XX Walne Zebranie Sprawozdawcze NTK – 14.III.2023

14 marca członkowie Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Ważnym momentem obrad było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2022, poprzedzone przedstawieniem merytorycznego i finansowego sprawozdania Zarządu NTK, a także protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną NTK.

W Walnym Zebraniu Sprawozdawczym uczestniczyło 31 członków NTK.


Na wstępie minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w styczniu tego roku członków Towarzystwa: Bogdana Górnego – prezesa NTK w latach 2015-2022 i Henryka Stasińskiego – członka Koła Regionalistów.

 

Radosnym momentem Walnego Zebrania było powitanie nowych członków naszego Towarzystwa, którym wręczone zostały legitymacje i NTK-owskie odznaki. W minionym roku nasze szeregi zasilili: Jan Bąbelek, Andrzej Chwaliński, Marzena Izydorek, Krzysztof Jandy, Adam Krym, Katarzyna Kudełka, Marzena Matusiak, Bogusław Nawrot, Łukasz Pilarczyk, Adam Polański i Krzysztof Ruszkiewicz.

 

W toku dyskusji programowej przyjęto do realizacji następujące wnioski:
• kontynuować działania integrujące regionalistów i kolekcjonerów regionaliów, wspierać wszelkie inicjatywy Koła Regionalistów oraz podejmować współpracę zmierzającą do ocalania pamiątek regionalnej przeszłości i podtrzymywania kulturowej tradycji ziemi nowotomyskiej,
• dążyć do poszerzania – w miarę możliwości – współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów oraz podejmowania działań zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa,
• intensyfikować starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności,
• utrzymać i doskonalić dotychczasowe zasady organizacji imprezy Przegląd Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”,
• systematycznie podejmować działania zmierzające do lepszej rozpoznawalności Towarzystwa w środowisku lokalnym,
• podtrzymywać zainaugurowaną w 2022 roku tradycję integracyjnych spotkań członków naszego Towarzystwa.

Zdjęcia: Wojciech Teleszyński