Zaproszenie na Walne Zebranie Członków NTK – 14. III. 2018 r.

Zarząd Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego, działając na podstawie § 22 Statutu NTK, zwołuje:

W A L N E   Z E B R A N I E  SPRAWOZDAWCZE  CZŁONKÓW
Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego,

które odbędzie się 14 marca 2018 r., / środa / o godz. 18:00 w sali wystawowej Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu.
W przypadku braku quorum w I terminie zebrania, wyznacza się II termin zebrania w tym samym miejscu i dniu o godz. 18:15.

Jednocześnie informujemy, że będziemy szczerze wdzięczni za przekazanie darowizny w wysokości 1% podatku, na rzecz naszej organizacji pożytku publicznego. Takiego wskazania można dokonać w swoim rocznym zeznaniu podatkowym za 2017 rok składanym do właściwego urzędu skarbowego.

Serdecznie prosimy również o uregulowanie zaległych i bieżącej składek członkowskich na nasze konto lub podczas Walnego Zebrania Członków NTK oraz zabranie ze sobą legitymacji członkowskiej, umożliwiającej potwierdzenie wpłaty składki.

Projekt programu Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków NTK

1. Sprawozdanie Zarządu NTK z działalności za rok 2017
2. Sprawozdanie finansowe Zarządu NTK za rok 2017
3. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ udzielenia absolutorium Zarządowi NTK za rok 2017
b/ wprowadzenie zysku na fundusz statutowy Towarzystwa
c/ wysokości składki członkowskiej na rok 2018
5. Przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Zarządu NTK
6. Dyskusja programowa
7. Przyjęcie wniosków do działalności NTK na nowy rok