Sprawozdanie Zarządu Nowotomyskiego Towarzystwa Kulturalnego z działalności w 2020 roku

W okresie sprawozdawczym – w związku z koniecznymi ograniczeniami kontaktów, spowodowanymi pandemią koronawirusa, Zarząd NTK odbył trzy protokołowane posiedzenia, w trakcie których podjęto szereg działań oraz przygotowano wiele projektów związanych, zarówno z istnieniem towarzystwa jako organizacji pozarządowej, jak i statutowej jego działalności. Zwołał także w dniu 3 marca 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze członków NTK. W okresach przerw w bezpośrednich kontaktach bieżąca współpraca Zarządu NTK prowadzona była w oparciu o komunikację elektroniczną.

I. Działalność organizacyjna

1. Zarząd NTK przygotował i przeprowadził w dniu 3 marca 2020 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze, w trakcie którego m. in. przedstawiono sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2019. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności w roku 2019 uzyskały pozytywną opinię uczestniczących w Walnym Zebraniu członków NTK, czego efektem było udzielenie Zarządowi NTK absolutorium za rok 2019.
2. Stosując odpowiednie zapisy Statutu NTK, Uchwałą nr 1/2020 i Uchwałą nr 2/2020 Zarządu NTK, stwierdził nabycie członkostwa NTK przez 2 osoby. Według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku na liście osób zapisanych do NTK jest 41. członków zwyczajnych oraz 2 członków honorowych.
3. Reprezentantką Zarządu i członków NTK w – działającej przy Burmistrzu Nowego Tomyśla – Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, ze wskazania Zarządu NTK i za jej zgodą, pozostaje kol. Maria Tyszkowska, która reprezentować będzie nasze Towarzystwo już w 3.kadencji tej Rady (tj. w latach 2019 – 2023).
4. Korzystając ze statusu organizacji pożytku publicznego, Zarząd NTK podjął starania w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na statutową działalność Towarzystwa. Z tytułu odpisu 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego za rok 2019 na konto NTK wpłynęła nieco wyższa niż w roku poprzednim kwota 2 151, 90 zł. Zarząd postanowił skierować imiennie podziękowania osobom, które – podając w zeznaniach podatkowych swe nazwiska – wsparły w ten sposób działalność naszego Towarzystwa.
5. Na podstawie podpisanej umowy z biurem rachunkowym „BILANS SERWIS” prowadzonym przez p. Jolantę Niewiedział Zarząd NTK kontynuował z nim współpracę w celu prowadzenia wszelkiego rodzaju rozliczeń finansowych.
6. Zarząd NTK kontynuował działania w celu utrzymania przez nasze stowarzyszenie statusu organizacji pożytku publicznego. W przewidzianym ustawowo terminie złożył wymagane sprawozdania merytoryczne i finansowe do Starosty Nowotomyskiego, Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Urzędu Skarbowego i GUS-u.
7. W wymaganym terminie Zarząd NTK złożył także sprawozdania z wykonania w 2019 roku zadania Wydanie 4 numerów pisma społeczno-kulturalnego ”Przegląd Nowotomyski” dofinansowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla i Starostwo Nowotomyskie.

II. Działalność programowa

Jak co roku programowe działania Zarządu były skierowane przede wszystkim na przedsięwzięcia związane z realizacją celów statutowych stowarzyszenia.

W tej sferze działalności:

1. Zarząd NTK, we współpracy z wydawnictwem Opalgraf Bogumiła Wojcieszaka kontynuował prace związane z wydaniem 4 nrów pisma społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski. W wyniku ogłoszonego na przełomie lat 2019 /2020 otwartego konkursu ofert na zadania realizowane przez organizacje pożytku publicznego pozyskano na ten cel kwotę 21 000 zł (19 000 zł – ze środków Burmistrza Nowego Tomyśla i 2 000 zł ze środków Powiatu Nowotomyskiego). Wraz z zadeklarowanym w projekcie finansowym wkładem własnym w wysokości 2 200 zł środki finansowe na wydanie 4 nrów pisma wyniosły 23 200 zł. Środki te pokryły koszty związane z wydaniem 4 nrów „Przeglądu Nowotomyskiego”. Wkład własny osobowy wniesiony do realizacji zadania oszacowany został na wartość 12 350 zł. Tak więc całość tego zadania, które zostało w pełni zrealizowane i rozliczone, zamknął się kwotą 35 550 zł.
Zespół redakcyjny w składzie: Lucyna Kończal – Gnap oraz dr Bogumił Wojcieszak podejmuje od lat starania o to, by zawartość merytoryczna publikowanych w nim artykułów utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie. Nasze pismo adresowane jest do osób zainteresowanych dziejami i dniem dzisiejszym naszego miasta i jego okolic i dociera także do odbiorców spoza naszego regionu.

2. Podczas Spotkania Noworocznego , zorganizowanego przez Burmistrza Nowego Tomyśla w dniu 30 stycznia 2020 roku przedstawiciele Zarządu NTK, tj. Prezes i Wiceprezes uhonorowali lokalnych twórców, animatorów i mecenasów kultury – przyznanymi przez Zarząd NTK – statuetkami FILAR KULTURY. Laureatami FILARA KULTURY 2020 zostali: Zdzich Połącarz – FILAR KULTURY 2020 w kategorii: twórca, Karol Rogacz – FILAR KULTURY 2020 w kategorii: animator i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – FILAR KULTURY 2020 w kategorii: mecenas.
Kontynuując tę tradycję Zarząd NTK wytypował kolejnych kandydatów do tego wyróżnienia na rok 2021: fotografika Adama Polańskiego – lidera Nowotomyskiej Grupy Fotograficznej FoTomyśl, organizatora kilku edycji Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Portret Prawdziwy” – w kategorii: twórca; Annę Kaczmarek – kierowniczkę Wiejskiego Domu Kultury w Bukowcu, twórczynię m.in. zespołu wokalnego „Ojej” i animatorkę szeregu wydarzeń kulturalnych integrujących środowisko wiejskie oraz wspierających akcje charytatywne w naszej gminie – w kategorii: animator kultury i Firmę MIK Piosik. Usługi transportowe. Spółka Jawna – w kategorii: mecenas kultury.

3. Zarząd NTK włączył się czynnie do współorganizacji 40. lecia Kapeli „Zza Winkla” podczas „Nowotomyskiego Jarmareczku” w dniu 6 września 2020 roku.
Zarząd NTK podjął i sfinalizował współpracę z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną, Nowotomyskim Ośrodkiem Kultury i Kapelą „Zza Winkla” związaną z wydaniem w formie książkowej zbioru tekstów Andrzeja Bobkiewicza, zmarłego członka Kapeli „Zza Winkla”. Książka zawierająca teksty gwarowe Andrzeja Bobkiewicza i upamiętniająca jego dorobek artystyczny, z ilustracjami nowotomyskich plastyków – kolegi Ryszarda Pozdrowicza i Zdzicha Połącarza, ukazała się w sierpniu 2020 roku i miała swoją promocję w dniu obchodów 40.lecia Kapeli „Zza Winkla”. Jej Zespół Redakcyjny tworzyli członkowie NTK: Lucyna Kończal-Gnap oraz Beata Baran, Bartosz Bobkiewicz, Bogdan Górny, a spoza naszego Towarzystwa – Renata Śmiertelna.

4. Koło Regionalistów NTK odbyło trzy z planowanych dwunastu spotkań Koła wg harmonogramu ustalonego w 2019 r. (tj. 14 stycznia, 11 lutego i 10 marca). Spotkania odbyły się w siedzibie NTK (MiPBP). Z powodu wprowadzonych obostrzeń związanych zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa, kolejne spotkania zostały odwołane. Jedynie w porze letniej – na bezpiecznym gruncie ogrodu działkowego kolegi Wojciecha Teleszyńskiego – odbyły się dwa (18 czerwca i 7 lipca) plenerowe spotkania Koła.
Z inicjatywy kolegi Wojciecha Teleszyńskiego 15 stycznia odbyło się przekazanie zabytkowego magla „ M. JANKOWIAK POZNAŃ -STAROŁĘKA” z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu do planowanej Izby Regionalnej, do czasu utworzenia Izby obiektem opiekuje się Stowarzyszenie „Sękowo Olęderskie”.
25 stycznia delegacja Koła Regionalistów wzięła udział w oficjalnym otwarciu wystawy „Powstańcy” i w prelekcji na temat powstania wielkopolskiego 1918/19, zorganizowanej przez Bibliotekę Publiczna Miasta i Gminy we Lwówku oraz tamtejsze Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”.

5. Tradycyjnie przed Narodowym Świętem Niepodległości Zarząd NTK ponownie zaprosił szkoły i przedszkola z Nowego Tomyśla i naszej gminy do udziału w Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Niepodległościowej „Idzie żołnierz borem, lasem…”. Tegoroczny – XV już – Przegląd, z konieczności odbył się w wersji on-line, a udział wzięło w nim wzięli: grupa „Podróżnicy” z Przedszkola „Bajkowe Zacisze”, Weronika i Zuzia ze Szkoły Podstawowej nr 1, uczestniczki warsztatów muzycznych w Bolewicach: Marta Pikuła, Marcelina Molenda i Julita Ruta, uczniowie Prywatnego Ogniska Muzycznego: Jeremi Szczechowiak, duet Oliwia Dziamska i Kasia Lipska, zespół Triola Singers, zespół Super Girls oraz perkusyjna Grupa Szopena z Akademickiej Szkoły Podstawowej w Nowym Tomyślu. Dzięki niezawodnemu partnerowi – Nowotomyskiemu Ośrodkowi Kultury – z nadesłanych przez uczestników Przeglądu filmików przygotowany został materiał filmowy, który oglądać można nadal na naszej stronie internetowej https://ntk.org.pl oraz na naszym profilu na Facebooku. Wirtualny koncert poprowadziła Olga Słocińska, a materiał filmowy zmontował Tomasz Tomaszewicz.
Jak co roku, wykonawcy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne oraz Nowotomyski Ośrodek Kultury.

ponadto

6. Zarząd NTK kontynuował – prowadzone od dłuższego czasu – starania o powstanie w naszym mieście izby regionalnej. Jej utworzenie było m.in. przedmiotem spotkań Prezesa NTK oraz nowotomyskich regionalistów z Grażyną Pogonowską, zastępczynią Burmistrza Nowego Tomyśla oraz Starostą Nowotomyskim Andrzejem Wilkońskim. Członkowie Koła Regionalistów zachowują niegasnącą nadzieję, że kiedyś (oby w jak najbliższej przyszłości) jej powstanie w naszym mieście stanie się faktem.
7. Zarząd systematycznie podejmował działania zmierzające do lepszej rozpoznawalności
Towarzystwa w środowisku lokalnym m. in. poprzez: stałe eksponowanie logo Towarzystwa tj. jego publikowanie na stronie tytułowej wydawanego pod patronatem NTK pisma społeczno-kulturalnego „Przegląd Nowotomyski”, na przypinkach (buttony, pinsy), wszelkich materiałach promujących wydarzenia, a także na profilu NTK na Facebooku.

Wnioski

1. W trosce o los regionalnych eksponatów gromadzonych przez osoby prywatne, Zarząd NTK będzie w dalszym ciągu zabiegał o utworzenie w naszym mieście izby regionalnej i przydzielenie jej lokalu.

2. Zarząd postanawia kontynuować działania integrujące regionalistów i kolekcjonerów regionaliów.

3. Nowotomyskie Towarzystwo Kulturalne włączy się do organizacji cyklu lekcji historii wraz z Kapelą „Zza Winkla” w szkołach wielkopolskich, na bazie piosenek skomponowanych i zarejestrowanych na płycie pt. „Jasną nutą o Powstaniu Wielkopolskim” z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz 100. lecia uzyskania niepodległości przez Polskę.

4. Zarząd będzie intensyfikował starania o pozyskanie środków zewnętrznych na prowadzenie w/w form działalności.

5. Stosownie do rozwoju sytuacji epidemiologicznej Zarząd NTK będzie dążył do poszerzanie współpracy z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, a także instytucjami i gronem lokalnych liderów oraz podejmował działania zmierzające do wzbogacenia form działalności Towarzystwa.