samorządu gminnego (16. 000 zł) i powiatowego (1 000 zł); podkreśliła ogromne i całkowicie bezinteresowne zaangażowanie niezbyt licznego grona autorów w powstawanie pisma i wyraziła troskę, czy pozyskane środki wraz ze środkami, których pozyskanie planowane jest ze sprzedaży umożliwi właściwą realizację tego zadania;
L. Kończal – Gnap – członek zespołu redakcyjnego w/w pisma przedstawiła stanowisko redakcji w tej sprawie, informując, że redakcja „Przeglądu Nowotomyskiego” podjęła decyzję o wydawaniu, mimo znacząco mniejszych środków, w roku bieżącym pisma, podejmując działania oszczędnościowe tj. zmniejszając objętość każdego z 4 numerów i ograniczając ilość stron z kolorowym wydrukiem;
wyraziła równocześnie obawę, że w sytuacji dalszego umniejszania środków z dotacji na realizację tego zadania, rok bieżący może być ostatnim rokiem ukazywania się tego pisma, ponieważ pismo regionalne tego typu nie jest w stanie się utrzymać bez znaczącego wsparcia tymi środkami;
A. Wałęsa – odnosząc się do w/w sytuacji spowodowanej wzrostem ilości zadań z zakresu kultury, których organizatorzy, aplikują o środki w ramach konkursu ofert i koniecznością zaspokajania przez samorządy rosnących w tym względzie potrzeb, zaproponował, by Zarząd wystąpił do Burmistrza Nowego Tomyśla i Starosty Nowotomyskiego z prośbą o zwiększenie w przyszłym roku środków na to zadanie;
M. Tyszkowska – ustosunkowała się do zawartej w sprawozdaniu Zarządu NTK za rok 2017 sugestii powrotu do organizacji w br. kolejnej edycji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej, wyrażając obawę, żeby podjęte przez nią – jako koordynatora tego projektu – działania zmierzające do jego organizacji, nie okazały się daremne w wyniku wprowadzonych w ostatniej chwili zmian w programie obchodów Narodowego Święta;
A. Wałęsa – zaproponował, by w związku z wyjątkowymi w tym roku rocznicami 100.lecia odzyskania niepodległości i 100.rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Zarząd NTK wyszedł z inicjatywą opracowania – z udziałem różnych organizatorów – planu obchodów tych rocznic w mieście i wprowadził do tego planu organizację przez nasze Towarzystwo kolejnej edycji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej;
M. Izydorek – zaproponował, aby obu w/w rocznicom poświęcić jeden z czterech numerów „Przeglądu Nowotomyskiego”; być może finansując jego wydanie choćby w części ze środków wyasygnowanych na organizację tych obchodów;
B. Górny – powiedział, że w związku z tegorocznymi obchodami obu rocznic nowotomyska Kapela „Zza Winkla” przygotowuje specjalny repertuar, w którym znajdzie się m. in. piosenka napisana specjalnie na 100.rocznicę Powstania Wielkopolskiego, a jego prezentacja odbywać ma się m. in. w szkołach;
L. Kończal – Gnap – poinformowała o skierowanej do Zarządu NTK przez członka NTK p. Aleksandrę Rutecką, propozycji zorganizowania w roku bieżącym wyjazdu integracyjnego członków i sympatyków NTK do Poznania, z możliwością zwiedzenia: Bramy Poznania i katedry pw. św. św. Piotra i Pawła na Ostrowie Tumskim wraz z podziemiami;
L. Kończal- Gnap – poinformowała także o przygotowywaniu publikacji książkowej zawierającej 40 wywiadów przeprowadzonych przez Sylwię Kupiec do „Przeglądu Nowotomyskiego” i zamieszczanych w dziale „Nowotomyślanie znani i mniej znani”; promocja książki pod takim właśnie tytułem planowana jest na drugą połowę czerwca br., a pokrycie kosztów związanych z jej wydaniem planowane jest ze środków sponsorskich;
L. Kończal – Gnap – zasugerowała konieczność nasilenia działań zmierzających do pozyskania środków z odpisu z tytułu 1% od podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego; poinformowała o przygotowaniu i zamieszczeniu stosownej planszy informującej o takiej możliwości o Osiedlowej TVK oraz prasie lokalnej; poinformowała także, że do tych osób, które przekazały NTK 1% za rok ubiegły i podały dane osobowe skierowano podziękowania.
Na tym dyskusję zakończono.

Przyjęcie wniosków do działalności NTK na nowy rok.

Zebranie w głosowaniu jawnym, przy udziale 17 członków NTK, przyjęło następujące wnioski z Walnego Zebrania:
a/ wystąpić do Burmistrza Nowego Tomyśla i Starosty Nowotomyskiego z prośbą o zwiększenie w przyszłym roku środków dla organizacji pozarządowych przyznawanych w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury;
b/ wystąpić z inicjatywą opracowania – z udziałem różnych organizatorów – planu obchodów ważnych rocznic – 100.lecia odzyskania niepodległości oraz 100.rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego – w mieście i wprowadzić do tego planu organizację przez nasze Towarzystwo kolejnej edycji Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej;
c/ podjąć starania związane z organizacją wyjazdu integracyjnego dla członków NTK, który miałby także istotne walory regionopoznawcze.

Zakończenie zebrania.

Prezes NTK Bogdan Górny podziękował wszystkim uczestnikom zebrania i zamknął jego obrady.