XVII Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 3 marca 2020

Ważnym momentem obrad XVII Walnego Zebrania Sprawozdawczego NTK, które odbyło się 3 marca 2020 r.,  było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2019, poprzedzone przedstawieniem merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu NTK  za rok 2019, a także protokołu  z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK. Nowo przyjętym członkom naszego stowarzyszenia wręczone zostały legitymacje członkowskie. Podczas dyskusji programowej wyznaczono kierunki działania NTK na kolejny rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne Zarządu NTK za rok 2019

W 2019 roku Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego działał w składzie ustalonym w wyniku wyborów przeprowadzonych podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w dniu 18 marca przy następującym podziale funkcji:

  • Bogdan Górny                       – prezes,
  • Lucyna Kończal-Gnap            – zastępca prezesa,
  • Barbara Jandy                       – skarbnik,
  • Marcin Izydorek                      –  sekretarz
  • Beata Baran                           – członek zarządu
  • Elżbieta Kaffler                      – członek zarządu,
  • Wioleta Kucz                         – członek zarządu.

W okresie sprawozdawczym Zarząd NTK odbył dziesięć protokołowanych posiedzeń, w tym jedno otwarte z udziałem grona członków NTK, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności. Zwołał także w dniu 15 października nadzwyczajne XVII Walne Zebranie członków NTK.

         Działalność organizacyjna

Zarząd NTK przygotował i przeprowadził w dniu 18 marca 2019 roku Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze, w trakcie którego m. in. przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2018 i dokonano wyboru Zarządu naszego stowarzyszenia na kolejną kadencję. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2018  uzyskały pozytywną opinię uczestniczących w Walnym Zebraniu członków NTK, czego efektem było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2018.

Zarząd NTK  wypełnił obowiązek uaktualniania danych, zgłaszając  ukonstytuowany w wyniku przeprowadzonych wyborów  skład Zarządu NTK w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Stosując odpowiednie zapisy Statutu  NTK, Uchwałą nr 1/2019 Zarządu NTK skreślono z listy członków NTK – 1 osobę na jej wniosek oraz 4 osoby ze względu na wieloletnie nieopłacanie składek członkowskich; natomiast  Uchwałami nr 3/2019 i nr 4 /2019 Zarządu NTK stwierdził nabycie członkostwa NTK przez 5 osób. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku na liście osób zapisanych do NTK jest 39. członków zwyczajnych oraz 2 członków honorowych.

Reprezentantką Zarządu i członków NTK w – działającej przy Burmistrzu Nowego Tomyśla –  Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, ze wskazania Zarządu NTK i za jej zgodą, została ponownie kol. Maria Tyszkowska, która reprezentować będzie nasze Towarzystwo już w  3.kadencji tej Rady (tj. w latach 2019 – 2023).

Korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, Zarząd NTK podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. Z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2018 na konto NTK wpłynęła nieco wyższa niż w roku poprzednim kwota 2 065, 80 zł. Zarząd postanowił skierować imiennie podziękowania osobom, które – podając w zeznaniach podatkowych swe nazwiska – wsparły w ten sposób działalność naszego Towarzystwa.

Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział Zarząd NTK kontynuował z nim współpracę  w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.

Zarząd NTK kontynuował działania w celu utrzymania przez nasze stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. W przewidzianym ustawowo terminie  złożył wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe do Starosty Nowotomyskiego i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz  Urzędu Skarbowego i  GUS-u.

W wymaganym terminie Zarząd NTK złożył także sprawozdania z wykonania w 2018 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma społeczno-kulturalnego ”Przegląd Nowotomyski”  dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Starostwo Nowotomyskie.

          Działalność programowa

Zarząd NTK, we współpracy z wydawnictwem Opalgraf Bogumiła Wojcieszaka  kontynuował prace związane z wydaniem 4 nrów pisma społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski.  W wyniku ogłoszonego na przełomie lat 2018 /2019 otwartego konkursu  ofert  na zadania realizowane przez  organizacje pożytku publicznego pozyskano na ten cel   kwotę 23 000 zł (22 000 zł – ze środków Gminy Nowy Tomyśl  i 1 000 zł  ze środków Powiatu Nowotomyskiego). Wraz z zadeklarowanym w projekcie finansowym wkładem własnym w wysokości 2 150 zł oraz wpłatami sponsorskimi w wysokości 1 500 zł, środki finansowe na wydanie 4 nrów pisma wyniosły 26 650 zł.  Środki te  pokryły koszty związane z wydaniem 4 nrów „Przeglądu Nowotomyskiego”. Wkład własny osobowy wniesiony do realizacji zadania oszacowany został na wartość 12 400 zł. Tak więc całość tego zadania, które zostało w pełni zrealizowane i rozliczone, zamknął się kwotą 39 050 zł. Zespół redakcyjny w składzie: Lucyna Kończal – Gnap oraz dr Bogumił Wojcieszak podejmuje od lat starania o to, by zawartość merytoryczna publikowanych w nim artykułów utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie. Nasze  pismo   adresowane jest do osób zainteresowanych dziejami i dniem dzisiejszym naszego miasta i jego okolic i dociera także do odbiorców spoza naszego regionu.

Z okazji ukazania się we wrześniu br. 50 nru tego pisma społeczno-kulturalnego NTK, Zarząd NTK zorganizował w dniu 15 października uroczyste spotkanie okolicznościowe z udziałem  osób zaangażowanych w  jego wydawanie; tj. Zespołu Redakcyjnego, Autorów,  Zarządu i Członków NTK, przedstawicieli władz samorządowych i bohaterów numeru jubileuszowego. Uroczyste spotkanie połączono z uhonorowaniem dra Bogumiła Wojcieszaka  tytułem „Zasłużony dla Powiatu Nowotomyskiego”, nadanym na wniosek Zarządu NTK przez Zarząd Powiatu Nowotomyskiego oraz  z nadaniem godności Członków Honorowych NTK: drowi Bogumiłowi Wojcieszakowi  – redaktorowi naszego pisma od pierwszego jego numeru i Damianowi Rożkowi – Pawłowskiemu – autorowi szeregu zamieszczanych w  nim tekstów, dotyczących historii naszego miasta (m. in. cyklu: Sagi nowotomyskich rodów). Symbolicznym potwierdzeniem nadania tej godności są wręczone Członkom Honorowym  statuetki.Pozostałym najbardziej  zaangażowanym w redagowanie pisma autorom wręczone zostały dyplomy okolicznościowe i upominki książkowe. Spotkanie swą obecnością zaszczycili: Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Markowski, Burmistrz Zbąszynia Tomasz Kurasiński, przedstawiciele Burmistrza Nowego Tomyśla i Wójta Miedzichowa oraz prof. Ryszard Kowalczyk – znawcy prasy regionalnej  z Uniwersytetu im.  Adama Mickiewicza w Poznaniu, który w swoim wystąpieniu podkreślił istotne walory naszego pisma.

Realizując jeden z przyjętych do realizacji wniosków Walnego Zebrania Sprawozdawczo- Wyborczego Członków NTK, odbytego w dniu 18 marca 2019 roku, Zarząd NTK dążył do zacieśnienia współpracy z kolekcjonerami regionaliów i osobami zainteresowanymi problematyką regionalną, inaugurując w maju spotkania integrujące kolekcjonerów i regionalistów z Nowego Tomyśla i okolic naszego miasta. Z zaproszenia Zarządu NTK już w pierwszym spotkaniu wzięło udział 10 regionalistów – kolekcjonerów. Od maja do grudnia odbyło się 7 takich spotkań (w tym jedno wyjazdowe w świetlicy wiejskiej w Sękowie – na zaproszenie członków stowarzyszenia Sękowo Olęderskie).  W ich efekcie, na wniosek 5 nowo przyjętych członków  NTK, Uchwałą nr 5 /2019 z dnia 9 grudnia 2019 roku, Zarząd NTK   powołał do istnienia   KOŁO REGIONALISTÓW,  formalizując w ten sposób dalsze działania lokalnych regionalistów i miłośników regionalnej historii, których cele pokrywają się z celami statutowymi NTK. Jeden z w/w celów wiąże się z potrzebą zaistnienia  w naszym mieście Izby Tradycji, w której mogłyby być gromadzone pamiątki lokalnej przeszłości – potrzeba wskazania lokalu na ten cel przedstawiona została Burmistrzowi Nowego Tomyśla – na piśmie i podczas spotkania z Zastępcą Burmistrza Grażyną Pogonowską. W pracach Koła Regionalistów Zarząd NTK reprezentowany będzie przez kol. Marcina Izydorka. Pozostali członkowie będą w nich uczestniczyć w miarę swoich możliwości czasowych. Zobowiązano kol. Marcina Izydorka do zadbania o zamieszczanie na stronie www NTK – zarówno terminarza kolejnych spotkań, jak i relacji z ich przebiegu. Na prośbę członków stowarzyszenia „Nasz Przyłęk”, którego członkowie wyrazili wolę uczestnictwa w tych regionalnych spotkaniach, postanowiono od nowego roku 2020 przesunąć  ich termin – z pierwszego na drugi wtorek miesiąca (z uwagi na odbywające się w pierwsze wtorki miesiąca spotkania ww. stowarzyszenia).

Dla skupionej wokół naszego towarzystwa grupy regionalistów – kolekcjonerów oraz wszystkich członków NTK Zarząd zorganizował we wrześniu wyjazd do Muzealnej Izby Tradycji Ziemi Grodziskiej, działającej w strukturach Centrum Kultury „Rondo” w Grodzisku Wlkp. W wyjeździe uczestniczyli także członkowie Zarządu NTK: prezes Bogdan Górny, wiceprezes Lucyna Kończal – Gnap, Marcin Izydorek – sekretarz i Wioleta Kucz – członek Zarządu. Wizytę oceniono jako interesującą pod względem poznawczym, m. in. znakomitemu przewodnikowi po Izbie Muzealnej, którym był p. Andrzej Chróst – znawca grodziskiej historii, autor i współautor szeregu regionalnych publikacji.  Trwałą pamiątką naszej wizyty w grodziskim muzeum jest cenny dar przekazany przez kol. Henryka Stasińskiego – przedwojenna mapa powiatu grodziskiego. Relacja z wyjazdu, bogato ilustrowana zdjęciami kol. Wojciecha Teleszyńskiego,  zamieszczona została na stronie www Towarzystwa, a także na Facebooku.

Kontynuacją tego typu, wzbogacających wiedzę regionalistów, był wyjazd grupy członków Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego wraz z sympatykami naszego Towarzystwa na wycieczkę krajoznawczą „Wąsowo inaczej”, której celem było poznanie regionu położonego „tuż za miedzą”. Niezwykle sympatycznym, znającym w szczegółach historię okolic,  pasjonatem – regionalistą – okazał się nasz kolega Mieczysław Janas, od roku 2019 członek NTK. Podczas tego wyjazdu  odwiedziliśmy m. in. skansen pszczelarsko-rolniczy przy domu nieżyjącego już Alfonsa Rogala, po którym oprowadził nas jego syn. Byliśmy w miejscu, gdzie urodził się i mieszkał Jan Rożek – dowódca kompanii wąsowskiej uczestniczącej w powstaniu wielkopolskim oraz  na rozległym terenie, gdzie w latach 1941-1942 znajdował się niemiecki obóz pracy przymusowej dla polskich Żydów, zatrudnionych przy budowie autostrady.  Także relacja z tego wyjazdu, ilustrowana zdjęciami kol. Wojciecha Teleszyńskiego,  zamieszczona została na stronie www Towarzystwa, a także na Facebooku.

W ramach konkursów ofert dla organizacji pozarządowych ogłoszonych przez Gminę Nowy Tomyśl i Powiat Nowotomyski na realizację zadań w 2019 roku, Zarząd NTK złożył  oferty na zadanie „Spektakle i koncerty dla dzieci – „Jasną nutą o Powstaniu Wielkopolskim”. Wnioskowano odpowiednio o dofinansowanie tego zadania w kwotach 6 500 zł oraz 3 000 zł – tj. łącznie w kwocie 9 500 zł. W związku z otrzymaniem dofinansowania w wysokości 3 000 zł – wyłącznie ze środków Gminy Nowy Tomyśl   zrealizowano ów  projekt w ograniczonym do jednej edycji. Zadanie zostało w wyznaczonym terminie rozliczone.

Tradycyjnie przed Narodowym Świętem Niepodległości Zarząd NTK ponownie zaprosił szkoły i przedszkola z Nowego Tomyśla i naszej gminy do udziału w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”. W tegorocznym – XIV już – Przeglądzie, 6 listopada 2019 roku w sali widowiskowej NOK-u,  udział wzięło siedem placówek oświatowych. Wszyscy wykonawcy otrzymali dyplomy uczestnictwa oraz słodkie upominki ufundowane przez nasze Towarzystwo. Ostatnim akcentem muzycznego spotkania było wspólne złożenie wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na placu Niepodległości. Koncert tradycyjnie poprowadziła pomysłodawczyni i organizatorka wszystkich dotychczasowych przeglądów – Maria Tyszkowska, członek  naszego Towarzystwa.

Podczas Spotkania Noworocznego , zorganizowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla w dniu 1 lutego 2019 roku przedstawiciele Zarządu NTK, tj. Prezes i Wiceprezes   uhonorowali lokalnych twórców, animatorów i mecenasów kultury – przyznanymi przez Zarząd NTK – statuetkami FILAR KULTURY. W wyniku przeprowadzonego głosowania dokonał uprzednio wyboru pierwszych laureatów statuetek FILAR KULTURY. Byli nimi: Renata Śmiertelna – w kategorii łączonej: twórca i animator oraz Bank Spółdzielczy – w kategorii: mecenas kultury.

Kontynuując tę tradycję Zarząd NTK wytypował kolejnych laureatów tego wyróżnienia. Są nimi: Zdzich Połącarz – FILAR KULTURY w kategorii: twórca, Karol Rogacz – FILAR KULTURY w kategorii: animator i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – FILAR KULTURY w kategorii: mecenas. Wręczenie statuetek postanowiono ponownie połączyć z tradycyjnym Koncertem Noworocznym, organizowanym przez Burmistrza Nowego Tomyśla  – tym razem 30 stycznia  2020 roku.

Zarząd NTK podjął działania związane z wydaniem w formie książkowej zbioru tekstów Andrzeja Bobkiewicza, zmarłego członka Kapeli „Zza Winkla”. Zgromadzone teksty poddane zostały wstępnemu opracowaniu redakcyjnemu, które powierzono instruktorowi NOK-u Renacie Śmiertelnej. Z prośbą o wykonanie rysunkowych ilustracji Zarząd zwrócił się do kol. Ryszarda Pozdrowicza i  Zdzicha Połącarza, a o opatrzenie tekstów słownym komentarzem do zaprzyjaźnionego od lat z Kapelą poznańskiego autora tekstów i satyryka Lecha Konopińskiego. Zarząd podjął i kontynuuje starania o pozyskanie środków zewnętrznych na realizację tego wydawniczego przedsięwzięcia.  Wydanie w/w publikacji planowane jest w związku z obchodami 40.lecia Kapeli „Zza Winkla” w sierpniu 2020 roku.

ponadto

Zarząd NTK partnerował Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu w wydaniu albumu autorstwa skarbnika Zarządu NTK Barbary Jandy oraz trojga regionalistów: Krzysztofa Jandy, Jana Bąbelka i Anety Wiśniewskiej „ Zdawać się może, że są tu od zawsze… Małe obiekty sakralne Nowego Tomyśla i okolic ze zdjęciami Pawła R. Schreynera”. Na wsparcie tego wydawnictwa przeznaczono kwotę 5 600 zł pozyskanych z wpłat sponsorskich.

Realizując jeden z wniosków z ubiegłorocznego Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego NTK, członkowie Zarządu uczestniczyli w trzech spotkaniach przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń z terenu naszej gminy (9. IV. – na zaproszenie Stowarzyszenia „Nasz Przyłęk” w świetlicy wiejskiej w Przyłęku; 22. VII. – na zaproszenie Stowarzyszenia na Rzecz odnowy Wsi Nowa Róża w świetlicy wiejskiej w Nowej Róży i 26 listopada – na zaproszenie Stowarzyszenia „Sękowo Olęderskie” w świetlicy wiejskiej w Sękowie). Celem tych spotkań jest wzajemne zapoznanie się  z działalnością poszczególnych stowarzyszeń i ich planami na przyszłość oraz omówienie możliwości współdziałania między organizacjami i stowarzyszeniami.

Zarząd skorzystał z zaproszenia na Jubileusz 25-lecia Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych. Prezes  Bogdan Górny i członek Zarządu Beata Baran reprezentowali  nasze Towarzystwo w dniu 12 grudnia 2019 roku na zorganizowanej z tej okazji uroczystej Gali w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Zarząd systematycznie podejmował działania zmierzające do lepszej rozpoznawalności Towarzystwa w środowisku lokalnym m. in. poprzez: stałe eksponowanie logo Towarzystwa tj. jego publikowanie na stronie tytułowej wydawanego pod patronatem NTK pisma społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”, na przypinkach (buttony, pinsy), wszelkich materiałach promujących wydarzenia, a także poprzez założenie profilu NTK na Facebooku. Celowi temu służył także wyemitowany w marcu 2019 roku w Osiedlowej TV Kablowej wywiad z Prezesem NTK Bogdanem Górnym.

Wnioski:

Zarząd postanawia kontynuować  działania integrujące regionalistów i kolekcjonerów regionaliów, m. in. poprzez wzbogacające wiedzę regionalistów wyjazdy do nieodległych miejscowości – np. Muzeum Regionu Kozła w Zbąszyniu, Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach i skansenu w Wolsztynie.

W trosce o los regionalnych eksponatów gromadzonych przez osoby prywatne,  Zarząd NTK będzie wspierał starania regionalistów o utworzenie w naszym mieście izby regionalnej i przydzielenie jej lokalu.

Dla zintensyfikowania działań i włączenia w nie większej ilości członków NTK,   Zarząd NTK  będzie kontynuował tradycję otwartych dla członków posiedzeń Zarządu ( np. w lutym, maju, wrześniu i listopadzie).   Zaproszenia na takie spotkania każdorazowo zamieszczane będą z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej Towarzystwa (ntk.org.pl).

M. in. poprzez poszerzenie współpracy  z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów, Zarząd NTK będzie podejmował  działania zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa, m. in. w zakresie popularyzacji regionalnej tradycji i gwary.

Zarząd  będzie intensyfikował starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności.